Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5596. Sklep o načinu plačevanja članarine Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije od 1. 1. 2011 dalje, stran 16579.

Na podlagi 39. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 – UPB1 in št. 102/07) in 18. in 53.a člena prečiščenega besedila Statuta Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, sprejetega na seji Skupščine Obrtne zbornice Slovenije dne 18. 12. 2007, je Skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije na 3. redni seji dne 14. 12. 2010 sprejela
S K L E P
o načinu plačevanja članarine Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije od 1. 1. 2011 dalje
I.
Članarino plačujejo člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične ali pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II.
Člani iz 1. točke tega sklepa plačujejo članarino v višini po določbi četrtega odstavka 39. člena Obrtnega zakona.
Velikost podjetja – člana se določi mesečno na podlagi zadnjih znanih podatkov o številu zaposlenih, ki se pridobijo od pristojnih organov za zbiranje le-teh. V primeru, ko za člana podatek o številu zaposlenih ni dosegljiv oziroma ni znan, se podjetje – člana za plačevanje članarine razvrsti v točko 2 četrtega odstavka 39. člena Obrtnega zakona, razen članov, ki osebno opravljajo dejavnost domače in umetnostne obrti, ki se ga za plačevanje članarine razvrsti v točko 1 četrtega odstavka 39. člena Obrtnega zakona.
V primeru, ko podjetje iz prvega odstavka tega sklepa postane član zbornice tekom koledarskega leta, se ga za plačevanje članarine razvrsti glede na razpoložljive podatke o številu zaposlenih ob vpisu, in sicer v skladu s četrtim odstavkom 39. člena Obrtnega zakona, razen člana, ki osebno opravlja dejavnost domače in umetnostne obrti, ki se ga za plačevanje članarine razvrsti v točko 1 četrtega odstavka 39. člena Obrtnega zakona.
Ne glede na določbo drugega in tretjega odstavka te točke sklepa, član, ki osebno opravlja dejavnost domače in umetnostne obrti in ne presega letnih skupnih prihodkov iz poslovanja po določbi petega odstavka 39. člena Obrtnega zakona, ne plačuje članarine.
III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve ne plača članarine.
IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi dejavnosti, po katerih so obvezni člani KGZS, se članarina zbornici obračuna v skladu s sklenjenim sporazumom z Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca.
V primeru, ko preneha član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, do vključno petnajstega v mesecu, za ta mesec ne plača članarine. V primeru, ko preneha član zbornice z opravljanjem dejavnosti po petnajstem v mesecu, preneha obveznost plačevanja članarine zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije člane obvesti o višini in načinu plačila članarine.
Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec in se plačuje na prehodni – transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.
Fizične in pravne osebe, ki postanejo člani zbornice med letom, se seznani o odmeri članarine, s smiselno uporabo določbe prvega odstavka te točke.
Kolikor član delno ali v celoti ne poravna članarine v skladu z drugim odstavkom te točke, se izda v skrajšanem ugotovitvenem upravnem postopku odločba o odmeri članarine za ustrezno obračunsko obdobje. Odločba se izda po uradni dolžnosti in je takse prosta.
Neplačana članarina, odmerjena po odmerni odločbi, zapade v plačilo na dan vročitve predmetne odločbe. V primeru, da član ne poravna odmerjene članarine po upravni odločbi, se poda predlog za začetek postopka upravne izvršbe pristojnemu organu.
Zoper odmerno odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni na Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.
VII.
Prostovoljni člani postanejo člani OZS s pisno pristopno izjavo za dobo najmanj enega leta. Po poteku tega obdobja se članstvo avtomatično podaljša za dobo enega leta.
V primeru odjave iz registra prostovoljnih članov, mora član podati pisno izjavo o izstopu najmanj en mesec pred izstopom.
VIII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.
O zmanjšanju ali odpisu članarine odloča Upravni odbor OZS. Predlog za zmanjšanje ali odpis članarine po tem sklepu pripravi in posreduje Upravnemu odboru OZS območna obrtno-podjetniška zbornica skupaj z mnenjem, ki pa za odločitev Upravnega odbora OZS ni obvezujoče.
Št. 244/2010-Skup.OZS
Ljubljana, dne 14. decembra 2010
Štefan Pavlinjek l.r.
Predsednik
Skupščine OZS

AAA Zlata odličnost