Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5609. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2011, stran 16587.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) je Občinski svet Občine Gorje na 3. redni seji dne 23. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Gorje za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Gorje za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni 3-mestnih kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----+---------------------------+---------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV     |     |
|   |IN ODHODKOV        |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/ |Proračun |
|   |Konto/Podkonto       |  2011 |
+-----+---------------------------+---------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI      |4.438.421|
|   |(70+71+72+73+74+78)    |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  |2.488.626|
+-----+---------------------------+---------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI      |2.121.213|
+-----+---------------------------+---------+
|   |700 Davki na dohodek in  |1.850.989|
|   |dobiček          |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |703 Davki na premoženje  |155.414 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |704 Domači davki na blago |114.810 |
|   |in storitve        |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |706 Drugi davki      |   0 |
+-----+---------------------------+---------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI     |367.413 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |710 Udeležba na dobičku in | 93.813 |
|   |dohodki          |     |
|   |od premoženja       |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |711 Takse in pristojbine  | 2.000 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |712 Globe in druge denarne | 5.500 |
|   |kazni           |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |713 Prihodki od prodaje  |   0 |
|   |blaga in storitev     |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |714 Drugi nedavčni     |266.100 |
|   |prihodki          |     |
+-----+---------------------------+---------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI    |232.100 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |720 Prihodki od prodaje  |   0 |
|   |osnovnih sredstev     |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |721 Prihodki od prodaje  |   0 |
|   |zalog           |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |722 Prihodki od prodaje  |232.100 |
|   |zemljišč          |     |
|   |in neopredmetenih     |     |
|   |dolgoročnih sredstev    |     |
+-----+---------------------------+---------+
|73  |PREJETE DONACIJE      |   0 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |730 Prejete donacije iz  |   0 |
|   |domačih virov       |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |731 Prejete donacije iz  |   0 |
|   |tujine           |     |
+-----+---------------------------+---------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI    |1.717.695|
+-----+---------------------------+---------+
|   |740 Transferni prihodki iz |1.529.666|
|   |drugih javnofinančnih   |     |
|   |institucij         |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |741 Prejeta sredstva iz  |188.029 |
|   |državnega proračuna iz   |     |
|   |sredstev proračuna EU   |     |
+-----+---------------------------+---------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ    |   0 |
|   |EVROPSKE UNIJE       |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |787 Prejeta sredstva od  |   0 |
|   |drugih evropskih      |     |
|   |institucij         |     |
+-----+---------------------------+---------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI       |4.618.871|
|   |(40+41+42+43)       |     |
+-----+---------------------------+---------+
|40  |TEKOČI ODHODKI       |942.211 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |400 Plače in drugi izdatki |136.633 |
|   |zaposlenim         |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |401 Prispevki delodajalcev | 20.410 |
|   |za socialno varnost    |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |402 Izdatki za blago in  |758.978 |
|   |storitve          |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |403 Plačila domačih    | 1.890 |
|   |obresti          |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |409 Rezerve        | 24.300 |
+-----+---------------------------+---------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI      |1.104.935|
+-----+---------------------------+---------+
|   |410 Subvencije       |101.180 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |411 Transferi posameznikom |613.765 |
|   |in gospodinjstvom     |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |412 Transferi neprofitnim |103.384 |
|   |organizacijam       |     |
|   |in ustanovam        |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |413 Drugi tekoči domači  |286.606 |
|   |transferi         |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |414 Tekoči transferi v   |   0 |
|   |tujino           |     |
+-----+---------------------------+---------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI   |2.363.546|
+-----+---------------------------+---------+
|   |420 Nakup in gradnja    |2.363.546|
|   |osnovnih sredstev     |     |
+-----+---------------------------+---------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI  |208.179 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |431 Investicijski     | 81.441 |
|   |transferi pravnim     |     |
|   |in fizičnim osebam, ki   |     |
|   |niso proračunski      |     |
|   |uporabniki         |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |432 Investicijski     |126.738 |
|   |transferi proračunskim   |     |
|   |uporabnikom        |     |
+-----+---------------------------+---------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- |   – |
|   |II.) (PRORAČUNSKI     |180.450 |
|   |PRIMANJKLJAJ)       |     |
+-----+---------------------------+---------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV  |     |
|   |IN NALOŽB         |     |
+-----+---------------------------+---------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH   |   0 |
|   |POSOJIL          |     |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH   |     |
|   |DELEŽEV (750+751+752)   |     |
+-----+---------------------------+---------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH   |   0 |
|   |POSOJIL          |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |750 Prejeta vračila danih |   0 |
|   |posojil          |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |751 Prodaja kapitalskih  |   0 |
|   |deležev          |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |752 Kupnine iz naslova   |   0 |
|   |privatizacije       |     |
+-----+---------------------------+---------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |   0 |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
|   |(440+441+442+443)     |     |
+-----+---------------------------+---------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |   0 |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |440 Dana posojila     |   0 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |441 Povečanje kapitalskih |   0 |
|   |deležev          |     |
|   |in finančnih naložb    |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin |   0 |
|   |iz naslova privatizacije  |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |443 Povečanje namenskega  |   0 |
|   |premoženja v javnih    |     |
|   |skladih in drugih osebah  |     |
|   |javnega prava, ki imajo  |     |
|   |premoženje v svoji lasti  |     |
+-----+---------------------------+---------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA     |   0 |
|   |POSOJILA          |     |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |     |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)      |     |
+-----+---------------------------+---------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA     |     |
+-----+---------------------------+---------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)     |   0 |
+-----+---------------------------+---------+
|50  |ZADOLŽEVANJE        |   0 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |500 Domače zadolževanje  |   0 |
+-----+---------------------------+---------+
|VIII.|ODPLAČILO DOLGA (550)   | 18.450 |
+-----+---------------------------+---------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA      | 18.450 |
+-----+---------------------------+---------+
|   |550 Odplačilo domačega   | 18.450 |
|   |dolga           |     |
+-----+---------------------------+---------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)   |   – |
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH    |198.900 |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |     |
+-----+---------------------------+---------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  |–18.450 |
|   |VIII.)           |     |
+-----+---------------------------+---------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE     |180.450 |
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)    |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |198.900 |
|   |DNE 31. 12. 2010      |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |9009 Splošni sklad za   |198.900 |
|   |drugo           |     |
+-----+---------------------------+---------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorje.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Prejemniki proračunskih sredstev prejmejo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi javnega razpisa, odločbe, sklepa občinskega sveta in sklepa ali odredbe župana.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
a) prihodki od turistične takse, ki se namenijo za spodbujanje razvoja turizma,
b) prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest, ki se namenijo vzdrževanju gozdnih cest,
c) prihodki od požarne takse, ki se namenijo za investicije v zagotavljanje protipožarne varnosti,
d) prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se namenijo za investicije v zmanjšanje obremenjevanja okolja zaradi odlaganja odpadkov,
e) prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se namenijo za investicije v zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
f) prihodki, zbrani s plačili komunalnih prispevkov, ki se uporabijo za gradnjo komunalne opreme;
g) prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene.
Pravice porabe namenskih sredstev, ki niso bile porabljene v tekočem letu, se prenesejo v proračun prihodnjega leta za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih financah in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa. Med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe župan lahko prerazporedi pravice porabe, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.
Posameznemu neposrednemu proračunskemu uporabniku pa lahko župan zmanjša pravico porabe največ do višine 10% vseh proračunskih sredstev neposrednega proračunskega uporabnika in pravico porabe poveča enemu ali več neposrednim proračunskim uporabnikom.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.
6. člen
(nakup in prodaja nepremičnin)
Župan lahko samostojno odloča o nakupu in prodaji zemljišč do površine 150 m2.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2012 70% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Omejitev ne velja za povečanja projektov za namenske prihodke, ki v proračunu niso bili načrtovani ali so bili načrtovani v premajhnem znesku.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. rezervni sklad po Stanovanjskem zakonu.
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 8.000 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 8.000 € župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2011 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 200 €.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži do višine 240.000 €.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Gorje, v letu 2011 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000 €.
Pogoj za poroštvo pravnim osebam iz prejšnjega odstavka je soglasje Občinskega sveta Občine Gorje.
12. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna,in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč se lahko v letu 2011 zadolžijo do skupne višine 200.000 €.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč lahko v letu 2011 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 100.000 €.
13. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 80.000 €.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Gorje v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 013-12/2010-3
Gorje, dne 23. decembra 2010
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

AAA Zlata odličnost