Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5620. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Laško, stran 16602.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je Občinski svet Občine Laško na 3. redni seji dne 15. 12. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Laško
1. člen
Besedilo 5. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Laško se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»S sredstvi proračuna Občine Laško se po tem pravilniku lahko sofinancirajo naslednje vsebine letnega programa športa:
1. interesna športna vzgoja predšolskih otrok,
2. interesna športna vzgoja otrok in mladine,
3. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
4. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),
5. športna dejavnost študentov,
6. kakovostni šport,
7. vrhunski šport,
8. športna rekreacija,
9. šport invalidov,
10. šport upokojencev,
11. organizacija občinskih tekmovanj in drugih športnih prireditev,
12. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
13. izgradnja in obnova športnih objektov,
14. najem in vzdrževanje športnih objektov,
15. znanstveno-raziskovalna dejavnost v športu,
16. založniška dejavnost,
17. informacijski sistem na področju športa,
18. delovanje društev, občinskih in drugih zvez ter zavodov, povezanih s športom.«
2. člen
Besedilo 7. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Laško se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Izvajalci letnega programa športa lahko kandidirajo le za tiste vsebine programa športa, ki so na osnovi sprejetega letnega programa športa navedene v javnem razpisu:
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok je dejavnost otrok v starosti od rojstva do vstopa v šolo, ki so prostovoljno vključeni v programe športa. Programi morajo po kakovosti in obsegu zadovoljevati otrokovo dnevno potrebo po gibanju, igri in sprostitvi, sistematično pa moramo vplivati tudi na zdravje predšolskih otrok.
Sofinancira se 30-urni športni program in Ciciban planinec (najmanj 5 poldnevnih izletov).
2. Interesna športna vzgoja otrok in mladine
Interesna športna vzgoja otrok in mladine je dejavnost šoloobveznih otrok in mladih od 15. do 20. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v programe športa predvsem zaradi izboljšanja športnih znanj, zagotavljanja primernih psihofizičnih sposobnosti, preprečevanja zdravju škodljivih razvad ter zadovoljevanja potreb po igri in tekmovalnosti.
Programi športa, ki se sofinancirajo:
– Zlati sonček, Krpan in naučimo se plavati,
– šolska športna tekmovanja.
– 80-urni programi vadbe (minimalno število udeležencev je 15),
– izvedba 5-dnevnega smučarskega tečaja (skupina 8–12 udeležencev),
– izvedba planinskega tabora, planinske šole in Mladi planinec
– Šolska košarkaška liga.
3. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V programe športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se vključujejo otroci od 6. do 15. leta in od 15. do 20. leta starosti, ki imajo interes in sposobnosti, da bi lahko postali vrhunski športniki in ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.
Upravičencem se sofinancira delo strokovnega kadra, materialni stroški in stroški tekmovanj. Društva, ki imajo v svojih vrstah kategorizirane športnike s statusom športnika mladinskega razreda, dobijo sredstva za vsakega posameznika v skladu s točkovnim sistemom.
4. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju)
Športna dejavnost otrok in mladine s posebnimi potrebami je namenjena predvsem ustrezni skrbi za vključevanje v vsakdanje življenje. Uspeh v športnih dejavnostih vpliva na uspešno socialno integracijo, polno in bogatejše življenje. Oblike dejavnosti so športna vadba, tekmovanje in tečaji ter posebni programi za posamezne vrste primanjkljajev oziroma ovir. Sofinancira se strokovni kader za 30–80-urni program na skupino, v kateri je največ 10 mladih, in najemnina za objekt.
5. Športna dejavnost študentov
Interesna športna dejavnost študentov je dopolnilo intelektualnemu delu in pripomore k popolnejši uresničitvi človeka, bogastvu njegovega telesnega in duševnega zdravja ter integriteti osebnosti.
Sofinancirajo se 80-urni programi vadbe in najem objekta. V skupini mora biti najmanj 20 udeležencev.
6. Kakovostni šport
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja članskih ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v programe vrhunskega športa in jih program rekreacijskega športa ne zadovoljuje in so pomemben dejavnik razvoja športa v lokalni skupnosti. S svojimi tekmovanji v okviru svojih panožnih zvez nastopajo v uradnih sistemih tekmovanj do naslova državnih prvakov. Klubi, ki kandidirajo za ta sredstva, morajo imeti zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti.
Upravičencem se iz občinskega proračuna sofinancira delo strokovnega kadra, materialni stroški in stroški tekmovanj. Društva, ki imajo v svojih vrstah kategorizirane športnike s statusom športnika državnega razreda, dobijo sredstva za vsakega posameznika v skladu s točkovnim sistemom.
7. Vrhunski šport
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status športnika perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda v panogah, ki so na rednem programu Olimpijskih iger. V te programe so vključeni kategorizirani športniki, ki trenirajo v domačem klubu ali društvu. Upoštevajo se kategorizirani športniki po kriterijih Olimpijskega komiteja – Združenja športnih zvez Slovenije.
8. Športna rekreacija
V programe športne rekreacije odraslih so vključeni občani s ciljem ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, zmanjševati negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti ter s temi motivi pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa.
Sofinancirajo se 80-urni programi (minimalno število udeležencev je 20), udeležbo na različnih rekreativnih tekmovanjih, sodelovanje v rekreativnih ligah, organizacijo planinskih izletov, za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, pa poleg najemnine tudi strokovni kader.
9. Šport invalidov
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Sofinancirajo se 80-urni programi, najem objekta, strokovni kader, organizacija in udeležba na različnih tekmovanjih.
10. Šport upokojencev
Športna dejavnost upokojencev je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, razvedrilu in tekmovanju upokojencev, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Sofinancirajo se 80-urni programi, najem objekta, strokovni kader, organizacija in udeležba na različnih tekmovanjih.
11. Organizacija občinskih tekmovanj in drugih športnih prireditev
Športne prireditve so organizirana športna srečanja, občinska športna tekmovanja in organizacija občinskih lig. Lokalna skupnost sofinancira društvom ali klubom, ki so prijavili program izvedbe občinske lige, občinskih in drugih športnih srečanj, dejanske stroške organizacije in nagrade za tekmovalne dosežke.
12. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Razvoja športa in športnih programov ni brez strokovnih kadrov, zato se v te programe vključujejo amaterski športni delavci, ki delajo v javnih zavodih, športnih društvih in njihovih zvezah ter drugih institucijah, katerih primarna dejavnost je šport. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu in sicer: šolanje za strokovne nazive (vodnik, vaditelj, inštruktor, učitelj, trener in sodnik) in izpolnjevanje strokovnih kadrov (licence). Sofinancira se prijavnina oziroma kotizacija največ petim udeležencem za posamezno obliko izobraževanja.
13. Izgradnja in obnova športnih objektov
Denarna sredstva so namenjena obnovi in izgradnji športnih objektov, ki so skupnega pomena.
14. Najem in vzdrževanje športnih objektov
Denarna sredstva so namenjena društvom, ki plačujejo najemnino za športne objekte in društvom, ki športne objekte samostojno vzdržujejo.
15. Znanstveno-raziskovalna dejavnost v športu
Namen znanstvenoraziskovalne dejavnosti v športu je izvajati temeljne, predvsem pa uporabne in razvojne raziskave s področja športa ter prenašati izsledke v prakso.
Sofinancirajo se lahko projekti, ki zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prakso, oziroma če so izbrane raziskave, pri katerih je zagotovljen sorazmerni delež drugih financerjev in prenos znanstvenih izsledkov v prakso.
16. Založniška dejavnost
Založniška dejavnost obsega izdajanje strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij.
Sofinancira se lahko izdajanje strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij.
17. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom o športu. Sofinancirajo se informacijske baze za potrebe lokalnih skupnosti in nakup tehnologije.
18. Delovanje društev, občinskih in drugih zvez ter zavodov, povezanih s športom
Športna društva kot osnovne športne organizacije se združujejo v občinske športne zveze oziroma zveze na lokalni ravni in nacionalne panožne športne zveze združene v OKS-ZŠZ kot osrednje krovne športne organizacije in drugih zvez. Na področju športa delujejo na državni in lokalni ravni tudi zavodi in druge institucije. Vse te institucije za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov in dohodkov zaposlenih.
Sofinancira se delovanje društev, občinskih in drugih zvez ter zavodov na lokalni ravni.«
3. člen
Besedilo »Priloge: Sistem točkovanja posameznih športnih programov« se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-09/2010
Laško, dne 15. decembra 2010
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost