Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5679. Odlok o subvencioniranju plačila komunalnega prispevka mladim družinam, stran 16672.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) ter v skladu z 21. in 29. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) je Občinski svet Občine Šentjur na 2. redni seji 23. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o subvencioniranju plačila komunalnega prispevka mladim družinam
1. člen
S tem odlokom se določajo pogoji za subvencioniranje plačila komunalnega prispevka, upravičenci, višina subvencije in postopek za uveljavljanje subvencije.
2. člen
Subvencija je enkratna denarna pomoč, ki pripada upravičenim prosilcem – mladim družinam, kot spodbuda za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja z novo gradnjo stanovanjskega objekta ali prizidka k obstoječemu stanovanjskemu objektu na območju Občine Šentjur, kakor tudi odkup komunalno opremljenih parcel s strani Občine Šentjur.
Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let, ne glede na starost otrok, oziroma 35 let in vsaj eden od otrok na dan vložitve vloge ni šoloobvezen. Za vlagatelje stare več kot 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo 31 oziroma 36 let v letu, ko vložijo vlogo za uveljavitev subvencije. Kot mlade družine se upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike glede na veljavno zakonodajo.
3. člen
Do subvencioniranja plačila komunalnega prispevka je upravičena mlada družina, ki si na območju Občine Šentjur prvič rešuje stanovanjsko vprašanje z novo gradnjo stanovanjskega objekta ali prizidka k stanovanjskemu objektu in ob izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena tega odloka izpolnjuje tudi naslednje pogoje:
– da je upravičenec zemljiškoknjižni lastnik zemljišča, na katerem je predvidena gradnja oziroma dozidava objekta ali ima pravico graditi na podlagi ustanovljene in zemljiškoknjižno vpisane stavbne pravice.
Za dodelitev subvencije lahko zaprosi zemljiškoknjižni lastnik oziroma investitor (v primeru stavbne pravice) novo gradnje ali dozidave stanovanjskega objekta (v nadaljevanju: vlagatelj).
4. člen
Višina subvencije za posameznega upravičenca znaša 1.000,00 EUR.
V primeru, da je izračun komunalnega prispevka nižji od višine subvencije, je upravičenec upravičen do subvencije v višini izračunanega komunalnega prispevka.
5. člen
Vlagatelj uveljavlja pravico do subvencije hkrati z vlogo za odmero komunalnega prispevka.
Vloga se šteje za pravočasno tudi, če je vložena do izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka na prvi stopnji.
6. člen
V vlogi iz prejšnjega člena tega odloka morajo biti navedeni vsi podatki, ki omogočajo presojo zahtevanih pogojev po tem odloku.
Izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka 2. člena tega odloka se dokazuje na podlagi podane izjave vlagatelja, iz katere morajo biti razvidni vsi družinski člani vlagateljeve družine, s katerimi rešuje prvi stanovanjski problem, njihova starost in njihovo sorodstveno razmerje.
Izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka 3. člena tega odloka se dokazuje na podlagi izpiska iz zemljiške knjige za zadevno nepremičnino, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev, ter na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za novogradnjo ali prizidek.
7. člen
Za vodenje postopka za dodelitev subvencije se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
O upravičenosti vlagatelja do subvencije odloči pristojni organ občinske uprave, pristojen za odmero komunalnega prispevka, z upravno odločbo.
8. člen
Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Občina je dolžna višino sofinanciranih sredstev nadomestiti iz namenskih sredstev občinskega proračuna.
9. člen
Kolikor vlagatelj, ki mu je bila odobrena subvencija za gradnjo po tem odloku, odtuji zemljiško parcelo, na katero je bil komunalni prispevek vezan, ali objekt za katerega je bila subvencija odobrena, vse v obdobju treh let od uveljavitve subvencije, mora prejeto subvencijo, skupaj z zamudnimi obrestmi, vrniti.
10. člen
Če upravičenec zahteva povračilo plačanega komunalnega prispevka in se njegovemu zahtevku ugodi, se mu vrne dejansko vplačan komunalni prispevek v nominalni vrednosti.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2009(2513)
Šentjur, dne 23. decembra 2010
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost