Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010

Kazalo

5439. Pravilnik o spremembah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Dobrna, stran 16358.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 3. redni seji dne 9. 12. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Dobrna
1. člen
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 32/05, 22/06, 96/09, 22/10) (v nadaljevanju: pravilnik) se spremeni, in sicer tako, da se določbe drugega odstavka 1.5. točke 5. člena spremenijo, da se za besedno zvezo » z največ 20 mladimi« dodata besedi »in objekt.«
Določbe 1.7. točke 5. člena se spremenijo tako, da se zadnji stavek po spremembi glasi «V obsegu strokovnega kadra za 80-urni program na skupino z največ 10 mladimi in objekt.«
8. točka 5. člena se dopolni tako, da se ji doda nov drugi stavek, ki glasi »Višina sredstev se dodeli na osnovi točkovanja po tabeli 8.«
10. točka 5. člena se dopolni tako, da se ji doda nov drugi stavek, ki glasi »Višina sredstev se dodeli na osnovi točkovanja po tabeli 8.«
2. člen
10. člen pravilnika se spremeni tako, da po spremembi glasi:
»Strokovni pregled in oceno vlog, v skladu z merili in kriteriji iz tega pravilnika, letnega programa športa in razpisnimi pogoji, obdela in vodi komisija, ki jo s pisno odločbo imenuje predstojnik neposrednega uporabnika.
Komisija kot osnovo za vrednotenje programov športa upošteva merila v obliki točkovnega sistema, določila letnega programa športa občine ter določila razpisnih pogojev.«
Prvi odstavek 11. člena pravilnika se spremeni tako, da po spremembi glasi:
»Po točkovanju programov poda komisija končno poročilo o razdelitvi sredstev za sofinanciranje športnih programov za proračunsko obdobje, na podlagi katerega nato predstojnik izda sklepe o prejemnikih sredstev iz javnega razpisa.«
3. člen
Ostala določila pravilnika ostanejo nespremenjena.
4. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0029/2010-1(6)
Dobrna, dne 9. decembra 2010
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost