Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010

Kazalo

Št. 431-0001/2010 Ob-7397/10 , Stran 3205
Na podlagi 57. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, 63/07 – UPB in naslednji, v nadaljevanju: ZJU), Občina Lovrenc na Pohorju objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju direktor občinske uprave. Za to uradniško delovno mesto na položaju je določeno, da se naloge opravljajo v nazivu podsekretar. Kraj opravljanja delovnega mesta je v kraju Lovrenc na Pohorju, na naslovu Spodnji trg 8, Lovrenc na Pohorju, kjer so uradni prostori občinske uprave Lovrenc na Pohorju oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer občina opravlja svoje naloge ter po potrebi na terenu. V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Naloge delovnega mesta: – neposredna pomoč pri vodenju občinske uprave in vodenje strokovnih nalog na področju občine in občinske uprave, – opravljanje najzahtevnejših in ključnih nalog, oblikovanje najzahtevnejših sistemskih rešitev, – vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte, – vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji ter vodenje upravnih postopkov na drugi stopnji, – zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri razvoju občine, – organizacija in zagotavljanje strokovnih, organizacijskih, protokolarnih in administrativno-tehničnih nalog za predstojnika in občinski svet, – vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah, – samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših nalog in nalog po pooblastilu ali nalogu predstojnika. Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in naslednji) ter pogojev, določenih v 88. členu ZJU, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – univerzitetna izobrazba pravne smeri; – najmanj sedem let delovnih izkušenj; – opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv; – znanje uradnega jezika; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se štejejo tiste izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del v organih javne uprave in drugih državnih organih na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, opraviti usposabljanje, na katero ga bo napotil predstojnik, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih. Od kandidata se pričakuje, da ima znanja s področja vodenja v upravi, sposobnost odločanja na najvišjih nivojih, sposobnost nastopanja v javnosti in sposobnost za timsko delo. Prav tako se od kandidata pričakuje poznavanje dela z računalnikom. Prijava mora obvezno vsebovati: 1. Krajši življenjepis ter da se navede poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in veščine; 2. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila pridobljena; 3. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (obvezno navesti: obdobja, v katerem je kandidat opravljal posamezna dela, kje jih je opravljal, kandidat naj natančno opiše kakšno vrsto dela je opravljal, stopnjo zahtevnosti del ter kakšen naziv je imel); 4. Opis oziroma vizijo vodenja občinske uprave s ciljem boljše učinkovitosti in racionalizacije obveznih nalog občine; 5. Izjavo o znanju uradnega jezika; 6. Izjavo kandidata da: – na bil pravnomočno obsojen, zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica, zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 7. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Lovrenc na Pohorju pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za namen tega razpisa. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili v zaprti ovojnici, z oznako »javni natečaj za prosto delovno mesto direktor občinske uprave«, na naslov: Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, v roku 8 dni po objavi javnega natečaja v Uradnem listu RS. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@lovrenc.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je odgovoren župan Joško Manfreda. Nepravočasne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas petih let.

AAA Zlata odličnost