Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5665. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2010, stran 16654.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09) ter 89. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00 in 12/06) je Občinski svet Občine Sodražica na 3. redni seji dne 16. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2010 (Uradni list RS, št. 104/09) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                    v EUR
-------------------------------------------
 A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------
   Sekcija/Podsekcija/k2/k3
-------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI
   (70+71+72+73+74+78)     1.747.065
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)   1.481.995
 70  DAVČNI PRIHODKI       1.423.197
   700 Davki na dohodek in
   dobiček           1.336.547
   703 Davki na premoženje    46.255
   704 Domači davki na blago
   in storitve          40.395
 71  NEDAVČNI PRIHODKI       58.798
   710 Udeležba na dobičku in
   dohodki od premoženja     22.659
   711 Takse in pristojbine    1.025
   713 Prihodki od prodaje
   blaga in storitev        1.600
   714 Drugi nedavčni prihodki  33.514
 72  KAPITALSKI PRIHODKI      19.914
   720 Prihodki od prodaje
   osnovnih sredstev        1.434
   722 Prihodki od prodaje
   zemljišč in neopredmetenih
   sredstev            18.480
 74  TRANSFERNI PRIHODKI      245.156
   740 Transferni prihodki iz
   drugih javnofinančnih
   institucij          148.567
   741 Prejeta sredstva iz
   državnega proračuna iz
   sredstev proračuna Evropske
   unije             96.589
   II. SKUPAJ ODHODKI
   (40+41+42+43+45)      1.775.499
 40  TEKOČI ODHODKI        539.409
   400 Plače in drugi izdatki
   zaposlenim          135.529
   401 Prispevki delodajalcev
   za socialno varnost      21.429
   402 Izdatki za blago in
   storitve           378.935
   403 Plačila domačih obresti   3.516
 41  TEKOČI TRANSFERI       686.177
   411 Transferi posameznikom
   in gospodinjstvom       505.404
   412 Transferi nepridobitnim
   organizacijam in ustanovam   76.258
   413 Drugi tekoči domači
   transferi           104.515
 42  INVESTICIJSKI ODHODKI     512.037
   420 Nakup in gradnja
   osnovnih sredstev       512.037
 43  INVESTICIJSKI TRANSFERI    37.877
   431 Investicijski transferi
   pravnim in fizičnim osebam,
   ki niso proračunski
   uporabniki           20.677
   432 Investicijski transferi
   proračunskim uporabnikom    17.200
-------------------------------------------
 B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH
   POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)            0
 75  PREJETA VRAČILA DANIH
   POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV         0
   750 Prejeta vračila danih
   posojil               0
-------------------------------------------
 C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)     0
 50  ZADOLŽEVANJE            0
   500 Domače zadolževanje       0
   VIII. ODPLAČILA DOLGA
   (550+551)           13.831
 55  ODPLAČILA DOLGA        13.831
   550 Odplačila domačega
   dolga             13.831
-------------------------------------------
   XII. STANJE SREDSTEV NA
   RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2009  66.144
-------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov, so priloge k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2010.
Št. 450-12/10
Sodražica, dne 17. decembra 2010
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

AAA Zlata odličnost