Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5686. Sklep o začasnem financiranju Občine Vrhnika v obdobju januar–marec 2011, stran 16676.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 38/10 – ZUKN) in 109. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis št. 365/09) je župan Občine Vrhnika dne 21. 12. 2010 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Vrhnika v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
vsebina sklepa
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Vrhnika (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
podlaga za začasno financiranje
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 38/10 – ZUKN; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Vrhnika za leto 2010 (Naš časopis št. 365/09; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
---------------------------------------------
 A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
---------------------------------------------
 Skupina/Podskupina kontov      Proračun
                 januar–marec
                     2011
---------------------------------------------
 I.  SKUPAJ PRIHODKI
    (70+71+72+73+74+78)    2.628.779,28
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)  2.528.150,38
 70  DAVČNI PRIHODKI
    (700+703+704+706)     2.265.749,32
    700 DAVKI NA DOHODEK
    IN DOBIČEK        2.066.012,00
    703 DAVKI NA PREMOŽENJE   161.380,31
    704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
    IN STORITVE         38.357,01
    706 DRUGI DAVKI
 71  NEDAVČNI PRIHODKI
    (710+711+712+713+714)    262.401,06
    710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
    IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  147.525,90
    711 TAKSE IN PRISTOJBINE   1.861,67
    712 GLOBE IN DRUGE
    DENARNE KAZNI        26.496,09
    713 PRIHODKI OD PRODAJE
    BLAGA IN STORITEV       4.825,09
    714 DRUGI NEDAVČNI
    PRIHODKI           81.692,31
 72  KAPITALSKI PRIHODKI
    (720+722)           5.911,38
    720 PRIHODKI OD PRODAJE
    OSNOVNIH SREDSTEV       2.919,38
    722 PRIHODKI OD PRODAJE
    ZEMLJIŠČ IN
    NEOPREDMETENIH
    DOLGOROČNIH SREDSTEV     2.992,00
 73  PREJETE DONACIJE
    (730+731)            275,00
    730 PREJETE DONACIJE
    IZ DOMAČIH VIROV        275,00
 74  TRANSFERNI PRIHODKI (740)  94.442,52
    740 TRANSFERNI PRIH. IZ
    DRUGIH JAVNOFINANČNIH
    INSTITUCIJ          94.442,52
 II.  SKUPAJ ODHODKI
    (40+41+42+43)       2.918.891,01
 40  TEKOČI ODHODKI
    (400+401+402+403+409)    669.277,15
    400 PLAČE IN DRUGI
    IZDATKI
    ZAPOSLENIM         219.476,21
    401 PRISPEVKI
    DELODAJALCEV
    ZA SOCIALNO VARNOST     36.058,50
    402 IZDATKI ZA BLAGO IN
    STORITVE          409.062,44
    409 REZERVE          4.680,00
 41  TEKOČI TRANSFERI
    (410+411+412+413)     1.265.721,69
    410 SUBVENCIJE        48.733,87
    411 TRANSFERI
    POSAMEZNIKOM
    IN GOSPODINJSTVOM      556.610,41
    412 TRANSFERI NEPROFITNIM
    ORGANIZACIJAM IN
    USTANOVAM          62.742,03
    413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
    TRANSFERI          597.635,38
 42  INVESTICIJSKI ODHODKI
    (420)            983.892,17
    420 NAKUP IN GRADNJA
    OSNOVNIH SREDSTEV      983.892,17
 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
    (PRORAČUNSKI
    PRIMANJKLJAJ) (I-II)    -290.111,73
---------------------------------------------
 B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
    IN NALOŽB
---------------------------------------------
 IV.  PREJETA VRAČILA DANIH
    POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)           0,00
 75  PREJETA VRAČILA DANIH
    POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV        0,00
    750 PREJETA VRAČILA DANIH
    POSOJIL              0,00
    751 PRODAJA KAPITALSKIH
    DELEŽEV              0,00
    752 KUPNINE IZ NASLOVA
    PRIVATIZACIJE           0,00
 V.  DANA POSOJILA IN
    POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442+443)     0,00
 44  DANA POSOJILA IN
    POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV              0,00
    440 DANA POSOJILA         0,00
    441 POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV IN FINANČNIH
    NALOŽB              0,00
    442 PORABA SREDSTEV
    KUPNIN              0,00
    IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
    443 POVEČANJE NAMENSKEGA
    PREMOŽENJA V JAVNIH
    SKLADIH
    IN DRUGIH OSEBAH JAVNEGA
    PRAVA, KI IMAJO
    PREMOŽENJE
    V SVOJI LASTI           0,00
 VI.  PREJETA MINUS DANA
    POSOJILA
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (IV-V)          0,00
---------------------------------------------
 C.  RAČUN FINANCIRANJA
---------------------------------------------
 VII. ZADOLŽEVANJE (500)        0,00
 50  ZADOLŽEVANJE           0,00
    500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE      0,00
 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)       0,00
 55  ODPLAČILA DOLGA          0,00
    550 ODPLAČILA DOMAČEGA
    DOLGA               0,00
 IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
    SREDSTEV NA RAČUNIH
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-
    VIII.)           -290.111,73
 X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-
    VIII.)              0,00
 XI.  NETO FINANCIRANJE
    (VI.+VII.-VIII.-IX.)    290.111,73
---------------------------------------------
 XII. STANJE NA RAČUNIH
    DNE 31.12. PRETEKLEGA
    LETA            612.549,15
---------------------------------------------
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
posebni del proračuna
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
uporaba predpisov
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
prevzemanje in plačevanje obveznosti
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
obseg zadolževanja občine
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme zadolžiti, ker nima dolga za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
uveljavitev sklepa
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.
Št. 410-97/2010(4-01)
Vrhnika, dne 20. decembra 2010
Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin l.r.

AAA Zlata odličnost