Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010

Kazalo

Št. 6037-27/2010 Ob-7450/10 , Stran 3157
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa za sofinanciranje projektov društev v šolskem letu 2010/2011 (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje projektov, ki jih izvajajo društva na področju naravoslovja, tehnike in tehnologije ter družboslovja (projekti, povezani s 70. obletnico upora proti okupatorju in 20. obletnico neodvisnosti države), in so v skladu s cilji vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, navedenimi v 2. členu ZOFVI. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu A) Na javni razpis se lahko prijavijo društva, ki: – imajo registrirano dejavnost na področju vzgoje in izobraževanja, kar je razvidno iz fotokopije temeljnega akta društva, – izvajajo projekte na področju naravoslovja ali tehnike in tehnologije ali družboslovja, ki so v skladu s cilji vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, navedenimi v 2. členu ZOFVI, – v prijavljenem projektu kot ciljno skupino vključujejo učence ali dijake, ki morajo imeti aktivno vlogo pri izvedbi projekta, – v prijavi projekta zagotovijo iz lastnih oziroma drugih virov višino sredstev, ki bo skupaj s predvidenim deležem sofinanciranja po tem javnem razpisu zadoščala za izvedbo celotnega projekta, – so v primeru, da so bila pogodbena stranka ministrstva v letu 2009/2010, izpolnila vse svoje obveznosti do ministrstva na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov društev v šolskem letu 2009/2010. Društvo, ki se prijavi na javni razpis, napiše prijavo čitljivo, v slovenskem jeziku ter jo predloži na ustreznih obrazcih in opremi s podpisi ter žigi prijavitelja. Prijavi mora predložiti zahtevane obvezne priloge. B) Posamezno društvo lahko prijavi največ en projekt. Projekt je posamezna zaključena celota z opredeljenimi nameni in cilji, vsebino, časovnim načrtom priprave in izvedbe ter uravnoteženo in realno finančno konstrukcijo (prihodki = odhodki; je izvedljiv glede na razpoložljive vire). Projekt ne sme biti celoletni program društva. C) Društva ne morejo na javni razpis prijaviti projekta: – povezanega s šolskimi tekmovanji iz znanja, – povezanega s strokovnim izpopolnjevanjem strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, – povezanega z izvajanjem jezikovnih tečajev, – povezanega s pripravo in izvedbo kongresov, simpozijev, seminarjev, proslav, sejemskih in drugih podobnih dejavnosti, – povezanega z izdajo knjig, zgibank in periodike, – ki se nanaša na redno delo strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih zavodih (npr. učna pomoč učencem), – ki je letni program društva, – ki je promocija društva. D) Projekt mora biti izveden v šolskem letu 2010/2011 oziroma od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011. E) Na javni razpis se ne morejo prijaviti društva s področja športne dejavnosti. Prav tako društva ne morejo prijaviti projekta s področja športne dejavnosti. F) Prijava za dodelitev sredstev na javnem razpisu mora vsebovati: – izpolnjena prijavna obrazca A in B, – fotokopijo temeljnega akta društva. V primeru naknadne ugotovitve, da društvo ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa, lahko ministrstvo zavrne prijavljeni projekt. 4. Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev Kolikor je projekt neskladen s predmetom in pogoji javnega razpisa, se ne točkuje. V tem primeru strokovna komisija prijavo izloči in je ne ocenjuje po merilih. A) Razpisna merila za ocenjevanje projektov: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! B) Točkovnik za dodelitev sredstev: Vrednost točke se določi tako, da se vrednost razpisnih sredstev deli s seštevkom vseh točk, dobljenih pri projektih, ki so dosegli 75 točk in več. Vrednost točke se določi po končanem pritožbenem postopku. Sofinancirajo se projekti, ki zberejo več kot 67% možnih točk oziroma od 75 do 112 točk. 5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša 79.560,00 EUR, ki so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije 2011 na proračunski postavki 6090 – Sofinanciranje društev s področja šolstva, od tega se predvidoma 80% sredstev nameni za sofinanciranje projektov v podporo naravoslovju ali tehniki in tehnologiji ter 20% v podporo družboslovju. V primeru presežka sredstev pri skupini projektov v podporo družboslovju lahko strokovna komisija presežek teh sredstev prerazporedi v skupino projektov v podporo naravoslovju ali tehniki in tehnologiji in obratno. V primeru, da del razpisnih sredstev ostane nerazdeljen, se kriterij 75 točk iz prejšnje točke zmanjša na 68 točk. Minister lahko v izjemnih primerih s posebnim sklepom spremeni obseg sredstev, ki je določen v tej točki javnega razpisa. Ministrstvo bo sofinanciralo posamezni projekt največ do 50% njegove predvidene vrednosti, vendar največ v višini 4.000,00 EUR. Upravičeni so samo tisti stroški, ki so povezani z neposredno pripravo in izvedbo projekta, ne pa z rednim delovanjem društva. 6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v obdobju od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 ter v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 7. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev, način predložitve prijav ter opremljenost prijav A) Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijave morajo biti predložene v zaprti ovojnici v vložišču Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana, najkasneje do 24. 1. 2011, do 12. ure oziroma oddane priporočeno po pošti na naslov Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najkasneje isti dan. B) Opremljenost prijave: Na ovojnici mora biti: – vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje projektov društev v šolskem letu 2010/2011«, – naslov ministrstva: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, – naslov društva. Strokovna komisija bo odpirala in obravnavala samo v roku dostavljene, pravilno opremljene in označene ovojnice, ki vsebujejo prijave, in sicer v vrstnem redu, v katerem bodo predložene. Oddaja prijave pomeni, da se društvo strinja z vsemi pogoji in merili javnega razpisa. 8. Datum odpiranja pravočasno prispelih prijav za dodelitev sredstev Strokovna komisija, ki jo imenuje minister, vodi postopek javnega razpisa, odpiranje v roku dostavljenih, pravilno opremljenih in označenih ovojnic, ki vsebujejo prijave, ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev, strokovni pregled ter oceno. Strokovna komisija pregleda ustreznost projektne prijave glede na pogoje, navedene v javnem razpisu. V primeru nepopolne prijave se društvo pozove k dopolnitvi. Nepopolne prijave, ki jih društvo ne dopolni v roku, se zavržejo. Strokovna komisija nadaljuje s strokovnim pregledom ter oceno pravilnih in popolnih prijav. Vrednotenje projektov poteka po merilih, zapisanih v točki 4 besedila javnega razpisa. Pri vsakem merilu strokovna komisija ocenjuje v razponu od 0 točk do najvišjega določenega števila točk za posamezno merilo. Odpiranje prijav bo predvidoma potekalo 28. 1. 2011, v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana. Zaradi pričakovanega velikega števila prijav odpiranje prijav ne bo javno. 9. Rok, v katerem bodo društva obveščena o izidu javnega razpisa Strokovna komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev v skladu z merili, navedenimi v javnem razpisu. Minister odloči s sklepom o izidu posameznega projekta društva. Društva bodo o izidu javnega razpisa obveščena v 75 dneh od dneva odpiranja prijav. Izbrana društva bodo o višini sredstev obveščena po zaključku pritožbenih postopkov s pozivom k podpisu pogodbe. Če se društvo v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknilo vlogo za pridobitev sredstev. 10. Pritožbeni postopek Društvo lahko v 8 dneh od prejema sklepa o izidu pisno vloži pritožbo na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih jo vlaga. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo v roku 15 dni s sklepom, ki je dokončen. 11. Razpisna dokumentacija vsebuje – besedilo javnega razpisa, – vzorec pogodbe, – obrazec A (prijavni obrazec), – obrazec B (izjave), – obrazec C (končno poročilo), – obrazec D (zahtevek za izplačilo). 12. Informacije o razpisni dokumentaciji Javni razpis in razpisna dokumentacija bosta od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport (http://www.mss.gov.si). Dodatne informacije lahko dobite na e-naslovu: matija.habe@gov.si. Rok za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.

AAA Zlata odličnost