Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5678. Odlok o obročnem plačilu komunalnega prispevka za gradnjo poslovnih objektov v določen namen, stran 16671.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) ter v skladu z 21. in 29. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 67/08, 79/09 in 51/10) je Občinski svet Občine Šentjur na 2. redni seji 23. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o obročnem plačilu komunalnega prispevka za gradnjo poslovnih objektov v določen namen
1. člen
S tem odlokom se določajo pogoji za odobritev obročnega plačila komunalnega prispevka, upravičenci in postopek uveljavljanja brezobrestnega obročnega odplačevanja.
2. člen
Pravica do brezobrestnega obročnega odplačevanja odmerjenega komunalnega prispevka za obdobje treh let, pripada upravičenim prosilcem – investitorjem novogradenj poslovnih objektov na območju Občine Šentjur, ki bodo z investicijo dosegli:
– minimalno 1.000,00 m² neto tlorisne površine poslovnega objekta, kar se ugotavlja na podlagi predložene projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in
– minimalno 10 novih delovnih mest, kar se ugotavlja na podlagi izjave vlagatelja.
3. člen
Upravičeni prosilec je investitor, ki je zemljiškoknjižni lastnik oziroma investitor gradnje, ki ima pravico graditi na podlagi ustanovljene in zemljiško vpisane stavbne pravice, ter izpolnjuje pogoje iz 2. člena tega odloka ter namerava graditi poslovni objekt, in sicer:
+-----------+----------------------------+
|Oznaka   |Vrsta objekta        |
|*CC-SI   |              |
+-----------+----------------------------+
|1241    |Postaje, terminali, stavbe |
|      |za izvajanje elektronskih  |
|      |komunikacij ter z njimi   |
|      |povezane stavbe       |
+-----------+----------------------------+
|123    |Trgovske in druge stavbe za |
|      |storitvene dejavnosti    |
+-----------+----------------------------+
|125    |Industrijske stavbe in   |
|      |skladišča          |
+-----------+----------------------------+
* Oznake CC-SI so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05 – popr., 25/10).
Za namene ugotovitve upravičencev, glede na navedene dejavnosti nameravane gradnje, se upošteva klasifikacija iz predloženega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
4. člen
Vlagatelj uveljavlja pravico do obročnega plačila komunalnega prispevka hkrati z vlogo za odmero komunalnega prispevka.
Vloga se šteje za pravočasno tudi, če je vložena do izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka na prvi stopnji.
5. člen
V vlogi iz prejšnjega člena tega odloka morajo biti navedeni vsi podatki, ki omogočajo presojo zahtevanih pogojev po tem odloku.
V namen presoje upravičenosti po drugi alineji 2. člena tega odloka poda vlagatelj posebno izjavo.
6. člen
Za vodenje postopka glede odločanja o upravičenosti vlagatelja do obročnega plačila komunalnega prispevka, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
O upravičenosti vlagatelja do obročnega plačila odloči organ občinske uprave, pristojen za odmero komunalnega prispevka, z upravno odločbo.
Dinamiko obrokov, ki ne smejo zapasti v plačilo kasneje od treh let od odmere, se določi s posebno pogodbo o obročnem plačilu komunalnega prispevka.
S pogodbo o obročnem plačilu komunalnega prispevka se določi tudi vrsta zavarovanja terjatve, in sicer glede na višino odmerjenega komunalnega prispevka:
– če je višina odmerjenega komunalnega prispevka enaka ali nižja od 100.000,00 EUR, je upravičenec zavezan v namen zavarovanja terjatve občini izstaviti bianco menico z menično izjavo, za vsak obrok posebej;
– če je višina odmerjenega komunalnega prispevka višja od 100.000,00 EUR, je upravičenec zavezan v namen zavarovanja terjatve občini predložiti bančno garancijo na prvi poziv, ali drugo enakovredno sredstvo zavarovanja, v višini odmerjenega komunalnega prispevka.
7. člen
Kolikor vlagatelj, ki mu je že bilo odobreno obročno plačilo komunalnega prispevka, odtuji zemljiško parcelo, ali objekt, za katerega mu je bilo obročno odplačilo odobreno, novi lastnik pa ni upravičen uveljavljati pravice po tem odloku, mora komunalni prispevek nemudoma plačati.
8. člen
Če upravičenec zahteva povračilo plačanega komunalnega prispevka ali njegovega dela in se njegovemu zahtevku ugodi, se mu sredstva povrnejo v nominalni vrednosti, ki je enaka že plačanemu znesku.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-0131/2010-2526
Šentjur, dne 23. decembra 2010
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost