Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010

Kazalo

5455. Sklep o začasnem financiranju Občine Krško v obdobju januar–marec 2011, stran 16366.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJPZ, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN), 30. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 in 57/08) in 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10) izdajam
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Krško v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Krško v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Krško za leto 2010 (Uradni list RS, št. 8/10, v nadaljevanju: odlok o proračunu). Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJPZ, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/9 in 38/10 – ZUKN; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Krško za leto 2010.
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       v EUR
------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov           Proračun
                     januar–marec
                         2011
------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    7.867.667
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)        6.596.846
70  DAVČNI PRIHODKI            4.005.553
   700 Davki na dohodek in dobiček    3.900.553
   704 Domači davki na blago in
   storitve                 105.000
71  NEDAVČNI PRIHODKI           2.591.293
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
   od premoženja               8.400
   713 Prihodki od prodaje blaga
   in storitev                4.500
   714 Drugi nedavčni prihodki      2.578.393
72  KAPITALSKI PRIHODKI              0
   720 Prihodki od prodaje osnovnih
   sredstev                    0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev      0
73  PREJETE DONACIJE                0
   730 Prejete donacije iz domačih
   virov                     0
   731 Prejete donacije iz tujine         0
74  TRANSFERNI PRIHODKI          1.270.821
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij        880.821
   741 Prejeta sredstva iz državnega
   proračuna iz sredstev EU         390.000
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      9.286.628
40  TEKOČI ODHODKI             2.004.655
   400 Plače in drugi izdatki
   zaposlenim                403.108
   401 Prispevki delodajalcev za
   socialno varnost             67.158
   402 Izdatki za blago in storitve    1.243.987
   403 Plačila domačih obresti       121.588
   409 Rezerve               168.814
41  TEKOČI TRANSFERI            2.828.627
   410 Subvencije              21.000
   411 Transferi posameznikom
   in gospodinjstvom           1.678.990
   412 Transferi neprofitnim
   organizacijam in ustanovam        220.850
   413 Drugi tekoči domači transferi    907.787
   414 Tekoči transferi v tujino         0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI         4.105.341
   420 Nakup in gradnja osnovnih
   sredstev                4.105.341
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI         348.005
   431 Investicijski transferi P.O. in
   F.O., ki niso PU             29.331
   432 Investicijski transferi
   proračunskim uporabnikom         318.674
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)   –1.418.961
------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev
   in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz
   naslova privatizacije
   443 Povečanje namenskega
   premoženja v javnih skladih in
   drugih osebah javnega prava, ki
   imajo
   premoženje v svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)          318.570
55  ODPLAČILA DOLGA             318.570
   550 Odplačila domačega dolga       318.570
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      –1.737.531
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     –318.570
XI.  NETO FINANCIRANJE
   (VI.+VII.-VIII.-IX.)          1.418.961
------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.
   12. PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------
   9009 Splošni sklad za drugo      1.745.604
------------------------------------------------------
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk in štirimestnih kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani Občine Krško.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina dolgoročno zadolži do višine 318.570 EUR, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.
Št. 410-215/2010-O801
Krško, dne 13. decembra 2010
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost