Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5617. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2010, stran 16599.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN) ter 16. in 106. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07, 40/07 – popr.) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 3. redni seji dne 23. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2010
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2010 (Uradni list RS, št. 14/10) se 2. člen spremeni tako da glasi:
   »Splošni del rebalansa proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2010
na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
----------------------------------------------
 A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   v EUR
----------------------------------------------
 Konto Naziv konta      Rebalans za leto
                     2010
----------------------------------------------
 1         2          3
----------------------------------------------
 I.  SKUPAJ PRIHODKI
    (70+71+72+73+74)       2.507.917
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)    2.311.938
 70  DAVČNI PRIHODKI
    (700+703+704)         1.852.255
    700 Davki na dohodek in
    dobiček            1.640.975
    703 Davki na premoženje     140.580
    704 Domači davki na blago
    in storitve           70.700
 71  NEDAVČNI PRIHODKI
    (710+711+712+713+714)      459.683
    710 Udeležba na dobičku in
    dohodki od premoženja      23.643
    711 Takse in pristojbine     1.550
    712 Globe in druge denarne
    kazni               1.500
    713 Prihodki od prodaje
    blaga in storitev        12.190
    714 Drugi nedavčni prihodki   420.800
 72  KAPITALSKI PRIHODKI
    (720+722)            16.579
    720 Prihodki od prodaje
    osnovnih sredstev         1.000
    722 Prihodki od prodaje
    zemljišč
    in neopredmetenih sredstev    15.579
 73  PREJETE DONACIJE         30.500
    730 Prejete donacije iz
    domačih virov          30.500
 74  TRANSFERNI PRIHODKI       148.900
    740 Transferni prihodki iz
    drugih javnofinančnih
    institucij           148.900
 II.  SKUPAJ ODHODKI
    (40+41+42+43)         2.507.917
 40  TEKOČI ODHODKI
    (400+401+402+404+409)      750.176
    400 Plače in drugi izdatki
    zaposlenim           120.274
    401 Prispevki delodajalcev
    za socialno varnost       19.807
    402 Izdatki za blago in
    storitve            597.190
    403 Plačila domačih obresti    1.950
    409 Rezerve           10.956
 41  TEKOČI TRANSFERI
    (410+411+412+413)        878.199
    410 Subvencije          45.472
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom        461.785
    412 Transferi neprofitnim
    organizacijam
    in ustanovam           61.476
    413 Drugi tekoči domači
    transferi            309.467
 42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420)   820.768
    420 Nakup in gradnja
    osnovnih sredstev        820.768
 43  INVESTICIJSKI TRANSFERI
    (430)              58.775
    431 Investicijski transferi
    pravnim in fizičnim osebam,
    ki niso PU            20.400
    432 Investicijski transferi
    proračunskim uporabnikom     38.375
 III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
    (I. – II.)             0,00
----------------------------------------------
 B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
----------------------------------------------
 IV.  PREJETA VRAČILA DANIH
    POSOJIL                –
    IN PRODAJA KAPITALSKIH
    DELEŽEV (750+751)
    750 Prejeta vračila danih
    posojil                –
    751 Prodaja kapitalskih
    deležev                –
 V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441)               –
    440 Dana posojila           –
    441 Povečanje kapitalskih
    deležev                –
 VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (IV. – V.)          –
----------------------------------------------
 C.  RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------
 VII. ZADOLŽEVANJE (500)          –
    500 Domače zadolževanje        –
 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)         –
    550 Odplačila domačega
    dolga                 –
 IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
    NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-
    V.-VIII.)               –
 X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-
    VIII.)                –
 XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-
    IX.)                 –
 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
    NA DAN 31.12. PRETEKLEGA
    LETA               15.768
----------------------------------------------
                       «
2. člen
Posebni del ter načrt razvojnih programov za leto 2010 sta sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-53/2010-52
Kostanjevica na Krki, dne 23. decembra 2010
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

AAA Zlata odličnost