Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5604. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2010, stran 16584.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 29 člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU) in 104. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 4. redni seji dne 23. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2010 (Uradni list RS, št. 124/08, 81/09, 107/09 in 42/10) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
   »Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih
zneskih:
 
---------------------------------------------
 A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
---------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov     R2010
---------------------------------------------
 I.  SKUPAJ PRIHODKI
   (70+71+72+73+74)       4.814.699
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)    2.957.943
 70  DAVČNI PRIHODKI        2.618.648
   700 Davki na dohodek in
   dobiček            2.312.873
   703 Davki na premoženje     161.125
   704 Domači davki na blago
   in storitve           144.650
 71  NEDAVČNI PRIHODKI        339.295
   710 Udeležba na dobičku in
   dohodki od premoženja      189.715
   711 Takse in pristojbine     2.500
   712 Denarne kazni        18.750
   713 Prihodki od prodaje
   blaga in storitev         3.000
   714 Drugi nedavčni prihodki   125.330
 72  KAPITALSKI PRIHODKI       78.600
   721 prihodki od prodaje
   zalog              20.000
   722 Prihodki od prodaje
   zemljišč in neopredmetenih
   dolgoročnih sredstev       58.600
 73  PREJETE DONACIJE         1.500
   730 Prejete donacije iz
   domačih virov           1.500
 74  TRANSFERNI PRIHODKI      1.808.256
   740 Transferni prihodki iz
   drugih javnofinančnih
   institucij          1.776.656
 II. SKUPAJ ODHODKI
   (40+41+42+43)         4.819.185
 40  TEKOČI ODHODKI         894.805
   400 Plače in drugi izdatki
   zaposlenim           267.886
   401 Prisp. delodajalca za
   soc. varnost           43.490
   402 Izdatki za blago in
   storitve            578.429
   409 Rezerve            5.000
 41  TEKOČI TRANSFERI       1.409.606
   410 Subvencije         134.881
   411 Transferi posameznikom
   in gospodinjstvom        701.100
   412 Transferi neprofitnim
   org. in ustanovam        122.448
   413 Drugi tekoči domači
   transferi            451.177
 42  INVESTICIJSKI ODHODKI     2.483.174
   420 Nakup in gradnja
   osnovnih sredstev       2.483.174
 43  INVESTICIJSKI TRANSFERI     31.600
   431 Investicijski transferi
   Pravnim in fizičnim osebam,
   ki niso proračunski uporabniki  13.000
   432 Investicijski
   transferji proračunskim
   uporabnikom           18.600
 III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
   (I. – II.)            –4.686
---------------------------------------------
 B  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
---------------------------------------------
 IV. PREJETA VRAČILA DANIH
   POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH
   DELEŽEV (750+751+752)         0
 75  PREJETA VRAČILA DANIH
   POSOJIL                0
   750 Prejeta vračila danih
   posojil                0
 V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   (440+441+442)             0
 44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV          0
   441 Povečanje kapitalskih
   deležev in naložb           0
 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (IV.-V.)           0
---------------------------------------------
 C.  RAČUN FINANCIRANJA
---------------------------------------------
 VII. ZADOLŽEVANJE (500)          0
 50  ZADOLŽEVANJE             0
   500 Domače zadolževanje        0
 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-
   V.-VIII.)            –4.686
 X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-
   VIII.)                0
 XI. NETO FINANCIRANJE
   (VI.+ VII. – VIII. – XI.)     4.686
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH    4.486
---------------------------------------------
                      «
2. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dolenjske Toplice v letu 2011 se uporablja ta odlok in sklep župana.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-8/2010(0103)-8
Dolenjske Toplice, dne 23. decembra 2010
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost