Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5586. Uredba o izvajanju uredbe (ES) o pomoči Skupnosti za oskrbo otrok in mladostnikov v vrtcih in šolah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi, stran 16558.

Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju uredbe (ES) o pomoči Skupnosti za oskrbo otrok in mladostnikov v vrtcih in šolah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se za izvajanje Uredbe Komisije (ES) št. 657/2008 z dne 10. julija 2008 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi s pomočjo Skupnosti za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi (UL L št. 183 z dne 11. 7. 2008, str. 17), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 966/2009 z dne 15. oktobra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 657/2008 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi s pomočjo Skupnosti za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi (UL L št. 271 z dne 16. 10. 2009, str. 10), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 657/2008/ES), določa pomoč za oskrbo otrok in mladostnikov v vrtcih in šolah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi (v nadaljnjem besedilu: pomoč).
2. člen
(vlagatelji)
Poleg vlagateljev, določenih v točki (a) in točki (b) drugega odstavka 6. člena Uredbe 657/2008/ES, lahko zahtevek za izplačilo pomoči za proizvode iz Priloge 1 in Priloge 2, ki sta sestavni del te uredbe, vložijo tudi dobavitelji proizvodov.
3. člen
(zahtevki za izplačilo pomoči)
(1) Zahtevek za izplačilo pomoči se vloži na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani agencije.
(2) V skladu z drugim odstavkom 11. člena Uredbe 657/2008/ES lahko zahtevek za izplačilo pomoči zajema obdobje od enega meseca do največ šestih mesecev.
4. člen
(proizvodi, za katere se plača pomoč)
(1) Do pomoči za proizvode iz Priloge 1 te uredbe so upravičeni otroci in mladostniki v vrtcih in šolah, razen otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja in kombiniranih oddelkih.
(2) Do pomoči za proizvode iz Priloge 2 te uredbe so upravičeni otroci in mladostniki v vrtcih in šolah, vključno z otroci v oddelkih prvega starostnega obdobja in kombiniranih oddelkih.
KONČNI DOLOČBI
5. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik o pomoči za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi (Uradni list RS, št. 130/04, 81/05, 96/06, 84/07 in 45/08 – ZKme-1).
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-37/2010
Ljubljana, dne 23. decembra 2010
EVA 2010-2311-0066
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost