Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5689. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2012, stran 16681.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04 in 17/05, Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) je Občinski svet Občine Žirovnica na 2. seji dne 23. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žirovnica za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Žirovnica za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine ter javnega podjetja in javnih zavodov na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Proračun Občine Žirovnica za leto 2012 sestavljajo:
– splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja),
– posebni del proračuna,
– načrt razvojnih programov.
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin – kontov določa v naslednjih zneskih (v EUR):
-----------------------------------------------
 A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------
 I.   SKUPAJ PRIHODKI
     (70+71+72+73+74+78)     4.612.475
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)   3.395.514
 70   DAVČNI PRIHODKI
     (700+703+704)        2.833.474
     700 Davki na dohodek in
     dobiček           2.366.280
     703 Davki na premoženje    350.894
     704 Domači davki na blago
     in storitve          116.300
 71   NEDAVČNI PRIHODKI
     (710+711+712+714)       562.040
     710 Udeležba na dobičku in
     dohodki
     od premoženja         418.030
     711 Takse in pristojbine     1.000
     712 Globe in druge denarne
     kazni              1.500
     714 Drugi nedavčni prihodki  141.510
 72   KAPITALSKI PRIHODKI
     (720+722)           226.000
     720 Prihodki od prodaje
     osnovnih sredstev        5.000
     722 Prihodki od prodaje
     zemljišč
     in neopredmetenih
     dolgoročnih sredstev      221.000
 74   TRANSFERNI PRIHODKI (740)   280.347
     740 Transferni prihodki iz
     drugih
     javnofinančnih institucij   280.347
     741 Prejeta sredstva iz
     državnega
     proračuna iz sredstev
     proračuna EU             0
 78   PREJETA SREDSTVA IZ
     EVROPSKE UNIJE         710.614
     783 Prejeta sredstva iz
     proračuna EU
     iz kohezijskega sklada     710.614
 II.   SKUPAJ ODHODKI
     (40+41+42+43+45)       5.036.884
 40   TEKOČI ODHODKI
     (400+401+402+409)      1.005.695
     400 Plače in drugi izdatki
     zaposlenim           253.327
     401 Prispevki delodajalcev
     za socialno varnost       44.631
     402 Izdatki za blago in
     storitve            631.979
     403 Plačila domačih obresti   2.388
     409 Rezerve           73.370
 41   TEKOČI TRANSFERI
     (410+411+412+413)      1.212.826
     410 Subvencije         38.182
     411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom       544.395
     412 Transferi neprofitnim
     organizacijam
     in ustanovam          237.600
     413 Drugi tekoči domači
     transferi           392.649
 42   INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 2.781.463
     420 Nakup in gradnja
     osnovnih sredstev      2.781.463
 43   INVESTICIJSKI TRANSFERI
     (431+432)            36.900
     431 Investicijski transferi
     pravnim in fizičnim osebam,
     ki niso proračunski
     uporabniki           12.800
     432 Investicijski transferi
     proračunskim uporabnikom
 III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK
     (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)     24.100
     (skupaj prihodki minus
     skupaj odhodki)        -424.409
 III./1. PRIMARNI PRESEŽEK
     (PRIMANKLJAJ)
     (I.–7102) – (II.-403-404)
     (skupaj prihodki brez
     prihodkov od obresti minus1
     skupaj odhodki brez plačil
     obresti)            -445.02
 III./2. TEKOČI PRESEŽEK
     (PRIMANKLJAJ) (70+71)-
     (40+41)
     (tekoči prihodki minus
     tekoči odhodki
     in tekoči transferi)     1.176.993
-----------------------------------------------
 B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV
     IN NALOŽB
-----------------------------------------------
 IV.   PREJETA VRAČILA DANIH
     POSOJIL               0
     IN PRODAJA KAPITALSKIH
     DELEŽEV (750+751+752)
 75   PREJETA VRAČILA DANIH
     POSOJIL
     IN PRODAJA KAPITALSKIH
     DELEŽEV (750)            0
     750 Prejeta vračila danih
     posojil
 VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA
     IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
     DELŽEV (IV.–V)            0
-----------------------------------------------
 C.   RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------
 VII.  ZADOLŽEVANJE (500+501)     445.000
 50   ZADOLŽEVANJE          445.000
     500 Domače zadolževanje    445.000
 VIII.  ODPLAČILO DOLGA (550)      20.591
 55   ODPLAČILO DOLGA         20.591
     550 Odplačilo domačega
     dolga              20.591
 IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
     NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-
     V.-VIII.)              0
 X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-
     VIII.)             424.409
 XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-
     IX.)              424.409
-----------------------------------------------
 XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
     NA DAN 31.12. PRETEKLEGA
     LETA                 0
-----------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žirovnica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine oziroma od njega pooblaščena oseba.
Prejemniki proračunskih sredstev prejmejo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi javnega razpisa, odločbe, sklepa občinskega sveta in sklepa ali odredbe župana.
Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, na predlog komisije s sklepom dodeli župan. Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko pisno vloži pri županu ugovor zoper sklep župana v roku 8 dni od prejema sklepa. V ugovoru mora natančno navesti razloge, zaradi katerih vlaga ugovor. Predmet ugovora ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Župan je ugovor dolžan obravnavati, preveriti ugovorne razloge ter v roku 15 dni ponovno odločiti s sklepom o dodelitvi sredstev. S sklepom lahko spremeni prejšnjo odločitev. Odločitev o dodelitvi sredstev je s tem dokončna.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– turistična taksa,
– koncesijska dajatev od iger na srečo,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– požarna taksa,
– prispevki občanov za izgradnjo kanalizacijskega omrežja,
– vsi transferni prihodki,
– taksa za obremenjevanje vode,
– taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih financah in s tem odlokom lahko prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa. Med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe pa župan lahko prerazporedi pravice porabe, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno. Ne glede na to določbo pa lahko župan prerazporedi sredstva iz bilance prihodkov in odhodkov v primeru, da gre za pokrivanje obveznosti povezanih z zadolževanjem in poroštvom.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in njegovi realizaciji.
6. člen
(nakup nepremičnin)
Župan je pooblaščen za nakup nepremičnin do vrednosti 10.000 EUR za posamezni namen. O nakupu nepremičnin na podlagi pooblastila župan obvesti občinski svet, na prvi seji po sklenitvi pravnega posla.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, letno ne sme presegati 100% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 60% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prav tako omejitev ne velja za obveznosti prevozov šolskih otrok, vzdrževanja gozdnih cest, vzdrževanja občinskih cest in izdajanja občinskega časopisa.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 30%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se, zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna in sicer brez soglasja občinskega sveta.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na predlog župana in na podlagi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), izdelanega v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo in obravnavo investicijskih projektov na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) oziroma druge ustrezne dokumentacije.
Vso investicijsko dokumentacijo za projekte, vključene v načrt razvojnih programov, sprejema župan.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 5.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 EUR odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 10 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži do višine 445.000,00 EUR, in sicer za investicijo v izgradnjo komunalne infrastrukture.
Občina sme dajati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnega podjetja in javnih zavodov, katerih je ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica, vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo. O dajanju poroštev odloča občinski svet.
12. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnega podjetja)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2012 zadolžijo do skupne višine 6.363 EUR. Soglasje k zadolžitvi izda občinski svet.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv v letu 2012 ne smejo izdajati poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2013)
V primeru začasnega financiranja Občine Žirovnica v letu 2013 se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0053/2010
Breznica, dne 23. decembra 2010
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost