Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5623. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, stran 16614.

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10 in 62/10 – ZUPJS) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 3. redni seji dne 22. 12. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom Občina Log - Dragomer kot ustanoviteljica vrtcev podrobneje ureja postopek vpisa in sprejema otrok v vrtec pri OŠ Log - Dragomer, Enota Vrtec Log - Dragomer (v nadaljnjem besedilu: vrtec), ki deluje na dveh lokacijah, in sicer na lokaciji Log in Dragomer. Določa tudi sestavo in način dela komisije za sprejem otrok, kriterije za sprejem otrok v vrtec ter izpis otrok iz vrtca.
II. VPIS IN SPREJEM OTROKA V VRTEC
2. člen
(1) Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
(2) Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
(3) Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
3. člen
(1) Vrtec do konca februarja tekočega leta objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto. Javni vpis objavi vrtec tudi v primeru odprtja novega oddelka vrtca med šolskim letom, če ni dovolj otrok na čakalni listi.
(2) Javni vpis novincev iz prvega odstavka mora biti usklajen z občino ustanoviteljico ter se objavi na spletni strani zavoda OŠ Log - Dragomer (v nadaljevanju: zavod), v občinskem glasilu in na oglasnih deskah obeh lokacij vrtca.
4. člen
(1) Starši oziroma zakoniti zastopniki (v nadaljnjem besedilu: starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da izpolnijo in oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec. K vlogi morajo biti predloženi zahtevani dokazi v roku, ki ga določi vrtec.
(2) Starši dobijo vlogo na sedežu zavoda, na obeh lokacijah vrtca in na spletni strani zavoda.
(3) Vlogo za vpis otroka v vrtec starši vložijo na sedežu zavoda osebno ali po pošti, na naslov: OŠ Log - Dragomer, Šolska ulica 1, 1351 Brezovica pri Ljubljani.
5. člen
(1) Vrtec najkasneje v 15 dneh po prejemu vloge staršev obvesti o prejemu vloge in šifri, pod katero se vodi otrok v evidenci vpisanih otrok.
(2) V primeru, da starši oddajo vlogo kadar koli po poteku roka za prijavo na javni vpis novincev, mora vrtec v roku 15 dni po prejemu vloge starše pisno obvestiti o prejemu vloge, šifri, pod katero se vodi otrok v evidenci vpisanih otrok, o datumu možne vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec.
6. člen
(1) Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kolikor dopuščajo normativi za oblikovanje oddelkov.
(2) V primeru sprostitve mesta med šolskim letom, se v vrtec sprejme otroka glede na uvrstitev na čakalni seznam po prioritetnem vrstnem redu pod pogoji, navedenimi v drugem odstavku 2. člena tega pravilnika, če otrok izpolnjuje ustrezno starost za strukturo oddelka, kjer je prosto mesto.
7. člen
(1) Starši že vključenih otrok, ki oddajo pisno vlogo za premestitev otroka na drugo lokacijo vrtca do 28. februarja tekočega leta, imajo prednost pred še nesprejetimi otroki, če njihov otrok izpolnjuje ustrezno starost za strukturo oddelka.
(2) V primeru potrebnih prerazporeditev otrok glede na normative ima vrtec pravico otroke prerazporediti na določeno lokacijo vrtca.
8. člen
(1) Če je število prispelih vlog za sprejem v vrtec manjše, kot je število prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj zavoda ali od njega pooblaščena oseba.
(2) Če je v vrtec prijavljenih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu Komisija za sprejem otrok (v nadaljnjem besedilu: komisija) na podlagi kriterijev iz tega pravilnika. V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
9. člen
(1) Sestavo komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog sveta zavoda.
(2) Komisija je sestavljena iz petih članov, in sicer:
– iz dveh predstavnikov zavoda, od katerih je eden predstavnik strokovnih delavcev vrtca in en predstavnik svetovalne službe zavoda,
– iz dveh predstavnikov staršev, katerih otroci so vključeni v vrtec,
– iz enega predstavnika občine ustanoviteljice, ki je zaposlen na občini in pokriva tudi področje predšolske vzgoje.
10. člen
(1) Člani komisije so imenovani za dobo 4 let in so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek predstavniku staršev preneha mandat v komisiji, če njegov otrok ni več vključen v vrtec.
(3) V primeru daljše odsotnosti člana komisije občina ustanoviteljica imenuje nadomestnega člana.
(4) Vsaj en član komisije mora imeti izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku.
11. člen
(1) Komisija dela na sejah. Komisija na prvi seji izmed imenovanih članov izvoli predsednika in namestnika predsednika. Delo komisije vodi predsednik.
(2) Komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki mora vsebovati:
– ime in sedež zavoda, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in ura seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec,
– imena članov komisije,
– število prostih mest v vrtcu, po posameznih lokacijah, v posameznem programu ter starostnem obdobju oziroma po letnikih rojstva,
– število vlog za sprejem v vrtec,
– kratek potek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za odločanje,
– sprejete sklepe komisije, katerih obvezni del je prednostni vrstni red, kjer se podatki o otrocih objavijo pod šifro otroka.
(3) Seja je sklepčna, če so navzoči vsaj 3 člani komisije. Na seji komisije so lahko prisotni le člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar. Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov prisotnih članov.
(4) Zapisnik podpišejo vsi prisotni člani komisije.
(5) Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi.
12. člen
(1) Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno, najkasneje do 30. aprila.
(2) Komisija mora obravnavati vse pravočasno prispele vloge za vpis otrok v vrtec, ki so vložene do vključno 28. februarja tekočega leta, za sprejem otrok s 1. septembrom istega leta.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK
13. člen
(1) Kriteriji se določijo s točkami.
(2) V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje Centra za socialno delo Vrhnika o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani Centra za socialno delo Vrhnika, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodi Center za socialno delo Vrhnika.
(3) Preostale vloge za vpis otroka v vrtec komisija obravnava in točkuje po naslednjih kriterijih:
+----------+------------------------------------------+---------+
|Zaporedna |         Kriteriji        | Število |
|  št.  |                     |  točk |
+----------+------------------------------------------+---------+
|1.    |Prebivališče otroka in staršev (upošteva |     |
|     |se ena izmed variant)           |     |
|     +---+--------------------------------------+---------+
|     |a |Prebivališče otroka in enega od    |30    |
|     |  |staršev v Občini Log - Dragomer v letu|     |
|     |  |obravnave vlog na komisiji      |     |
|     |  |Priloga: potrdila o stalnem      |     |
|     |  |prebivališču             |     |
+----------+---+--------------------------------------+---------+
|     |b |Prebivališče otroka in enega od    |     |
|     |  |staršev izven občine ustanoviteljice, |     |
|     |  |vendar vezano na šolski okoliš v letu |5    |
|     |  |obravnave vlog na komisiji:      |4    |
|     |  |– Plešivica, Podplešivica       |3    |
|     |  |– Bevke, Blatna Brezovica       |     |
|     |  |– Drenov Grič, Lesno Brdo       |     |
|     |  |Priloga: potrdila o stalnem      |     |
|     |  |prebivališču             |     |
+----------+------------------------------------------+---------+
|2.    |Leta prebivališča enega od staršev na   |1 točka |
|     |območju naselij Dragomer, Log, Lukovica – |za vsako |
|     |vsako dodatno leto            |leto   |
|     |Priloga: potrdilo o letih stalnega    |     |
|     |prebivališča               |     |
+----------+------------------------------------------+---------+
|3.    |Starši v razpisanem šolskem letu hkrati  |5    |
|     |vpisujejo v Vrtec Log - Dragomer dvojčke, |     |
|     |trojčke, četverčke itd.          |     |
+----------+------------------------------------------+---------+
|4.    |Družina ima že vključenega otroka/e v   |5    |
|     |Vrtec Log - Dragomer, vendar v letu    |     |
|     |obravnave vlog še ne bo/do dopolnili   |     |
|     |starosti 6 let (še ni/so šolski      |     |
|     |obveznik/i).               |     |
+----------+------------------------------------------+---------+
|5.    |Uvrščenost na čakalni seznam (upošteva se |     |
|     |ena izmed variant)            |     |
|     +----+-------------------------------------+---------+
|     |a  |Otrok je bil v preteklem šolskem letu|10    |
|     |  |uvrščen na čakalni seznam, vendar med|     |
|     |  |šolskim letom ni bil sprejet v vrtec |     |
|     +----+-------------------------------------+---------+
|     |b  |Otrok je bil v preteklem šolskem letu|–30   |
|     |  |sprejet v vrtec po čakalnem seznamu, |     |
|     |  |vendar starši niso podpisali pogodbe |     |
|     |  |v zakonitem roku           |     |
+----------+------------------------------------------+---------+
|6.    |Vključevanje starejših otrok – otrok bo  |     |
|     |1. 9. tekočega koledarskega leta oziroma |     |
|     |na dan oblikovanja oddelka med šolskim  |     |
|     |letom dopolnil starost (upošteva se ena  |     |
|     |izmed variant in se izključuje s     |     |
|     |kriteriji iz 7. točke)          |     |
|     +---+--------------------------------------+---------+
|     |a |tri leta in več            |12    |
|     +---+--------------------------------------+---------+
|     |b |dve leti in več            |10    |
|     +---+--------------------------------------+---------+
|     |c |enajst mesecev in več         |8    |
+----------+------------------------------------------+---------+
|7.    |Vključevanje mlajših otrok – v vrtec se  |     |
|     |vključuje otrok, ki do 1. 9. tekočega   |     |
|     |koledarskega leta oziroma na dan     |     |
|     |oblikovanja novega oddelka med šolskim  |     |
|     |letom še ne bo dopolnil starosti 11    |     |
|     |mesecev (upošteva se ena izmed variant in |     |
|     |se izključuje s kriteriji iz 6. točke)  |     |
+----------+---+--------------------------------------+---------+
|     |a |11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. |6    |
|     |  |10. tekočega koledarskega leta oziroma|     |
|     |  |najkasneje en mesec po oblikovanju  |     |
|     |  |novega oddelka med šolskim letom   |     |
+----------+---+--------------------------------------+---------+
|     |b |11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. |5    |
|     |  |11. tekočega koledarskega leta oziroma|     |
|     |  |najkasneje dva meseca po oblikovanju |     |
|     |  |novega oddelka med šolskim letom   |     |
+----------+---+--------------------------------------+---------+
|     |c |11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. |4    |
|     |  |12. tekočega koledarskega leta oziroma|     |
|     |  |najkasneje tri mesece po oblikovanju |     |
|     |  |novega oddelka med šolskim letom   |     |
+----------+---+--------------------------------------+---------+
|     |d |11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. |3    |
|     |  |1. naslednjega koledarskega leta   |     |
|     |  |oziroma najkasneje štiri mesece po  |     |
|     |  |oblikovanju novega oddelka med šolskim|     |
|     |  |letom                 |     |
+----------+---+--------------------------------------+---------+
|     |e |11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. |2    |
|     |  |2. naslednjega koledarskega leta   |     |
|     |  |oziroma najkasneje pet mesecev po   |     |
|     |  |oblikovanju novega oddelka med šolskim|     |
|     |  |letom                 |     |
+----------+---+--------------------------------------+---------+
|     |f |11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. |1    |
|     |  |3. naslednjega koledarskega leta   |     |
|     |  |oziroma najkasneje šest mesecev po  |     |
|     |  |oblikovanju novega oddelka med šolskim|     |
|     |  |letom                 |     |
+----------+------------------------------------------+---------+
|8.    |Otrok je že vključen v drug vrtec izven  |–2    |
|     |občine ustanoviteljice          |     |
+----------+------------------------------------------+---------+
|9.    |Otrok je bil v preteklem šolskem letu   |–30   |
|     |sprejet v vrtec po prednostnem vrstnem  |     |
|     |redu, vendar starši niso podpisali    |     |
|     |pogodbe v zakonitem roku         |     |
+----------+------------------------------------------+---------+
(4) Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva naslednje dodatne kriterije po naslednjem zaporedju:
– prednost ima starejši otrok,
– prednost ima otrok, katerega prijava je bila oddana prej.
V. ODLOČITEV KOMISIJE
14. člen
(1) Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
(2) Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.
(3) Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
(4) Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06 – ZUS1, 126/07, 65/08, 47/09 – Odl. US, 48/09 – popr., 8/10, v nadaljevanju: ZUP).
(5) Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto na posamezni lokaciji in v posameznem oddelku ter glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
(6) Čakalni seznam se med šolskim letom, za katerega je bil oblikovan, ne spreminja.
15. člen
(1) Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in lokacijah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
(2) Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletni strani zavoda. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.
(3) Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
(4) Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec, v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu s tem zakonom, vložijo na svet zavoda ugovor,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
(5) Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
16. člen
(1) Zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet zavoda, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z ZVrt in s smiselno uporabo ZUP-a. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
(2) O ugovoru odloči svet zavoda ob smiselni uporabi ZUP-a z odločbo, ki se vroči staršem. Zoper odločitev sveta zavoda lahko starši sprožijo upravni spor.
17. člen
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec, vendar le tisti del zapisnika in dokumentacije, ki se nanaša na njihovo vlogo.
VI. POGODBA MED VRTCEM IN STARŠI, ODKLONITEV SPREJEMA IN UMIK VLOGE
18. člen
(1) Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu s čakalnega seznama.
(3) S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
(4) Otroci pričnejo obiskovati vrtec z dnem, ki se določi v pogodbi.
(5) Uvajanje otrok se prične z dnem uradnega vpisa. Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
19. člen
Starši otrok, ki so bili zavrnjeni, pa želijo otroka vpisati v vrtec naslednje šolsko leto, morajo vložiti novo vlogo za vpis otroka v vrtec.
20. člen
Vrtec o vpisu in vključitvi otroka v vrtec ter o odklonitvi sprejema, obvesti tudi občino ustanoviteljico vrtca oziroma zavoda.
21. člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja otroka v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
VII. OBJAVA INFORMACIJ O PROSTIH MESTIH
22. člen
Vrtec na spletni strani zavoda objavi informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so na razpolago med šolskim letom po posameznih oddelkih in lokacijah vrtca ter o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v vrtec.
VIII. IZPIS OTROK
23. člen
(1) Starši, katerih otrok je že vključen v vrtec in ga želijo izpisati, morajo upoštevati 30-dnevni odpovedni rok za izpis otroka. Starši izpišejo otroka tako, da izpolnijo in osebno ali po pošti oddajo na sedežu zavoda obrazec o izpisu, ki je dostopen na obeh lokacijah vrtca in na spletni strani zavoda.
(2) Če starši želijo izpisanega otroka ponovno vključiti v vrtec, morajo oddati novo vlogo za vpis otroka v vrtec.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Komisija za sprejem otrok, ki je bila imenovana pred uveljavitvijo tega pravilnika, in mandat članom še ni potekel, nadaljuje s svojim delom do poteka mandata članom komisije.
25. člen
(1) Otroci, ki imajo stalno prebivališče skupaj z enim od staršev v Občini Log - Dragomer in so vključeni v zasebni Zavod Zvezdica s starostjo 3 let prednostno preidejo s 1. 9. v Vrtec Log - Dragomer brez obravnave vlog na komisiji. Razporeditev na lokacije in oddelke je izključno v pristojnosti ravnatelja oziroma od njega pooblaščene osebe.
(2) Če želijo starši otrok, vključenih v zasebni Zavod Zvezdica, in niti otrok niti eden od staršev nima stalnega prebivališča v Občini Log - Dragomer, v naslednjih šolskih letih vključiti svoje otroke v javni zavod OŠ Log - Dragomer, Enota Vrtec Log - Dragomer, bodo morali oddati vloge za vpis v Vrtec Log - Dragomer, o katerih bo v skladu z zakonom odločal ravnatelj oziroma komisija za sprejem otrok v vrtec.
26. člen
5.b kriterij 13. člena ne velja za vloge, ki so bile umaknjene v letu 2010.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 24/09 in 80/10).
28. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-1/2009
Dragomer, dne 22. decembra 2010
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost