Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5649. Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2011, stran 16642.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 3. seji dne 23. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Rečica ob Savinji za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin – kontov določa v naslednjih zneskih:
                   v eurih
--------------------------------------------
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
--------------------------------------------
 Skupina/Podskupina         Proračun
 kontov/Konto/Podkonto       leta 2011
--------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI
  (70+71+72+73+74)        2.718.550
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)    1.661.637
 70 DAVČNI PRIHODKI        1.518.474
   700 Davki na dohodek in
   dobiček            1.395.254
   703 Davki na premoženje     57.120
   704 Domači davki na blago in
   storitve             66.100
   706 Drugi davki            0
 71 NEDAVČNI PRIHODKI        143.163
   710 Udeležba na dobičku in
   dohodki od premoženja      107.563
   711 Takse in pristojbine     1.300
   712 Globe in druge denarne
   kazni                300
   713 Prihodki od prodaje
   blaga in storitev         5.000
   714 Drugi nedavčni prihodki   29.000
 72 KAPITALSKI PRIHODKI       50.000
   720 Prihodki od prodaje
   osnovnih sredstev           0
   721 Prihodki od prodaje
   zalog                 0
   722 Prihodki od prodaje
   zemljišč in neopredmetenih    50.000
   dolgoročnih sredstev
 73 PREJETE DONACIJE           0
   730 Prejete donacije iz
   domačih virov             0
   731 Prejete donacije iz
   tujine                0
 74 TRANSFERNI PRIHODKI      1.006.913
   740 Transferni prihodki iz
   drugih javnofinančnih
   institucij           999.866
   741 Prejeta sred. iz
   državnega proračuna iz
   sredstev proračuna EU       7.047
   II. SKUPAJ ODHODKI
  (40+41+42+43)         3.555.183
 40 TEKOČI ODHODKI         687.374
   400 Plače in drugi izdatki
   zaposlenim           153.212
   401 Prispevki delodajalcev
   za socialno varnost       24.707
   402 Izdatki za blago in
   storitve            399.905
   403 Plačila domačih obresti    5.115
   409 Rezerve           104.435
 41 TEKOČI TRANSFERI        737.762
   410 Subvencije          18.940
   411 Transferi posameznikom
   in gospodinjstvom        448.433
   412 Transferi neprofitnim
   organizacijam in ustanovam    82.037
   413 Drugi tekoči domači
   transferi            188.352
   414 Tekoči transferi v
   tujino                0
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI     2.076.347
   420 Nakup in gradnja
   osnovnih sredstev       2.076.347
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI     53.700
   431 Investicijski transferi
   pravnim in fizičnim osebam,
   ki niso proračunski
   uporabniki            33.700
   432 Investicijski transferi
   proračunskim uporabnikom     20.000
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
  (I.-II.) (PRORAČUNSKI
   PRIMANJKLJAJ)         -836.633
--------------------------------------------
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
--------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH
   POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV
  (750+751+752)             0
 75 PREJETA VRAČILA DANIH
   POSOJIL                0
   750 Prejeta vračila danih
   posojil
   751 Prodaja kapitalskih
   deležev
   752 Kupnine iz naslova
   privatizacije            0
   V. DANA POSOJILA IN
   POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442+443)      0
 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV         0
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih
   deležev in finančnih naložb     0
   442 Poraba sredstev kupnin
   iz naslova privatizacije
   443 Povečanje namenskega
   premoženja v javnih skladih
   in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v
   svoji lasti
   VI. PREJETA MINUS DANA
   POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)     0
--------------------------------------------
 C. RAČUN FINANCIRANJA
--------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)
 50 ZADOLŽEVANJE          581.000
   500 Domače zadolževanje     581.000
   VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
 55 ODPLAČILA DOLGA          5.800
   550 Odplačila domačega dolga   5.800
   IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)      –
   SREDSTEV NA RAČUNIH
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   261.433
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-
   VIII.)             575.200
   XI. NETO FINANCIRANJE
  (VI.+VII.-VIII.-IX.)       836.633
--------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
   DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo   261.433
--------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: požarna taksa, okoljska dajatev za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od najemnin za komunalno infrastrukturo, turistična taksa.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna pri posameznem neposrednem uporabniku med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v meseca septembru in z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in o njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, bo potekal v skladu z načrtom razvojnih programov, za namene za katere je že načrtovana pravica porabe na proračunski postavki proračuna v tekočem letu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Proračunska rezerva občine se v letu 2011 oblikuje v višini 14.200 eurov.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine oblikovanih in razpoložljivih sredstev rezerv in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
Za splošno proračunsko rezervacijo so planirana sredstva med odhodki proračuna v višini 5.000 eurov. Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 300 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži največ 581.000 EUR oziroma, do dopustne višine v skladu z Zakonom o financiranju občin, in sicer za naslednje investicije:
– most čez Savinjo na Trnovec.
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Rečica ob Savinji, se v letu 2011 ne smejo zadolževati, prav tako Občina Rečica ob Savinji v letu 2011 ne bo izdajala poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2010-13
Rečica ob Savinji, dne 23. decembra 2010
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost