Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010

Kazalo

5465. Sklep o začasnem financiranju Občine Moravske Toplice v obdobju januar–marec 2011, stran 16389.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 30. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02, 28/03) je župan Občine Moravske Toplice dne 14. 12. 2010 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Moravske Toplice v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Moravske Toplice (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2010 (Uradni list RS, št. 81/10; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v EUR
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto      Proračun
                        januar–marec
                            2011
------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    1.468.095,00
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)        1.267.934,00
70    DAVČNI PRIHODKI            1.196.934,00
     700 Davki na dohodek in dobiček    1.068.434,00
     703 Davki na premoženje          54.500,00
     704 Domači davki na blago in
     storitve                 74.000,00
     706 Drugi davki                0,00
71    NEDAVČNI PRIHODKI             71.000,00
     710 Udeležba na dobičku in dohodki
     od premoženja               24.750,00
     711 Takse in pristojbine           500,00
     712 Denarne kazni               0,00
     713 Prihodki od prodaje blaga in
     storitev                  1.250,00
     714 Drugi nedavčni prihodki        44.500,00
72    KAPITALSKI PRIHODKI              0,00
73    PREJETE DONACIJE                0,00
74    TRANSFERNI PRIHODKI           200.161,00
     740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij        200.161,00
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      1.411.395,00
40    TEKOČI ODHODKI              437.574,00
     400 Plače in drugi izdatki
     zaposlenim                91.374,00
     401 Prispevki delodajalcev za
     socialno varnost             15.233,00
     402 Izdatki za blago in storitve     282.029,00
     403 Plačila domačih obresti        6.100,00
     409 Rezerve                42.838,00
41    TEKOČI TRANSFERI             484.929,00
     410 Subvencije              42.400,00
     411 Transferi posameznikom in
     gospodinjstvom              223.962,00
     412 Transferi neprofitnim
     organizacijam in ustanovam        31.150,00
     413 Drugi tekoči domači transferi    187.417,00
42    INVESTICIJSKI ODHODKI          476.100,00
     420 Nakup in gradnja osnovnih
     sredstev                 476.100,00
     43 INVESTICIJSKI TRANSFERI        12.792,00
     431 Investicijski transferi prav. in
     fiz.osebam, ki niso
     prorač.uporabniki             5.292,00
     432 Investicijski transferi
     proračunskim uporabnikom          7.500,00
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        56.700,00
------------------------------------------------------------
B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV
     IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
     PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
     (750+751+752)                500,00
75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
     750 Prejeta vračila danih posojil
     751 Prodaja kapitalskih deležev
     752 Kupnine iz naslova privatizacije     500,00
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     (440+441+442+443)
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     440 Dana posojila
     441 Povečanje kapitalskih deležev
     in naložb
     442 Poraba sredstev kupnin iz
     naslova privatizacije
     443 Povečanje namenskega premoženja
     v javnih skladih in drugih osebah
     javnega prava, ki imajo premoženje v
     svoji lasti
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA
     IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
     (IV.-V.)                   500,00
------------------------------------------------------------
C.    RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE (500)
50    ZADOLŽEVANJE
     500 Domače zadolževanje
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)
55    ODPLAČILA DOLGA              57.200,00
     550 Odplačila domačega dolga       57.200,00
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
     RAČUNIH
     (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      –57.200,00
XI.   NETO FINANCIRANJE
     (VI.+VII.-VIII.-IX.)           56.700,00
------------------------------------------------------------
     STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.
     12. PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
     9009 Splošni sklad za drugo
------------------------------------------------------------
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
5. člen
Po preteku obdobja, navedenega v 1. členu tega sklepa, se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Moravske Toplice za leto 2011.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
6. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o proračunu.
7. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.
Št. 410-00054/2010-1
Moravske Toplice, dne 14. decembra 2010
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost