Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5645. Sklep o ugotovitvi javne koristi, stran 16639.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10 in 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10) ter 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07 in 53/08) je Občinski svet Občine Poljčane na 2. redni seji dne 7. 12. 2010 sprejel
S K L E P
o ugotovitvi javne koristi
1. člen
S tem sklepom se ugotovi, da je izgradnja primarne kanalizacije Poljčane, na nepremičninah parc. št. parc. št. 381, 385/1, 385/2 in 385/3, pripisane pri ZKV št. 92, k.o. Brezje pri Poljčanah in parc. št. 34, pripisani pri ZKV št. 125, k.o. Brezje pri Poljčanah, v javno korist.
2. člen
Občinski svet Občine Poljčane pooblašča župana Občine Poljčane, da pri pristojni upravni enoti, v skladu s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. – ZureP-1, 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 79/10 Odl. US: U-I-85/09-8, 80/10 – ZUPUDPP), vloži zahtevo za obremenitev nepremičnin iz 1. člena tega sklepa, s služnostjo v javno korist.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 013-0003/2010-15
Poljčane, dne 7. decembra 2010
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost