Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5599. Odlok o režijskem obratu v Občini Cankova, stran 16581.

Na podlag 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07) 8. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 46/00), 16. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Cankova (Uradni list RS, št. 27/99) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski svet Občine Cankova na 3. redni seji dne 22. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o režijskem obratu v Občini Cankova
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Cankova ustanavlja režijski obrat kot svojo notranjo organizacijsko enoto občinske uprave, določa njegove pristojnosti in način izvajanja gospodarskih javnih služb.
II. USTANOVITELJ REŽIJSKEGA OBRATA
2. člen
O sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v režijskem obratu odloča predstojnik organa oziroma od njega pooblaščena oseba.
3. člen
Med zaposlenimi delavci režijskega obrata predstojnik organa ali od njega pooblaščena oseba imenuje vodjo, kateri je neposredno odgovoren za izvrševanje danih nalog direktorju občinske uprave. Za delovno mesto vodje režijskega obrata se zahtevajo naslednji pogoji: najmanj srednja strokovna izobrazba ekonomske smeri in najmanj dve leti delovnih izkušenj, ali primerno izobrazbo, ki jo zahtevajo predpisi glede na vrsto dejavnosti režijskega obrata.
4. člen
Režijski obrat deluje na območju Občine Cankova oziroma tudi izven Občine Cankova, kadar v skladu s predpisi tako določi predstojnik ali od njega pooblaščena oseba.
Sredstva za obratovanje režijskega obrata se zagotavljajo v občinskem proračunu.
V okviru režijskega obrata lahko delujejo zaposleni preko ustreznih programov javnih del.
5. člen
Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas. Delovni čas in druge določbe delovnih mest se določijo s pravilnikom in v pogodbi o delovnem razmerju v skladu s predpisi.
III. DEJAVNOST REŽIJSKEGA OBRATA
6. člen
Dejavnost režijskega obrata:
– upravljanja z daljinskim sistemom, na lesno biomaso (DOLB) Cankova,
– distribucija in prodaja toplotne energije iz DOLB Cankova,
– priprava lesnega materiala za izdelavo lesnih sekancev,
– izdelava lesnih sekancev,
– oskrba s toplotno energijo v občinskih stanovanjih,
– urejanje in vzdrževanje pokopališč,
– manjša vzdrževalna dela na objektih in napravah gospodarske javne infrastrukture, namenjene oskrbi s pitno vodo.
Režijski obrat lahko opravlja tudi druge dejavnosti na področje lokalnih gospodarskih javnih služb, ki jih v skladu z zakonom določi drug občinski odlok.
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi v okviru in obsegu javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom (lokalne javne službe). Opravljanje lokalnih javnih služb zagotavlja neposredno v okviru občinskih služb (občinske uprave) to je režijskega obrata.
Režijski obrat lahko opravlja vse dejavnosti obveznih in neobveznih javnih gospodarskih služb na podlagi zakonov in njih temelječih pravnih aktih za katere izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje.
IV. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI REŽIJSKEGA OBRATA
7. člen
Stroški obratovanja režijskega obrata se pokrivajo iz:
– sredstev občinskega proračuna,
– prihodkov od komunalnih taks,
– prihodkov, ustvarjenih s prometom v okviru delovanja režijskega obrata in
– drugih prihodkov, ki jih določa zakon.
8. člen
Prihodki, ki jih režijski obrat pridobiva, se stekajo v občinski proračun.
9. člen
Knjigovodske in računovodske storitve za režijski obrat opravlja občinska uprava, ki za režijski obrat vodi ločeno knjigovodstvo, kar omogoča obračun odhodkov in prihodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske družbe
V. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Župan izda v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka pravilnik o delovanju režijskega obrata.
11. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o režijskem obratu v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 108/01).
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 354-64/2010
Cankova, dne 22. decembra 2010
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost