Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010

Kazalo

Št. 024-82/2010-1 Ob-7428/10 , Stran 3180
1. Predmet razpisa in razpisna področja Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki bodo na območju MOL izvedeni v letu 2011. Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih: A) uprizoritvene umetnosti; B) glasbene umetnosti; C) likovne umetnosti; D) intermedijske umetnosti; E) kulturna vzgoja. 2. Opredelitev razpisnih področij: 2.1. Področje A) uprizoritvene umetnosti obsega produkcijo na področju gledališča in plesa. Gledališko področje zajema vse zvrsti t.i. »odrskih umetnosti«, in sicer od dramskega, lutkovnega, eksperimentalnega in fizičnega gledališča, prek ambientalnega do pouličnega gledališča. V okvir uprizoritvenih umetnosti ne sodijo projekti, ki so bili že izvedeni do 31. 12. 2010 (postprodukcija), priprave na projekte, ki ne bodo v celoti izvedeni v letu 2011, izobraževanja, delavnice, prireditve, ki pomenijo podelitev nagrad, obeležitev dogodkov, promocijo itd. 2.2. Področje B) glasbene umetnosti zajema pripravo in izvedbo posameznih koncertov, koncertnih ciklov in festivalov ter izdaje nosilcev zvoka ali videospotov, ki se obvezno zaključijo s predstavitvenim koncertom. Koncertni ciklus mora obsegati najmanj 4 koncerte, festival pa najmanj 7 glasbenih dogodkov v strnjenem časovnem obdobju. 2.3. Področje C) likovne umetnosti zajema slikarstvo, risbo, grafiko, kiparstvo, plastično, prostorsko in svetlobno oblikovanje, fotografijo, ilustracijo, strip, video, arhitekturo, oblikovanje in ulično umetnost. Področje likovnih umetnosti ne zajema konkretnih projektov oblikovanja in pojavljanja na spletnih straneh, avdiovizualnih del, medijskih izdelkov, ki izhajajo iz tržnih razmerij ali so namenjeni trženju (reporterska fotografija, grafično oblikovanje namenjeno oglaševanju, ipd.), komercialnih prireditev, udeležbe na sejmih, tiskanja knjig, prirejanja seminarjev, izobraževanj, nagrad in delavnic. Sredstva na področju likovnih umetnosti so namenjena samostojnim in skupinskim razstavnim projektom ter projektom, ki so plod mednarodnega sodelovanja ali sodelovanja z drugimi izvajalci in bodo izvedeni na območju Mestne občine Ljubljana ob upoštevanju zagotavljanja uravnoteženosti vseh umetnostnih praks. 2.4. Področje D) intermedijske umetnosti temelji na spajanju različnih novomedijskih praks in zajema poudarjeno uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projektov. Področja, ki jih štejemo med intermedijske umetnosti, so: spletna umetnost, navidezna resničnost, interaktivni performans, interaktivna instalacija, robotika, kibernetika, digitalno arhiviranje, biotehnologija itn. Gre za projekte, ki na umetniški način uporabljajo in predstavljajo procese, produkte in vplive tehnologij, znanosti in socialnih praks, pri čemer sodobne tehnologije uporabljajo na reflektiven, kreativen in raziskovalen način. 2.5. Področje E) kulturna vzgoja zajema pripravo in izvedbo projektov namenjenih otrokom in mladini (od 3. do 17. leta) na področju glasbene umetnosti, uprizoritvenih umetnosti (predvsem sodobnega plesa), likovnih umetnosti (razstave, delavnice,…) in filma. Gre za projekte, katerih namen je otrokom in mladini na celovit in inovativen način predstaviti posamezne umetniške zvrsti in ustvarjanje, jim omogočiti neposreden stik z ustvarjalci tega področja, jih spodbuditi k lastni ustvarjalnosti ter jih navajati na aktivno in kritično gledanje ter refleksijo. Kulturno vzgojni projekt obvezno vključuje ustrezno pedagoško-didaktično zasnovo. 3. Cilji razpisa: MOL bo projekte na vseh razpisnih področjih v letu 2011 podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji, opredeljenimi v Strategiji razvoja kulture v MOL 2008–2011: – spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske in kulturno vzgojne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL; – podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture; – povečanje kakovostnih kulturno vzgojnih projektov na območju MOL; – povečanje dostopnosti kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL; – povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL. 4. Pomen izrazov in upravičenost stroškov: Nevladne in zasebne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot društvo, zasebni zavod, ustanova ali druga nevladna organizacija in kot gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih. Posamezniki so avtorji kulturnih projektov na posameznih razpisnih področjih. Samozaposleni v kulturi so fizične osebe, ki samostojno delujejo na razpisnih področjih in so vpisani v razvid pri ministrstvu, pristojnem za kulturo. Projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota (gledališka predstava, koncert ipd.), ki se sklada z javnim interesom ter bo v celoti izveden v letu 2011. Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta. Izbrani izvajalec projekta bo v pogodbi naveden kot pogodbena stranka. Neupravičeni stroški projekta vedno predstavljajo breme, ki ga nosi izvajalec. Stroški, ki so upravičeni za sofinanciranje s strani MOL, so sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov, navedenih v razpisni prijavi predlagatelja. Upravičeni so tisti stroški projekta, ki so: – nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in so vezani izključno na izvedbo projekta; – opredeljeni v prijavi predlagatelja; – skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti; – dejansko nastali; – prepoznavni in preverljivi; – podprti z izvirnimi dokazili; – niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev projekta. MOL bo na razpisnem področju C) likovne umetnosti kot upravičene stroške za projekte, ki jih izvajajo gospodarske družbe, upoštevala najmanj 80% s pogodbo določenega zneska za razstavnine neposrednih izvajalcev projekta in največ 20% za materialne stroške. Če je predlagatelj projekta posameznik ali samozaposleni v kulturi, bo MOL na razpisnem področju C) likovne umetnosti kot upravičene stroške priznala avtorski honorar v obliki razstavnine v višini 80% s pogodbo določene vrednosti projekta, 20% pa za materialne in ostale stroške projekta. 5. Pogoji za sodelovanje na razpisu: 5.1 Na razpis se lahko kot predlagatelji projektov na področju A) uprizoritvene umetnosti, B) glasbene umetnosti, C) likovne umetnosti, D) intermedijske umetnosti in E) kulturna vzgoja prijavijo nevladne kulturne organizacije s statusom društva ali zavoda, gospodarske organizacije (razen na področju A) uprizoritvene umetnosti), samozaposleni v kulturi in posamezniki (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: – da so v obdobju 2008–2010 kot nosilci izvedeli najmanj en projekt na področju, na katerem kandidirajo (obvezno dokazilo-kopija medijskega odziva in/ali vabil, najave ipd.); – da so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti na področju, na katerem kandidirajo, in imajo sedež na območju MOL (če je predlagatelj nevladna kulturna organizacija) oziroma da imajo stalno prebivališče v MOL (če je predlagatelj samozaposleni v kulturi ali posameznik) (obvezna priloga 1: izjava predlagatelja); – da bodo prijavljeni projekt izvedli v letu 2011 na območju MOL (obvezna priloga 1: izjava predlagatelja); – da so v celoti in v pogodbenem roku izpolnili vse svoje pogodbene obveznosti do MOL (obvezna priloga 1: izjava predlagatelja); – da zaprošeni znesek sofinanciranja za posamezni projekt ne presega 70% celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta in hkrati ne presega 15.000 EUR na področju A) uprizoritvene umetnosti; 10.000 EUR na področju B) glasbene umetnosti za organizacijo koncertnega cikla ali festivala oziroma 4.000 EUR na področju B) glasbene umetnosti za koncerte, izdajo nosilcev zvoka in videospotov; 15.000 EUR na področju C) likovne umetnosti za predlagatelje s statusom nepridobitne zasebne kulturne organizacije in gospodarske organizacije oziroma 2.000 EUR na področju C) likovne umetnosti za predlagatelje s statusom posameznika ali samozaposlenega v kulturi; 4.000 EUR na področju D) intermedijske umetnosti; 5.000 EUR na področju E) kulturna vzgoja (obvezna priloga 1: izjava predlagatelja); – da so prijavili isti projekt le na enem razpisnem področju (obvezna priloga 1: izjava predlagatelja); – da so predvideli najmanj 60% sredstev kot materialne stroške in največ 40% kot lasten honorar, če je predlagatelj posameznik oziroma samozaposleni v kulturi (razen na področju C) likovne umetnosti) (obvezna priloga 1: izjava predlagatelja); – da bo v primeru potrebe MOL brezplačno izvedel ponovitev izbranega projekta na eni izmed javnih prireditev MOL, ob pokritju morebitnih materialnih dodatnih stroškov s strani MOL, ki bi pri tem nastali (obvezna priloga 1: izjava predlagatelja). 5.2. Na razpisu ne morejo kandidirati tisti predlagatelji, ki imajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, 92/05, 97/05, 100/05, 20/06 in 33/07). 5.3. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: V primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta lahko MOL spremeni odločitev ter z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija projekta) v tekočem pogodbenem letu razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila. 6. Splošni in posebni razpisni kriteriji: 6.1. Splošni razpisni kriteriji: Splošni kriteriji za izbiro projektov na vseh razpisnih področjih (najvišje možno število dodeljenih točk je 70) so naslednji: – izvirna zasnova in celovitost projekta ter ustvarjalni pristop (do 25 točk); – reference predlagatelja in avtorja ter posameznikov, ki so vključeni v izvedbo projekta na področju, na katerem kandidirajo (do 15 točk); – projekt, ki pripomore k večji raznovrstnosti in prepoznavnosti kulturne ponudbe v MOL (do 12 točk); – dostopnost projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL (do 10 točk); – projekt, ki mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička (do 5 točk); – večji delež lastnih sredstev ter sredstev iz drugih virov (3 točke). 6.2. Posebni razpisni kriteriji: 6.2.1. Posebni razpisni kriteriji na področju A) uprizoritvene umetnosti (najvišje možno število dodeljenih točk 30) so naslednji: – tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve projekta (do 15 točk); – sodelovanje (organizacijsko, tehnično, kadrovsko …) z javnimi zavodi ali izvajalci javnih kulturnih programov (do 5 točk); – vključenost mlajših avtorjev in izvajalcev (do 27 let) v izvedbo projekta (do 5 točk); – produkcijska zahtevnost in večji obseg (število udeleženih) produkcije (do 5 točk). 6.2.2. Posebni razpisni kriteriji na področju B) glasbene umetnosti (najvišje možno število dodeljenih točk 30) so naslednji: – visoka in kvalitetna zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti oziroma zastopanost vrhunskih glasbenih ustvarjalcev z mednarodnega področja (do 13 točk); – projekt, ki podpira institucionalno manj zastopana umetniška področja glasbene umetnosti (do 6 točk); – visoka zahtevnost projekta (do 5 točk); – projekt, ki je usmerjen v oživljanje javnih odprtih površin in vzpostavljanje novih prizorišč na področju MOL (do 2 točki); – celovita promocija projekta (do 3 točke); – vključenost mladih glasbenih ustvarjalcev in poustvarjalcev (do 27 let) (do 1 točka). 6.2.3. Posebni razpisni kriteriji na področju C) likovne umetnosti (najvišje možno število dodeljenih točk 30) so naslednji: – projekt, ki podpira manj zastopana umetniška področja likovne umetnosti (do 10 točk); – projekt v javnem prostoru, ki na inovativen način raziskuje urbano problematiko, povezano z Ljubljano, in je usmerjen v družbeno sodelovalne ustvarjalne prakse (do 6 točk); – projekt, ki neposredno podpira ustvarjalce v obliki razstavnin (do 6 točk); – vključenost mladih likovnih umetnikov v projekt (do 35 let) (do 6 točk); – projekt, ki presega ustaljene načine produkcije in prezentacije likovne umetnosti (do 2 točki). 6.2.4. Posebni razpisni kriteriji na področju D) intermedijske umetnosti (najvišje možno število dodeljenih točk 30) so naslednji: – projekt, ki raziskuje nove možnosti uporabe sodobnih tehnologij in sinteze različnih tovrstnih umetniških oblik (do 15 točk); – družbeno angažirani, raziskovalni in aktualni projekti (do 10 točk); – projekt, ki dejavno vključuje avtorje mlajše generacije skozi rabo sodobnih medijev in tehnologij ter z izobraževalnimi vsebinami nagovarja mlado občinstvo (do 5 točk). 6.2.5. Posebni razpisni kriteriji na področju E) kulturna vzgoja (najvišje možno število dodeljenih točk 30) so naslednji: – primernost in kakovost pedagoško didaktičnega pristopa glede na starostno stopnjo (do 10 točk); – kakovost in žanrska/izrazna raznolikost (do 5 točk); – projekt spodbuja ustvarjalnost otrok in mladine (do 10 točk); – inovativni pristopi pri posredovanju vsebin (do 5 točk). 7. Uporaba kriterijev: Strokovna komisija bo iz obravnave izločila vse vloge, ki niso skladne z 2. točko razpisa (Opredelitev razpisnih področij) ter te vloge umestila med zavrnjene. Splošni in posebni razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja so ovrednoteni s točkami. Najvišje število točk je 100, pri čemer je možno število točk za splošne razpisne kriterije 70, za posebne razpisne kriterije pa 30 točk. Ocenjevanje projektov bo potekalo opisno po naslednji vrednostni lestvici: vrhunsko (od 96 do 100 točk), kakovostno (od 80 do 95 točk) in nezadovoljivo (do 80 točk). Izbrani bodo tisti projekti predlagateljev, ki bodo v postopku ocenjevanja na podlagi splošnih in posebnih razpisnih kriterijev prejeli najmanj 80 točk in bodo glede na razpoložljiva sredstva MOL uvrščeni med sofinancirane projekte. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt, obsega in zahtevnosti projekta, pri čemer med izbranimi projekti predlagateljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk. MOL bo v letu 2011 sofinancirala na področju uprizoritvenih umetnosti največ 20 projektov, na področju glasbenih umetnosti največ 25 projektov, na področju likovnih umetnosti največ 25 projektov, na področju intermedijskih umetnosti največ 15 projektov in na področju kulturne vzgoje največ 10 projektov. MOL bo nevladnim kulturnim organizacijam s statusom društva ali zavoda in gospodarskim organizacijam sofinancirala največ 3 projekte na posameznem razpisnem področju, samozaposlenim v kulturi in posameznikom pa največ 1 projekt na posameznem razpisnem področju. MOL bo odločala o sofinanciranju prijavljenega projekta na posameznem področju na podlagi mnenja pristojne strokovne komisije in pristojne strokovne službe, veljavnih kriterijev ter ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev za leto 2011. 8. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za javni razpis v letu 2011 znaša 400.000 €. 9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011, skrajni rok za predložitev zahtevka za izplačilo je 10. november 2011. MOL bo z izbranim predlagateljem projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta v letu 2011. V primeru, da bo predlagatelj izbran za sofinanciranje več projektov z istega razpisnega področja, bo MOL s predlagateljem sklenila enotno pogodbo, ki bo obsegala vse projekte, sprejete v sofinanciranje. 10. Razpisni rok: razpis se prične 24. decembra 2010 in zaključi 24. januarja 2011. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa; – prijavni obrazec za posamezno razpisno področje; – obvezna priloga 1 (podpisana izjava predlagatelja); – vzorec pogodbe za sofinanciranje projekta. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji projektov v razpisnem roku dvignejo na Oddelku za kulturo MOL, Ambrožev trg 7, Ljubljana, med uradnimi urami (vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro). Zainteresirane osebe imajo v tem času tudi pravico vpogleda v razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/. MOL je dolžna v času razpisnega roka na pisno zahtevo zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo poslati tudi po pošti. 12. Način pošiljanja in vsebina vlog: 12.1. Vloga mora biti izpolnjena na originalnem prijavnem obrazcu za posamezno razpisno področje v tiskani obliki in mora vsebovati tudi obvezno dokazilo, da so v obdobju 2008–2010 kot nosilci izvedeli najmanj en projekt na področju, na katerem kandidirajo (kopija medijskega odziva in/ali vabil, najave ipd.), navedeno v 5. točki razpisnega besedila. 12.2. Vloga mora biti poslana na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, najpozneje do vključno 24. januarja 2011 (datum poštnega žiga) kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – Vloga: Kultura – Projekti – in z obvezno navedbo razpisnega področja« (npr. A) Uprizoritvene umetnosti ipd. – odvisno od tega, za katero razpisno področje predlagatelj oddaja vlogo). 12.3. Dopolnjevanje vlog: Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – Dopolnilna vloga: Kultura – z obvezno navedbo, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. 12.4. Če bo vloga formalno nepopolna, bo predlagatelj pozvan, da jo dopolni. Predlagatelj mora vlogo dopolniti v petih dneh. Če predlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, bo vloga zavržena s sklepom. 12.5. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu 13.1. Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 27. januarja 2011. Če se zaradi števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. 13.2. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne bo podana na originalnem obrazcu v tiskani obliki in/ali ne bo vsebovala obvezne priloge (navedeno v 5. točki razpisnega besedila) o izvedbi najmanj enega projekta na področju, na katerem prijavitelj kandidira (kopija medijskega odziva in/ali vabil, najave ipd) oziroma ne bo dopolnjena v roku petih dni po prejetju poziva za dopolnitev. Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo oddana na pošto kot priporočena pošiljka do vključno 24. januarja 2011, o čemer priča poštni žig. Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, navedenih v 5. točki razpisnega besedila. 13.3. Pristojni uslužbenec MOL za posamezno razpisno področje bo najkasneje v roku dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obvestil predlagatelje projektov o predlogu področne strokovne komisije in strokovne službe z določitvijo roka, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi. MOL bo izbrala predloge za sofinanciranje projektov po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/2010) in največ do vrednosti, ki jih omogoča proračun MOL za leto 2011. 14. Uslužbenci MOL, pristojni za dajanje informacij v zvezi z razpisom Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri naslednjih uslužbencih MOL: – A) uprizoritvene umetnosti: Nina Kalčič (nina.kalcic@ljubljana.si, 306-48-39); – B) glasbene umetnosti: Vanda Straka Vrhovnik (vanda.straka@ljubljana.si, 306-48-42); – C) likovne umetnosti: Lena Jevnik (lena.jevnik@ljubljana.si, 306-48-54); – D) intermedijske umetnosti: Semira Osmanagić (semira.osmanagic@ljubljana.si, 306-48-65); – E) kulturna vzgoja: Saša Ogrizek (sasa.ogrizek@ljubljana.si, 306-48-16).

AAA Zlata odličnost