Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

5475. Zakon o motornih vozilih (ZMV)
5476. Zakon o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ)
5477. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2H)
5478. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-D)
5479. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matičnem registru (ZMatR-B)
5480. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o gozdovih (ZG-C)
5481. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-H)
5482. Zakon o upravnih taksah (uradno prečiščeno besedilo) (ZUT-UPB5)
5483. Avtentična razlaga 3. točke prvega odstavka 21. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09 in 52/10) – ORZFPPIPP21

Sklepi

5484. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra brez resorja, odgovornega za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
5485. Sklep o izvolitvi člana Sodnega sveta, ki ga voli Državni zbor Republike Slovenije
5486. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5487. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5488. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5489. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5490. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij z namenom vplivati na rezultat volitev v Državni zbor leta 2008, zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij za namen zavajanja domače in tuje javnosti ter domačih in tujih preiskovalnih organov na osnovi delnih ali za politične potrebe prirejenih, pa tudi nekaterih skrivanih podatkov, česar posledica je podaljševanje in oteževanje kriminalistične preiskave v primeru Patria oziroma njeno usmerjanje proti nevpletenim političnim tekmecem, zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij za namen zavajanja domače javnosti in prikrivanja konflikta interesov tujim preiskovalcem in zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij za odpravo državnozborske komisije za izvajanje parlamentarnega nadzora nad Komisijo za preprečevanje korupcije z namenom prikrivanja vloge nekaterih članov in predsednika Komisije za preprečevanje korupcije v aferi Patria

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

5491. Ukaz o povišanju v čin kontraadmirala

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5492. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za avtocestni odsek Draženci–Mednarodni mejni prehod Gruškovje
5493. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu
5494. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami

Sklepi

5495. Sklep o uskladitvi premij za odkup električne energije, proizvedene v hidroelektrarnah, za leto 2010

MINISTRSTVA

5496. Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah
5497. Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
5498. Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku in načinu sodelovanja delodajalca z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje
5499. Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja
5500. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oblikovanju in izvajanju programov razvoja raziskovalne dejavnosti
5501. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o izvajanju in organiziranju nadzora Ministrstva za znanost in tehnologijo na področju raziskovalne dejavnosti

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5502. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)
5503. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
5504. Hierarhija pravil ocenjevanja vrednosti
5505. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja v organizaciji motorističnih društev
5506. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe, ki jih organizirajo in izvedejo godbe in big bendi

OBČINE

Bloke

5507. Sklep o začasnem financiranju Občine Bloke v obdobju januar–marec 2011

Cerknica

5508. Sklep o začetku postopka imenovanja odborov krajevnih skupnosti

Dobrepolje

5509. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrepolje v obdobju januar–marec 2011
5510. Sklep o imenovanju podžupana Občine Dobrepolje
5511. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Dobrepolje

Dobrna

5512. Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna

Gorenja vas-Poljane

5513. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2011
5514. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas
5515. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2011

Grosuplje

5516. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje

Ivančna Gorica

5517. Sklep o imenovanju predsednika in članov Komisije Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za statutarno-pravna vprašanja
5518. Sklep o imenovanju predsednika in članov odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za kmetijstvo in gozdarstvo
5519. Sklep o imenovanju predsednika in članov odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za družbene dejavnosti
5520. Sklep o imenovanju predsednika in članov odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za gospodarstvo, komunalo in varstvo okolja
5521. Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica

Kamnik

5522. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Kamnik

Kanal ob Soči

5523. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«
5524. Sklep o začasnem financiranju Občine Kanal ob Soči v obdobju januar–marec 2011
5525. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011

Kobarid

5526. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2011

Kranj

5527. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja

Kranjska Gora

5528. Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2009
5529. Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2011
5530. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2011
5531. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o komunalnih taksah v Občini Kranjska Gora za leto 2011
5532. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kranjska Gora za leto 2011

Laško

5533. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011
5534. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta v plačni razred

Lendava

5535. Poslovnik Občinskega sveta Občine Lendava
5536. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Lendava
5537. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve oskrbe s pitno vodo v letu 2011

Litija

5538. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011
5539. Sklep o začasnem financiranju Občine Litija v obdobju januar–marec 2011

Ljubljana

5540. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009

Ljubno

5541. Sklep o začasnem financiranju Občine Ljubno v letu 2011

Luče

5542. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Luče

Mirna Peč

5543. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Mirna Peč
5544. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Mirna Peč
5545. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Mirna Peč

Nova Gorica

5546. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica
5547. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
5548. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica v obdobju 1. 1.–31. 3. 2011

Novo mesto

5549. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Mestni občini Novo mesto

Oplotnica

5550. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del Občine Slovenska Bistrica, za območje Občine Oplotnica, spremembe in dopolnitve 2009
5551. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2011

Pivka

5552. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5553. Sklep za določitev vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Pivka za leto 2011

Prebold

5554. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2010

Radeče

5555. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Radeče v obdobju januar–marec 2011
5556. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavnih zemljišč v Občini Radeče
5557. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks
5558. Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Ribnica

5559. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2010
5560. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora, članom svetov krajevnih skupnosti, volilne komisije in članom delovnih teles občinskega sveta ter župana
5561. Sklep o začasnem financiranju Občine Ribnica v obdobju januar–marec 2011
5562. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ribnica za leto 2011
5563. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica in rezervacijah
5564. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ribnica
5565. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Ribnica

Rogašovci

5566. Sklep o določitvi cene storitve pomoči družini na domu za leto 2011

Videm

5567. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011

Vipava

5568. Sklep o začasnem financiranju Občine Vipava v obdobju januar–marec 2011
5569. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2010
5570. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve
5571. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2011

Vojnik

5572. Odlok o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva

Zagorje ob Savi

5573. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda »Vrtec Zagorje ob Savi«
5574. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Mladinski center Zagorje ob Savi«
5575. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5576. Sklep o soglasju k povišanju cen daljinskega ogrevanja (variabilni del)

Žiri

5577. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2010
5578. Sklep o začasnem financiranju Občine Žiri v obdobju 1. 1. 2011–31. 3. 2011

POPRAVKI

5579. Popravek Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)
5580. Popravek Sklepa o povišanju cen grobnin za m2 grobnega prostora v Občini Dobrna in povišanju cen za žarni grob v Občini Dobrna
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti