Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5673. Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju januar–marec 2011, stran 16663.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN) in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 20/07) je župan Občine Šalovci dne 23. decembra 2010 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Šalovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Šalovci za leto 2010 (Uradni list RS, št. 108/09 in 101/10; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------
 A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
-------------------------------------------
 Skupina/Podskupina        Proračun
 kontov/Konto/Podkonto       januar–
                   marec
                    2011
-------------------------------------------
 I.  SKUPAJ PRIHODKI
    (70+71+72+73+74)     543.716,00
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)  351.329,00
 70  DAVČNI PRIHODKI      334.900,00
    700 Davki na dohodek in
    dobiček          315.276,00
    703 Davki na premoženje  15.022,00
    704 Domači davki na blago
    in storitve         4.602,00
    706 Drugi davki          –
 71  NEDAVČNI PRIHODKI     16.429,00
    710 Udeležba na dobičku in
    dohodki
    od premoženja        3.989,00
    711 Takse in pristojbine    18,00
    712 Denarne kazni         –
    713 Prihodki od prodaje
    blaga in storitev         –
    714 Drugi nedavčni
    prihodki          12.422,00
 72  KAPITALSKI PRIHODKI      491,00
    720 Prihodki od prodaje
    osnovnih sredstev       491,00
    721 Prihodki od prodaje
    zalog               –
    722 Prihodki od prodaje
    zemljišč
    in neopredmetenih
    dolgoročnih sredstev        –
    73 PREJETE DONACIJE        –
    730 Prejete donacije iz
    domačih virov           –
    731 Prejete donacije iz
    tujine               –
    74 TRANSFERNI PRIHODKI  191.896,00
    740 Transferni prihodki iz
    drugih javnofinančnih
    institucij        191.896,00
 II.  SKUPAJ ODHODKI
    (40+41+42+43)       341.665,00
 40  TEKOČI ODHODKI      173.096,00
    400 Plače in drugi izdatki
    zaposlenim         22.256,00
    401 Prispevki delodajalcev
    za socialno varnost     3.704,00
    402 Izdatki za blago in
    storitve         141.758,00
    403 Plačila domačih
    obresti           5.378,00
    409 Rezerve            –
    41 TEKOČI TRANSFERI    68.801,00
    410 Subvencije           –
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom     37.897,00
    412 Transferi neprofitnim
    organizacijam
    in ustanovam        8.055,00
    413 Drugi tekoči domači
    transferi         22.849,00
    414 Tekoči transferi v
    tujino               –
    42 INVESTICIJSKI ODHODKI  94.041,00
    420 Nakup in gradnja
    osnovnih sredstev     94.041,00
 43  INVESTICIJSKI TRANSFERI   5.727,00
    430 Investicijski
    transferi          5.727,00
 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- 
    II.) (PRORAČUNSKI
    PRIMANJKLJAJ)       202.051,00
-------------------------------------------
 B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
    IN NALOŽB
-------------------------------------------
 IV.  PREJETA VRAČILA DANIH
    POSOJIL
    IN PRODAJA KAPITALSKIH
    DELEŽEV (750+751+752)
 75  PREJETA VRAČILA DANIH
    POSOJIL              –
    750 Prejeta vračila danih
    posojil              –
    751 Prodaja kapitalskih
    deležev              –
    752 Kupnine iz naslova
    privatizacije           –
 V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442+443)
    44 DANA POSOJILA IN
    POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV              –
    440 Dana posojila         –
    441 Povečanje kapitalskih
    deležev
    in naložb             –
    442 Poraba sredstev kupnin
    iz naslova privatizacije      –
    443 Povečanje namenskega
    premoženja v javnih
    skladih in drugih osebah
    javnega prava, ki imajo
    premoženje v svoji lasti      –
 VI.  PREJETA MINUS DANA
    POSOJILA
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (IV.-V.)          –
-------------------------------------------
 C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------
 VII. ZADOLŽEVANJE (500)
 50  ZADOLŽEVANJE            –
    500 Domače zadolževanje
 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)       –
 55  ODPLAČILA DOLGA      11.135,00
    550 Odplačila domačega
    dolga           11.135,00
 IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE
    SREDSTEV NA RAČUNIH
    (III.+VI.+IX.)=(I.+IV.+VIII.)
    -(II.+V.+IX.) )      190.916,00
 X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-
    VIII.)          -11.135,00
 XI.  NETO FINANCIRANJE
    (VI.+VII.-VIII.-IX.)   -202.051,00
-------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
    DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
-------------------------------------------
    9009 Splošni sklad za
    drugo – ali 0 ali +     5.571,00
-------------------------------------------
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih postavk – podkontov) in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine (varianta: na oglasni deski občine).
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.
Št. 410-46/2010
Šalovci, dne 23. decembra 2010
Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.

AAA Zlata odličnost