Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5627. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2011, stran 16619.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06) je Občinski svet Občine Loški Potok na 3. redni seji dne 23. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Loški Potok za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Loški Potok za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. člen
(sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji na ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin – kontov določa v naslednjih zneskih:
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
+-----+---------------------------+---------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN    |     |
|   |ODHODKOV          |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |Skupina/podskupina kontov | Predlog |
|   |              |proračuna|
|   |              |  2011 |
+-----+---------------------------+---------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI      |4.041.637|
|   |(70+71+72+73+74)      |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  |1.597.783|
+-----+---------------------------+---------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI      |1.661.133|
+-----+---------------------------+---------+
|   |700 Davki na dohodek in  |1.524.320|
|   |dobiček          |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |703 Davki na premoženje  | 64.890 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |704 Domači davki na blago | 71.923 |
|   |in storitve        |     |
+-----+---------------------------+---------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI     | 36.650 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |710 Udeležba na dobičku in | 21.150 |
|   |prihodki          |     |
|   |od premoženja       |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |711 Takse in pristojbine  |   400 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |713 Prihodki od prodaje  |  1.000 |
|   |blaga in storitev     |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki| 14.100 |
+-----+---------------------------+---------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI    | 209.000 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |720 Prihodki od prodaje  | 200.000 |
|   |osnovnih sredstev     |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |722 Prihodki od prodaje  |  9.000 |
|   |zemljišč          |     |
|   |in neopredmetenih dolg.  |     |
|   |sredstev          |     |
+-----+---------------------------+---------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI    |2.134.854|
+-----+---------------------------+---------+
|   |740 Transferni prihodki iz | 508.634 |
|   |drugih javnofinančnih   |     |
|   |institucij         |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |741 Prejeta sredstva iz  |1.626.220|
|   |državnega proračuna iz   |     |
|   |sredstev EU        |     |
+-----+---------------------------+---------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI       |4.055.028|
|   |(40+41+42+43)       |     |
+-----+---------------------------+---------+
|40  |TEKOČI ODHODKI       | 330.994 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |400 Plače in drugi izdatki | 118.896 |
|   |zaposlenim         |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |401 Prispevki delodajalcev | 19.418 |
|   |za socialno varnost    |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |402 Izdatki za blago in  | 190.680 |
|   |storitve          |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |409 Rezerve        |  2.000 |
+-----+---------------------------+---------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI      | 723.726 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |411 Transferi posameznikom | 394.000 |
|   |in gospodinjstvom     |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |412 Transferi neprofitnim | 32.670 |
|   |organizacijam       |     |
|   |in ustanovam        |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |413 Drugi tekoči domači  | 297.056 |
|   |transferi         |     |
+-----+---------------------------+---------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI   |2.944.659|
+-----+---------------------------+---------+
|   |420 Nakup in gradnja    |2.944.659|
|   |osnovnih sredstev     |     |
+-----+---------------------------+---------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI  | 55.649 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |431 Investicijski transferi| 15.000 |
|   |pravnim osebam, ki niso  |     |
|   |proračunski upor.     |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |432 Investicijski transferi| 40.649 |
|   |proračunskim uporabnikom  |     |
+-----+---------------------------+---------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- | –13.391 |
|   |II.) (PRORAČUNSKI     |     |
|   |PRIMANJKLJAJ)       |     |
+-----+---------------------------+---------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV  |     |
|   |IN NALOŽB         |     |
+-----+---------------------------+---------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH   |    0 |
|   |POSOJIL          |     |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH   |     |
|   |DELEŽEV          |     |
+-----+---------------------------+---------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |    0 |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
+-----+---------------------------+---------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA|    0 |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |     |
|   |DELEŽEV (IV-V)       |     |
+-----+---------------------------+---------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)     |    0 |
+-----+---------------------------+---------+
|50  |ZADOLŽEVANJE        |    0 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |500 Domače zadolževanje  |    0 |
+-----+---------------------------+---------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)   |    0 |
+-----+---------------------------+---------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA      |    0 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |550 Odplačila domačega   |    0 |
|   |dolga           |     |
+-----+---------------------------+---------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV |    0 |
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-|     |
|   |V.-VIII.)         |     |
+-----+---------------------------+---------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  | –13.391 |
|   |VIII.)           |     |
+-----+---------------------------+---------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- | 13.391 |
|   |IX.)            |     |
+-----+---------------------------+---------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH | 13.391 |
|   |NA DAN 31.12. PRETEKLEGA  |     |
|   |LETA            |     |
+-----+---------------------------+---------+
3. člen
(sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji na ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Odlok o proračunu in splošni del proračuna bo objavljen v občinskem glasilu, posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov se objavita na spletni strani občine.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
5. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja, komunalni prispevek iz naslova vlaganj v komunalno infrastrukturo,
– namenska sredstva občanov za sofinanciranje investicij, ki se porabijo za namene, za katere se pobirajo,
– transferni prihodki iz naslova požarnih taks, ki se namenijo za sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme gasilskih društev in gasilske zveze,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se namenijo za investicije na področju ravnanja z odpadki,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se namenijo za investicije na področju ravnanja z odpadno vodo,
– prejete donacije od domačih pravnih oseb, ki se porabijo za namene, za katere so bile pridobljene,
– transferni prihodki države in drugih občin iz naslova sofinanciranja projektov, ki se namenijo za namene, za katere so pridobljeni.
Če se v preteklem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun tekočega leta.
6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika župan.
Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana o prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte postavke ali se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev posameznega področja.
Župan odloča o vlogah za pokroviteljstva in sofinanciranja različnih prireditev ter za vloge s podobno vsebino do višine 200,00 EUR po vlogi znotraj zmožnosti, ki mu jih dovoljuje proračunska postavka za te namene.
Župan s polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih z investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne valjajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1.252 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvesti občinski svet.
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki s v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se lahko za začasno kritje odhodkov porabijo:
1. sredstva rezerv občine,
2. najame kratkoročno posojilo do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta. O kratkoročnem zadolževanju odloča župan.
12. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Loški Potok v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 410-0055/2010
Loški Potok, dne 24. decembra 2010
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.

AAA Zlata odličnost