Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5680. Sklep o začasnem financiranju Občine Šentrupert v obdobju januar–marec 2011, stran 16673.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09, v nadaljevanju: ZJF), 96. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09), 93. člena Poslovnika Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 23/07 in 102/09) je župan Občine Šentrupert dne 1. 12. 2010 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Šentrupert v obdobju januar–marec 2011
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Šentrupert (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z ZJF in Odlokom o proračunu Občine Šentrupert za leto 2010 (Uradni list RS, št. 1/09, 17/10).
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
--------------------------------------------
 A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
--------------------------------------------
    Skupina/Podskupina      Proračun
    kontov/Konto/Podkonto     januar–
                    marec
--------------------------------------------
 I.  SKUPAJ PRIHODKI
    (70+71+72+73+74)     1.261.358,22
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)  597.514,74
 70  DAVČNI PRIHODKI      527.218,00
    700 Davki na dohodek in
    dobiček          451.243,00
    703 Davki na premoženje   54.725,00
    704 Domači davki na blago
    in storitve         21.250,00
    706 Drugi davki         0,00
 71  NEDAVČNI PRIHODKI      70.296,74
    710 Udeležba na dobičku
    in dohodki od premoženja  15.189,26
    711 Takse in pristojbine    400,00
    712 Globe in druge
    denarne kazni          0,00
    713 Prihodki od prodaje
    blaga in storitev      13.082,49
    714 Drugi nedavčni
    prihodki          41.625,00
 72  KAPITALSKI PRIHODKI    332.500,00
    720 Prihodki od prodaje
    osnovnih sredstev      82.500,00
    721 Prihodki od prodaje
    zalog              0,00
    722 Prihodki od prodaje
    zemljišč in
    neopredmetenih
    dolgoročnih sredstev    250.000,00
 73  PREJETE DONACIJE      23.750,00
    730 Prejete donacije iz
    domačih virov        23.750,00
    731 Prejete donacije iz
    tujine              0,00
 74  TRANSFERNI PRIHODKI    307.593,50
    740 Transferni prihodki
    iz drugih
    javnofinančnih institucij 257.593,50
    741 Prejeta sredstva iz
    državnega
    proračuna iz sredstev
    proračuna
    Evropske unije       50.000,00
 II.  SKUPAJ ODHODKI
    (40+41+42+43)      1.449.902,12
 40  TEKOČI ODHODKI       338.451,78
    400 Plače in drugi
    izdatki zaposlenim     48.750,00
    401 Prispevki
    delodajalcev za socialno
    varnost           7.585,00
    402 Izdatki za blago in
    storitve          265.141,78
    403 Plačila domačih
    obresti           8.250,00
    409 Rezerve         8.725,00
 41  TEKOČI TRANSFERI      227.743,69
    410 Subvencije       21.606,69
    411 Transferi
    posameznikom in
    gospodinjstvom       105.042,50
    412 Transferi neprofitnim
    organizacijam in
    ustanovam          29.967,25
    413 Drugi tekoči domači
    transferi          71.127,25
 42  INVESTICIJSKI ODHODKI   825.804,43
    420 Nakup in gradnja
    osnovnih sredstev     825.803,68
 43  INVESTICIJSKI TRANSFERI   82.902,98
    431 Investicijski
    transferi pravnim in
    fizičnim osebam, ki niso
    proračunski uporabniki   79.277,98
    432 Investicijski
    transferi proračunskim
    uporabnikom         3.625,00
 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-
    II.)           -188.543,87
--------------------------------------------
 B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
--------------------------------------------
    IN NALOŽB
 IV.  PREJETA VRAČILA DANIH
    POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
 75  PREJETA VRAČILA DANIH
    POSOJIL
    750 Prejeta vračila danih
    posojil
    751 Prodaja kapitalskih
    deležev
    752 Kupnine iz naslova
    privatizacije
 V.  DANA POSOJILA IN
    POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442+443)
 44  DANA POSOJILA IN
    POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih
    deležev in finančnih
    naložb
    442 Poraba sredstev
    kupnin iz naslova
    privatizacije
    443 Povečanje namenskega
    premoženja v javnih
    skladih in drugih osebah
    javnega prava, ki imajo
    premoženje v svoji lasti
 VI.  PREJETA MINUS DANA
    POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH
    DELEŽEV (IV.-V.)
--------------------------------------------
 C.  RAČUN FINANCIRANJA
--------------------------------------------
 VII. ZADOLŽEVANJE (500)
 50  ZADOLŽEVANJE
    500 Domače zadolževanje
 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)    28.569,00
 55  ODPLAČILA DOLGA       28.569,00
    550 Odplačila domačega
    dolga            28.569,00
 IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE)       –
    SREDSTEV NA RAČUNIH
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-
    VIII.)           217.112,87
 X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-
    VIII.)           –28.569,00
 XI.  NETO FINANCIRANJE
    (VI.+VII.-VIII.-IX.)    188.543,87
--------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA
    RAČUNIH DNE 31. 12.
    PRETEKLEGA LETA
    9009 Splošni sklad za
    drugo           217.112.87
--------------------------------------------
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko porabljajo sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2010 in za iste namene, kot v proračunu preteklega leta.
4. člen
V obdobju začasnega financiranje lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2010.
6. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Šentrupert za leto 2011. Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2011.
7. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa traja od 1. 1. 2011 do sprejetja proračuna za leto 2011, oziroma največ do 31. 3. 2011. Začasno financiranje proračuna se lahko podaljša na predlog župana.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.
Št. 4101-0005/2010
Šentrupert, dne 20. decembra 2010
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost