Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5613. Sklep o začasnem financiranju Občine Grad v obdobju januar–marec 2011, stran 16593.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN) in 101. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) je župan Občine Grad dne 23. 12. 2010 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Grad v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Grad (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Grad za leto 2010 (Uradni list RS, št. 106/09 in 47/10; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
---------------------------------------------
 A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  v EUR
---------------------------------------------
    Skupina/Podskupina      Proračun
    kontov/Konto/Podkonto   januar–marec
                     2011
---------------------------------------------
 I.  SKUPAJ PRIHODKI
    (70+71+72+73+74)        522.308
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)    482.247
 70   DAVČNI PRIHODKI        430.235
    700 Davki na dohodek in
    dobiček            402.670
    703 Davki na premoženje     24.569
    704 Domači davki na blago in
    storitve             2.995
    706 Drugi davki
 71  NEDAVČNI PRIHODKI        52.012
    710 Udeležba na dobičku in
    dohodki od premoženja      4.304
    711 Takse in pristojbine
    712 Denarne kazni         345
    713 Prihodki od prodaje
    blaga in storitev        15.544
    714 Drugi nedavčni prihodki   31.819
 72  KAPITALSKI PRIHODKI
    720 Prihodki od prodaje
    osnovnih sredstev
    721 Prihodki od prodaje
    zalog
    722 Prihodki od prodaje
    zemljišč in neopredmetenih
    dolgoročnih sredstev
 73  PREJETE DONACIJE          363
    730 Prejete donacije iz
    domačih virov           363
    731 Prejete donacije iz
    tujine
 74  TRANSFERNI PRIHODKI       39.698
    740 Transferni prihodki iz
    drugih javnofinančnih
    institucij           39.698
 II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  607.348
 40  TEKOČI ODHODKI         258.630
    400 Plače in drugi izdatki
    zaposlenim           68.592
    401 Prispevki delodajalcev
    za socialno varnost       10.484
    402 Izdatki za blago in
    storitve            159.827
    403 Plačila domačih obresti
    409 Rezerve           19.728
 41  TEKOČI TRANSFERI        119.689
    410 Subvencije           861
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom        75.146
    412 Transferi neprofitnim
    organizacijam in ustanovam   12.914
    413 Drugi tekoči domači
    transferi            30.768
    414 Tekoči transferi v
    tujino
 42  INVESTICIJSKI ODHODKI     221.558
    420 Nakup in gradnja
    osnovnih sredstev       221.558
 43  INVESTICIJSKI TRANSFERI     7.471
    430 Investicijski transferi   7.471
 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)   –85.040
---------------------------------------------
 B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
---------------------------------------------
 IV.  PREJETA VRAČILA DANIH
    POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)           246
 75  PREJETA VRAČILA DANIH
    POSOJIL              246
    750 Prejeta vračila danih
    posojil              246
    751 Prodaja kapitalskih
    deležev
    752 Kupnine iz naslova
    privatizacije
 V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442+443)
 44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih
    deležev in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin
    iz naslova privatizacije
    443 Povečanje namenskega
    premoženja v javnih skladih
    in drugih osebah javnega
    prava, ki imajo premoženje v
    svoji lasti
 VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (IV.-V.)          246
---------------------------------------------
 C.  RAČUN FINANCIRANJA
---------------------------------------------
 VII. ZADOLŽEVANJE (500)       54.545
 50  ZADOLŽEVANJE          54.545
    500 Domače zadolževanje     54.545
 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)      18.383
 55  ODPLAČILA DOLGA         18.383
    550 Odplačila domačega dolga  18.383
 IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
    SREDSTEV NA RAČUNIH
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -
    ali 0 ali +          –48.631
 X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-
    VIII.)             36.163
 XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-
    VIII.-IX.)           85.040
---------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
    DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
    9009 Splošni sklad za drugo-
    ali 0 ali +           2.000
---------------------------------------------
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na oglasni deski občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 200.000,00 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.
Št. 410-1414/10-Ž
Grad, dne 23. decembra 2010
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.

AAA Zlata odličnost