Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5657. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica, stran 16649.

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 2. redni seji dne 8. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (Uradni list RS, št. 73/08 in 79/09) se v vseh členih in vseh sklonih črtajo besedne zveze »komunalni nadzor«, »komunalno nadzorstvo« in »komunalni nadzornik« in nanje vezane besedne povezave.
2. člen
V vseh členih odloka se beseda »predstojnik« v vseh sklonih nadomesti z besedo »vodja« v ustreznih sklonih.
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Občine na Skupni prekrškovni organ prenašajo izvajanje nalog po zakonu, ki ureja področje občinskega redarstva in zakonu, ki ureja področje inšpekcijskega nadzora.«
4. člen
Za prvim odstavkom 5. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Predpisi iz prejšnjega odstavka so v obliki seznama objavljeni na spletnih straneh občin ustanoviteljic ter spletni strani občine, kjer je sedež Skupnega prekrškovnega organa.«
Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi postanejo tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
5. člen
V prvem odstavku 9. člena se črta besedna zveza: »in zastopa«.
6. člen
V drugem odstavku 12. člena se za besedno zvezo »prebivalcev občin ustanoviteljic« namesto vejice postavi pika in črta nadaljnje besedilo. Za prvim stavkom se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Način delitve potrebnih sredstev občine ustanoviteljice za vsako proračunsko leto posebej določijo v finančnem načrtu Skupnega prekrškovnega organa, ki je del proračunov občin ustanoviteljic. Finančni načrt vsebuje natančno delitev stroškov po posameznih postavkah in posameznih občinah.«
V tretjem odstavku se besedna zveza »30. 9. preteklega leta« nadomesti z besedno zvezo »1. 1. preteklega leta glede na leto za katerega se pripravlja proračun«.
V osmem odstavku se besedna zveza »do 20. v mesecu za tekoči mesec« nadomesti z besedno zvezo »skladno z veljavnim zakonom in dogovorom«.
7. člen
Za prvim odstavkom 17. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Posamezna dejanja v postopku pred izdajo odločbe v inšpekcijskih zadevah, zlasti ugotavljanje dejstev in okoliščin, pomembnih za odločitev, lahko po pooblastilu vodje opravljajo tudi druge uradne osebe, zaposlene v Skupnem prekrškovnem organu.«
8. člen
Za enajsto alinejo prvega odstavka 20. člena se doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi:
»– opravljati upravno izvršbo za občine ustanoviteljice na področjih, kjer so občine ustanoviteljice pristojne za izvajanje upravne izvršbe v skladu s predpisi.«
Dosedanja dvanajsta alineja postane trinajsta.
9. člen
VII. poglavje se črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Župani občin ustanoviteljic Skupnega prekrškovnega organa, sklenejo spremembe in dopolnitve Dogovora o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih v 30. dneh po uveljavitvi tega odloka.
11. člen
Ta odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah.
Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih glasilih svojih občin, v petnajstih dneh po sprejemu na seji občinskega sveta. Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi.
Odlok se začne uporabljati petnajsti dan po zadnji objavi.
Št. 061-0002/2006
Sevnica, dne 17. decembra 2010
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost