Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

5418. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega zbora (PoDZ-1C)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5419. Uredba o inšpekcijskem nadzoru tujih ladij
5468. Uredba o določitvi cene vadbe varne vožnje in skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa
5469. Uredba o spremembi Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic
5470. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah
5471. Uredba o dopolnitvah Uredbe o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode
5472. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
5473. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav

Sklepi

5420. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

MINISTRSTVA

5421. Pravilnik o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje
5422. Pravilnik o kakovosti sadnih sokov in nekaterih podobnih izdelkov
5423. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste
5424. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
5474. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oglaševanju zdravil

SODNI SVET

5425. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na mesto predsednika Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5426. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Dravograd
5427. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Mežica
5428. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Prevalje
5429. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem
5430. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Muta

OBČINE

Beltinci

5431. Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2010
5432. Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2011

Brezovica

5433. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Brežice

5434. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtno cono Brežice (v nadaljevanju: SDZN)

Cankova

5435. Sklep o začasnem financiranju Občine Cankova v obdobju januar–marec 2011

Dobrna

5436. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2011
5437. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna
5438. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Dobrna
5439. Pravilnik o spremembah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Dobrna
5440. Sklep o povišanju cen grobnin za m2 grobnega prostora v Občini Dobrna in povišanju cen za žarni grob v Občini Dobrna
5441. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrna za leto 2011

Horjul

5442. Statutarni sklep

Hrpelje-Kozina

5443. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Hrpelje - Kozina v letu 2011

Ivančna Gorica

5444. Sklep o začasnem financiranju Občine Ivančna Gorica v obdobju januar–marec 2011
5445. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2011

Kamnik

5446. Sklep o začasnem financiranju Občine Kamnik v obdobju januar–marec 2011

Kobilje

5447. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kobilje za leto 2010

Komen

5448. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2011
5449. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2011
5450. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro
5451. Sklep o potrditvi mandata članici občinskega sveta

Krško

5452. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske gradnje ob ulici Anke Salmič v Leskovcu
5453. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu stanovanjsko območje Črnile – Leskovec
5454. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica
5455. Sklep o začasnem financiranju Občine Krško v obdobju januar–marec 2011
5456. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Krško v letu 2011

Ljubljana

5457. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Ljubljana v obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011
5458. Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad

Luče

5459. Sklep o začasnem financiranju Občine Luče v letu 2011

Mežica

5460. Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse
5461. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica
5462. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 896/4, cesta v izmeri 673 m2, k.o. Meža Takraj

Mokronog-Trebelno

5463. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjsko območje ob Florijanski cesti v Mokronogu
5464. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilu avtorskih honorarjev in nadomestilu za delo odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika, lektorja in članov Uredniškega odbora glasila »ODSEV«

Moravske Toplice

5465. Sklep o začasnem financiranju Občine Moravske Toplice v obdobju januar–marec 2011
5466. Razpis naknadnih ponovnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti Filovci, Selo - Fokovci, Ratkovci in Sebeborci

Ribnica

5467. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo Severne servisne ceste – druga etapa

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti