Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5688. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2011, stran 16678.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04 in 17/05, Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) je Občinski svet Občine Žirovnica na 2. seji dne 23. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žirovnica za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Žirovnica za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine ter javnega podjetja in javnih zavodov na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Proračun Občine Žirovnica za leto 2011 sestavljajo:
– splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja)
– posebni del proračuna,
– načrt razvojnih programov.
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v EUR):
---------------------------------------------
 A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
---------------------------------------------
 I.   SKUPAJ PRIHODKI
     (70+71+72+73+74+78)    4.339.195
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)  3.402.337
 70   DAVČNI PRIHODKI
     (700+703+704)       2.778.355
     700 Davki na dohodek in
     dobiček          2.366.280
     703 Davki na premoženje   295.775
     704 Domači davki na blago
     in storitve         116.300
 71   NEDAVČNI PRIHODKI
     (710+711+712+714)      623.982
     710 Udeležba na dobičku
     in dohodki od premoženja   418.022
     711 Takse in pristojbine    1.000
     712 Globe in druge denarne
     kazni             1.500
     714 Drugi nedavčni prihodki 203.460
 72   KAPITALSKI PRIHODKI
     (720+722)          219.940
     720 Prihodki od prodaje
     osnovnih sredstev       5.000
     722 Prihodki od prodaje
     zemljišč
     in neopredmetenih
     dolgoročnih sredstev     214.940
 74   TRANSFERNI PRIHODKI (740)  427.371
     740 Transferni prihodki iz
     drugih javnofinančnih
     institucij          424.646
     741 Prejeta sredstva iz
     državnega proračuna iz
     sredstev proračuna EU     2.725
 78   PREJETA SREDSTVA IZ
     EVROPSKE UNIJE        289.547
     783 Prejeta sredstva iz
     proračuna EU
     iz kohezijskega sklada    289.547
 II.   SKUPAJ ODHODKI
     (40+41+42+43+45)      5.185.475
 40   TEKOČI ODHODKI
     (400+401+402+409)     1.080.018
     400 Plače in drugi izdatki
     zaposlenim          253.327
     401 Prispevki delodajalcev
     za socialno varnost      44.631
     402 Izdatki za blago in
     storitve           741.739
     403 Plačila domačih obresti  2.388
     409 Rezerve          37.933
 41   TEKOČI TRANSFERI
     (410+411+412+413)     1.277.426
     410 Subvencije        81.997
     411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom      554.395
     412 Transferi neprofitnim
     organizacijam
     in ustanovam         233.147
     413 Drugi tekoči domači
     transferi          407.887
 42   INVESTICIJSKI ODHODKI(420) 2.709.631
     420 Nakup in gradnja
     osnovnih sredstev     2.709.631
 43   INVESTICIJSKI TRANSFERI
     (431+432)          118.400
     431 Investicijski transferi
     pravnim            24.800
     in fizičnim osebam, ki niso
     proračunski uporabniki
     432 Investicijski transferi
     proračunskim uporabnikom   93.600
 III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK
     (PRIMANKLJAJ) (I.-II.)
     (skupaj prihodki minus
     skupaj odhodki)       -846.280
 III./1. PRIMARNI PRESEŽEK
     (PRIMANKLJAJ)
     (I. – 7102) – (II.-403-404)
     (skupaj prihodki brez
     prihodkov
     od obresti minus skupaj
     odhodki
     brez plačil obresti)    -866.892
 III./2. TEKOČI PRESEŽEK
     (PRIMANKLJAJ) (70+71)-
     (40+41)
     (tekoči prihodki minus
     tekoči odhodki
     in tekoči transferi)    1.044.893
---------------------------------------------
 B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV
     IN NALOŽB
---------------------------------------------
 IV.   PREJETA VRAČILA DANIH
     POSOJIL              0
     IN PRODAJA KAPITALSKIH
     DELEŽEV (750+751+752)
 75   PREJETA VRAČILA DANIH
     POSOJIL
     IN PRODAJA KAPITALSKIH
     DELEŽEV (750)           0
     750 Prejeta vračila danih
     posojil
 VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA
     IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
     DELŽEV (IV. – V)          0
---------------------------------------------
 C.   RAČUN FINANCIRANJA
---------------------------------------------
 VII.  ZADOLŽEVANJE (500+501)       0
 50   ZADOLŽEVANJE            0
     500 Domače zadolževanje      0
 VIII.  ODPLAČILO DOLGA (550)     20.591
 55   ODPLAČILO DOLGA        20.591
     550 Odplačilo domačega
     dolga             20.591
 IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
     NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-
     V.-VIII.)          -866.871
 X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-
     VIII.)            –20.591
 XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-
     IX.)             846.280
---------------------------------------------
 XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
     NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA
     LETA             866.871
---------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žirovnica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine oziroma od njega pooblaščena oseba.
Prejemniki proračunskih sredstev prejmejo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi javnega razpisa, odločbe, sklepa občinskega sveta in sklepa ali odredbe župana.
Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, na predlog komisije s sklepom dodeli župan. Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko pisno vloži pri županu ugovor zoper sklep župana v roku 8 dni od prejema sklepa. V ugovoru mora natančno navesti razloge, zaradi katerih vlaga ugovor. Predmet ugovora ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Župan je ugovor dolžan obravnavati, preveriti ugovorne razloge ter v roku 15 dni ponovno odločiti s sklepom o dodelitvi sredstev. S sklepom lahko spremeni prejšnjo odločitev. Odločitev o dodelitvi sredstev je s tem dokončna.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF), tudi naslednji prihodki:
– turistična taksa,
– koncesijska dajatev od iger na srečo,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– požarna taksa,
– prispevki občanov za izgradnjo kanalizacijskega omrežja,
– vsi transferni prihodki,
– taksa za obremenjevanje vode,
– taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih financah in s tem odlokom lahko prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa. Med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe pa župan lahko prerazporedi pravice porabe, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno. Ne glede na to določbo pa lahko župan prerazporedi sredstva iz bilance prihodkov in odhodkov v primeru, da gre za pokrivanje obveznosti povezanih z zadolževanjem in poroštvom.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.
6. člen
(nakup nepremičnin)
Župan je pooblaščen za nakup nepremičnin do vrednosti 10.000 EUR za posamezni namen. O nakupu nepremičnin na podlagi pooblastila župan obvesti občinski svet, na prvi seji po sklenitvi pravnega posla.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, letno ne sme presegati 100% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 60% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prav tako omejitev ne velja za obveznosti prevozov šolskih otrok, vzdrževanja gozdnih cest, vzdrževanja občinskih cest in izdajanja občinskega časopisa.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 30% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna, in sicer brez soglasja občinskega sveta.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na predlog župana in na podlagi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), izdelanega v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo in obravnavo investicijskih projektov na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) oziroma druge ustrezne dokumentacije.
Vso investicijsko dokumentacijo za projekte, vključene v načrt razvojnih programov, sprejema župan.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 5.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 EUR odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 10 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina se v letu 2011 ne bo zadolževala.
Občina sme dajati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnega podjetja in javnih zavodov, katerih je ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica, vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo. O dajanju poroštev odloča občinski svet.
12. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnega podjetja)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2011 zadolžijo do skupne višine 20.503 EUR. Soglasje k zadolžitvi izda občinski svet.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv v letu 2011 ne smejo izdajati poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0052/2010
Breznica, dne 23. decembra 2010
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti