Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5668. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2011, stran 16658.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 140/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 2. redni seji dne 22. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2011
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Sveta Ana za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURE POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------
 KONTO NAZIV             ZNESEK
                   V EUR
-------------------------------------------
   SKUPAJ PRIHODKI       4.093.479
   (70+71+72+73+74)
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)   2.660.900
 70  DAVČNI PRIHODKI       1.721.252
   700 Davki na dohodek in
   dobiček           1.617.565
   703 Davki na premoženje    64.100
   704 Domači davki na blago
   in storitve          39.587
   706 Drugi davki           –
 71  NEDAVČNI PRIHODKI       939.649
   710 Udeležba na dobičku in
   dohodki od premoženja     76.603
   711 Takse in pristojbine    3.000
   712 Globe in druge denarne
   kazni               300
   713 Prihodki od prodaje
   blaga in storitev       88.450
   714 Drugi nedavčni
   prihodki           771.296
 72  KAPITALSKI PRIHODKI      798.732
   720 Prihodki od prodaje
   osnovnih sredstev          –
   721 Prihodki od prodaje
   zalog                –
   722 Prihodki od prodaje
   zemljišč in nematerialnega
   premoženja          798.732
 73  PREJETE DONACIJE          –
   730 Prejete donacije iz
   domačih virov            –
   731 Prejete donacije iz
   tujine               –
 74  TRANSFERNI PRIHODKI      633.846
   740 Transferni prihodki iz
   drugih javnofinančnih
   institucij          351.315
   741 Prejeta sred. iz
   držav. proračuna iz sred.
   proračuna Evropske unije   282.531
 II. SKUPAJ ODHODKI
   (40+41+42+43)        4.037.845
 40  TEKOČI ODHODKI        842.176
   400 Plače in drugi izdatki
   zaposlenim          204.213
   401 Prispevki delodajalcev
   za socialno varnost      32.446
   402 Izdatki za blago in
   storitve           576.457
   403 Plačila domačih
   obresti            10.560
   409 Rezerve          15.500
 41  TEKOČI TRANSFERI       580.532
   410 Subvencije         16.580
   411 Transferi posameznikom
   in gospodinjstvom       368.503
   412 Transferi neprofitnim
   organizacijam in ustanovam   35.123
   413 Drugi tekoči domači
   transferi           160.325
   414 Tekoči transferi v
   tujino               –
 42  INVESTICIJSKI ODHODKI    2.559.966
   420 Nakup in gradnja
   osnovnih sredstev      2.559.966
 43  INVESTICIJSKI TRANSFERI    55.171
   431 Investicijski
   transferi pravnim in fiz.
   osebam             36.107
   432 Investicijski transfer
   prorač. uporabnikom      19.064
 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-
   II.)              55.634
-------------------------------------------
   B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH
   POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
 75  PREJETA VRAČILA DANIH
   POSOJIL               –
   750 Prejeta vračila danih
   posojil               –
   751 Prodaja kapitalskih
   deležev               –
   752 Kupnine iz naslova
   privatizacije            –
   V. DANA POSOILA IN
   POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)        –
 44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   440 DANA POSOJILA IN
   POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV               –
   441 Povečanje kapitalskih
   deležev in naložb          –
   442 Poraba sredstev kupnin
   iz naslova privatizacije
   VI. PREJETA MINUS DANA
   POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
   V.)                 –
   VII. SKUPNI PRESEŽEK
   (PRIMANJKLJAJ) (I.+IV.)-
   (II.+V.)            55.634
-------------------------------------------
   C. RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------
   VIII. ZADOLŽEVANJE (500)      –
 50  ZADOLŽEVANJE            –
   500 Domače zadolževanje       –
 55  IX. ODPLAČILO DOLGA (550)   11.786
   550 Odplačilo dolga      11.786
   IX. NETO ZADOLŽEVANJE
   (VIII-IX.)           11.786
   X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
   SREDSTEV NA RAČUNIH
   (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VIII)
   -(II.+VX.)           43.848
   XI. STANJE SREDSTEV NA
   RAČUNIH OB KONCU
   PRETEKLEGA LETA        42.693
-------------------------------------------
Posebni del poračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavi na spletni strani Občine Sveta Ana.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse po Zakona o varstvu pred požarom;
2. Prihodki iz naslova okoljskih dajatev zaradi onesnaževanja okolja, ki se namenjajo za gradnjo infrastrukturnih objektov za preprečevanje onesnaževanja okolja.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan lahko na predlog proračunskega uporabnika odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru/med:
1. podprogrami v okviru glavnega programa med finančnimi načrti;
2. glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 30% obsega glavnega programa, sprejetega v proračunu;
3. področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 30% obsega področja porabe, sprejetega v proračunu.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna, v obdobju januar–junij in konec leta z zaključnim računom proračuna, poroča Občinskemu svetu Občine Sveta Ana o njegovi realizaciji, kjer jih tudi seznani s poročilom o prerazporeditvah sredstev.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
6. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot za 30% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2011 – 80% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je sklad proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se za leto 2011 oblikuje v višini 10.500,00 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višini 10.500,00 € župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Rezerva se uporablja za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč; kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci.
9. člen
(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu se do višine, določene v posebnem delu, zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena financiranju odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča o prerazporeditvi sredstev župan, glede na zapisano v 5. členu odloka.
POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZFJ, lahko župan v letu 2011 odpiše dolgove dolžniku do višine 200,00 € odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina Sveta Ana se v letu 2011 ne bo zadolžila. V letu 2011 se nameni 11.786 € za odplačilo dolga.
PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Sveta Ana v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41001-3/2010
Sveta Ana, dne 22. decembra 2010
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost