Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010

Kazalo

Št. 89/2010 Ob-7419/10 , Stran 3162
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje življenjskih stroškov strokovnega sodelovanja gostujočih doktorskih študentov ali doktorjev znanosti iz tujine (v nadaljevanju: tujih raziskovalcev) za tri- do dvanajstmesečno strokovno sodelovanje na raziskovalnih projektih gospodarskih družb v Republiki Sloveniji. 2. Vrednost javnega razpisa Višina sredstev javnega razpisa znaša 100.000,00 EUR. Višina sofinanciranja znaša 1.000,00 EUR mesečno za vsak dopolnjen mesec trajanja strokovnega sodelovanja tujega raziskovalca v Republiki Sloveniji. 3. Pogoji javnega razpisa Na javni razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, vpisane v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARRS) za strokovno sodelovanje tujega raziskovalca. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavljeni tuj raziskovalec: – ima status doktorskega študenta na visokošolski instituciji v tujini oziroma ima dosežen naziv doktor znanosti na področju, relevantnem za prijavljeno strokovno sodelovanje, – ni državljan Republike Slovenije, – ima stalno prebivališče izven Republike Slovenije, – bo imel v času strokovnega sodelovanja v Republiki Sloveniji urejeno začasno dovoljenje za prebivanje iz namena dela v skladu s SPP sklada in zakonom, ki ureja bivanje tujcev v Republiki Sloveniji oziroma, če je tuj raziskovalec državljan države članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, prijavljeno prebivanje pri pristojnem organu, – sodelovanje v Republiki Sloveniji se mora pričeti med vključno 1. oktobrom 2010 in 31. decembrom 2011. Pogoje iz prejšnjega odstavka mora tuj raziskovalec izpolnjevati celoten čas sofinanciranja sodelovanja. Prijavitelj lahko po tem razpisu pridobi sredstva za največ dvanajstmesečno strokovno sodelovanje na istem raziskovalnem programu ali projektu. Za posameznega tujega raziskovalca je možno po tem razpisu pridobiti sofinanciranje le za obdobje strokovnega sodelovanja, za katerega za tega tujega raziskovalca še niso bila podeljena sredstva po tem ali predhodnih razpisih sklada. Pridobljena sredstva lahko prijavitelj porabi izključno za stroške tujega raziskovalca. 4. Dokumentacija Prijava na razpis mora vsebovati v celoti izpolnjeno prijavnico, žigosano in podpisano s strani zakonitega zastopnika prijavitelja. Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo biti predložena dokazila o izpolnjevanju pogojev: – fotokopija veljavnega potnega lista prijavljenega tujega raziskovalca, – potrdilo o vpisu tujega raziskovalca na doktorski študij na visokošolski instituciji v tujini oziroma potrdilo o pridobljenem doktorskem nazivu tujega raziskovalca, – soglasje tujega raziskovalca, da ga prijavitelj prijavi za sofinanciranje. Vsa zahtevana dokazila, razen dokazila iz tretje alineje drugega odstavka, so lahko kopije, pri čemer si sklad pridržuje pravico zahtevati original. Oddanih originalov ali overjenih prepisov sklad ne vrača. Prijavitelj mora ob predložitvi vloge plačati upravno takso: – če vloži vlogo do 30. 6. 2011 v skupini višini 19,37 EUR, in sicer 3,88 EUR za vlogo ter 15,49 EUR za izdajo odločbe oziroma sklepa, s katerim se konča postopek, – če vloži vlogo od 1. 7. 2011 do preteka roka za vložitev vloge v skupini višini 21,02 EUR, in sicer 4,21 EUR za vlogo ter 16,81 EUR za izdajo odločbe oziroma sklepa, s katerim se konča postopek. Upravno takso mora prijavitelj plačati na račun Ministrstva za finance pri Upravi za javna plačila, št. 01100-1000315637, sklic 11, številka sklica 96091-7111002-110099, o čemer ob prijavi predloži dokazilo o izvedenem plačilu. 5. Izbirni postopek in razmejitvena merila Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, razpisna komisija. Razpisno komisijo s sklepom imenuje direktor sklada. Če bo tuj raziskovalec, ki izpolnjuje pogoje razpisa, sodeloval na projektu ali programu, ki ni odobren s strani ARRS oziroma se ne izvaja v okviru odobrenih mednarodnih projektov, ki ne zagotavljajo osnovnega vira financiranja, sklad v postopku javnega razpisa vlogo posreduje v mnenje posebnemu ocenjevalcu, ki poda oceno o primernosti tujega raziskovalca in programa ali projekta, na katerem bo tuj raziskovalec sodeloval. V tem primeru bo sklad prijavitelja naknadno pozval, da dodatno priloži reference tujega raziskovalca (življenjepis, bibliografija ipd.). V postopku javnega razpisa z odprtim rokom prijave prejmejo sredstva tisti upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje razpisa, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe sredstev. Če bo na isti dan prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, se za odločitev o upravičencih uporabi sledeči razmejitveni merili, pri čemer se drugo merilo upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po prvem merilu: 1. tuj raziskovalec ima pridobljen doktorat znanosti, 2. dosežki vodje projekta, na katerem bo tuj raziskovalec sodeloval, na znanstvenem oziroma strokovnem področju, kot so objava člankov ali drugih gradiv in prispevkov ter aktivna udeležba na konferencah, ki so vpisani v Slovenski kooperativni bibliografski sistem in servis (COBISS), pri čemer se za razvrstitev upošteva število vpisov v COBISS. 6. Obravnavanje vlog, sklepanje pogodb in nakazilo sredstev Direktor sklada vsem prijaviteljem izda odločbo o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe in po prejemu s strani prijavitelja predloženega obvestila o prihodu tujega raziskovalca, bo sklad z izbranim prijaviteljem sklenil pogodbo o sofinanciranju. Pogodba o sofinanciranju se izvršuje le za enkratno strokovno sodelovanje tujega raziskovalca v Republiki Sloveniji. Obvestilo o prihodu tujega raziskovalca mora vključevati izjavo o pridobitvi ustreznega dovoljenja za prebivanje za tujega raziskovalca s številko in datumom izdaje tega dovoljenja ter datumi njegove veljavnosti, ter izjavo o datumu začetka strokovnega sodelovanja glede na veljavnost tega dovoljenja. Nakazilo dodeljenih sredstev se praviloma izvrši v 8 dneh po sklenitvi pogodbe. 7. Pogodbene obveznosti Prijavitelj je dolžan zagotoviti izvedbo strokovnega sodelovanja tujega raziskovalca v dogovorjenem obsegu in trajanju ter skladu v roku enega meseca po zaključku le-tega predložiti poročilo o opravljenem strokovnem sodelovanju tujega raziskovalca. S pogodbo bodo podrobneje urejene tudi druge medsebojne pravice in obveznosti sklada in prijavitelja. 8. Dostopnost dokumentacije: besedilo javnega razpisa, prijavnico in obrazec za pooblastilo kandidati dobijo na spletni strani, www.sklad-kadri.si, ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek, med 9. in 15. uro, v sredo, med 9. in 16. uro, ter v petek, med 9. in 14. uro. 9. Rok in način oddaje prijav Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 99. javni razpis«. Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najkasneje do vključno 31. decembra 2011. Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prejme pred iztekom roka za vložitev prijav. Če prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času, navedenem v 8. točki tega razpisa. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo sklad zavrgel. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis. Prijavitelji, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani, da prijavo dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo zavrnjene. Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora o tem pisno obvestiti sklad. O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 10. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada, www.sklad-kadri.si, osebno ali telefonsko pa v času uradnih ur, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri Špeli Sušec, e-pošta spela.susec@sklad-kadri.si, tel. 01/434-10-86.

AAA Zlata odličnost