Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010

Kazalo

Št. 279 Ob-7371/10 , Stran 3210
1. Splošno Lastnik prostorov, ki se oddajajo v najem je Mestna občina Ljubljana, Mestna knjižnica Ljubljana (v nadaljevanju: MKL), Kersnikova 2, 1000 Ljubljana, pa ima prostore v upravljanju na podlagi pogodbe o prenosu sredstev MOL v upravljanje javnemu zavodu in nastopa kot zbiralec vlog in najemodajalec prostorov. Prostori se oddajajo za osnovni namen opravljanja gostinske dejavnosti, cilj pa je zagotovitev kakovostne in raznovrstne gostinske ponudbe v MKL, Knjižnici Otona Župančiča. Razpisna dokumentacija je na voljo ves čas trajanja razpisa na spletni strani: http://www.mklj.si/index.php/javni-razpisi in na naslovu Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba za morebitna vprašanja: Katja Brank, 01/600-83-00, katja.brank@mklj.si. 2. Predmet oddaje v najem: oddajamo poslovni prostor, ki je del Knjižnice Otona Župančiča, ki je enota Mestne knjižnice Ljubljana, Kersnikova 2, 1000 Ljubljana, površine 138,76 m2, za izvajanje gostinske dejavnosti, in sanitarije, v izmeri 10,20 m2. 3. Osnovni pogoji Prostori, ki so predmet oddaje, se uporabljajo izključno za gostinsko dejavnost z možnostjo organiziranja kulturnih prireditev. Prostore se oddaja za dobo petih let. Najemno razmerje se lahko obnovi s sklenitvijo nove najemne pogodbe z enakimi pogoji. Izbrani ponudnik se obvezuje, da bo v obdobju trajanja najemnega razmerja pri opravljanju svoje dejavnosti odjemalcem svojih storitev nudil kakovostno in raznovrstno ponudbo gostinskih storitev, ki bo usklajena z lokacijo, namenom in ambientom Knjižnice Otona Župančiča in njenim prireditvenim programom. V zgornjem prostoru lokala je nameščena zbirka publikacij društva Humanitas, ki ostaja v lokalu. Najemnik priskrbi na svoje stroške stole, mize, gostinsko posodo in gostinske aparate ter morebitno drugo potrebno opremo. Elementi opreme prostorov in naprave, ki jih bo najemnik uporabljal za obratovanje gostinskih programov in gostinskih objektov, morajo zadoščati vsem zakonskim predpisom za obratovanje gostinske dejavnosti ter sanitarno-tehničnim pogojem. Najemnik mora na lastne stroške sam pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje gostinske dejavnosti in za izvedbo morebitnega kulturnega programa (npr. avtorski in drugi honorarji, pridobitev pravice do javnega predvajanja ipd.). Najemnik mora redno vzdrževati predmet najema in kriti stroške rednega vzdrževanja. Najemnik mora za vsak poseg, ki presega redna vzdrževalna dela, pridobiti soglasje najemodajalca. Vse stroške za obratovanje (uporaba električne energije, poraba vode, telefonski stroški, ogrevanje, varovanje prostorov in ostali stroški uporabe) nosi najemnik. Stroške električne energije se določi glede na dejansko porabo, ostale obratovalne stroške zaračuna najemodajalec v višini 25 EUR na mesec. Najemnik mora kriti stroške uporabe stavbenega zemljišča v delu predmeta najema. Najemnik krije tudi stroške zavarovanj, pri čemer se mora zavarovalna polica, ki jo sklepa najemnik, vinkulirati v korist lastnika nepremičnine, Mestne občine Ljubljana. Najemnik mora z Javnim podjetjem Snaga d.o.o. pred začetkom obratovanja skleniti pogodbo za hrambo in dnevni odvoz smeti. Najemnik ni upravičen do povrnitve vlaganj v predmet najema. 4. Posebni pogoji Izbrani ponudnik bo moral upoštevati pravila hišnega reda MKL, Knjižnice Otona Župančiča. Izbrani ponudnik soglaša, da bo ime gostinskega lokala izbral najemodajalec. Izbrani ponudnik bo lahko spreminjal ali dodajal gostinsko in drugo opremo le po predhodnem dogovoru in s soglasjem pristojne osebe najemodajalca. Obratovalni čas prostorov mora biti v celoti podrejen potrebam najemodajalca, tj. najmanj znotraj delovanja Knjižnice Otona Župančič, oziroma vsak delovni dan, med 8. in 20. uro, v soboto pa od 8. do 13. ure. V juliju in avgustu bo zaradi morebitne krajše odprtosti knjižnice obratovalni čas kavarne po dogovoru. Obratovanje ob sobotah in nedeljah je lahko določeno po posebnem dogovoru. Izbrani ponudnik bo moral za izvedbo zaključenih sprejemov ali lastnih prireditev pridobiti predhodno soglasje najemodajalca. Prostori se oddajo po sistemu videno – najeto. Ostala določila so navedena v vzorcu pogodbe. 5. Programska izhodišča Izhodišče: Načrtovani gostinski lokal je namenjen obiskovalcem Knjižnice Otona Župančiča in vsem naključnim obiskovalcem okoliških prostorov, ki želijo enostavnejšo ponudbo pijač in po potrebi manjših jedi, npr. sendvičev ali sadja. Poslovni prostor se nahaja v štirih medetažah, in sicer na nivoju pasaže, na nivoju pritličja knjižnice in dveh manjših medetažah. Ponudba mora zajemati: – tople napitke, – brezalkoholne pijače, – kvalitetna vina, – kvalitetno pivo, – izbor žganih pijač. Primerne vrste hitre prehrane (npr. sendvičev, obloženih kruhkov, sladkega peciva ipd.). Možna je tudi ponudba enostavnih solat in sladoleda. – sladice – tobačne izdelke. Predvidena je strežba pri mizah in odnašanje prigrizkov s pladnji do miz. 6. Višina najemnine in čas trajanja najema Najemna pogodba in z njo najemno razmerje se sklepa za določen čas, za dobo petih let od dneva začetka obratovanja z možnostjo podaljšanja. Najemnina bo določena na podlagi ponudbe najugodnejšega ponudnika, ki bo izbran na tem javnem razpisu. Ponujenih pogojev v ponudbi kasneje ni mogoče poslabšati, torej ponujati nižje najemnine kot je bila določna v razpisni dokumentaciji. Ponujena najemnina ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine, ki je 2.255,75 € na mesec (po predlogu sodnega izvedenca). Najemnino se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji. 7. Sestavni deli ponudbene dokumentacije Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik predložil vse zahtevane izpolnjene obrazce in dokumente: – Ponudba (OBR-1) – Program dejavnosti, ki bo potekala v najetem prostoru, mora vsebovati (OBR-2): – ponudbo jedi in pijače (obseg ponudbe, vrsta ponudbe, minimalno število pijač in jedi ...); – opis opreme (oprema prostora, strežni inventar in steklenina, pribor in ostala namizna posoda); – opis osebja (število, izobrazbena struktura, strokovna usposobljenost, znanje tujih jezikov ...); – predlog obratovalnega časa; – predvideni nivo cen (ki mora biti primerljiv s cenami v podobnih gostinskih lokalih); – ostalo (glasba, dekoriranje ob dogodkih, videz cenikov in jedilnikov ...); – morebitno izvajanje druge (prireditvene) dejavnosti. – Ponudniki lahko predložijo tudi dodatne reference v obliki potrjenih standardov kakovosti, prejetih nagrad in priznanj. – Registracija podjetja oziroma izpis iz sodnega registra – izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo transakcijske račune, – izjavo banke o številu blokiranih dni vseh računov v preteklem letu, – bilanco stanja za preteklo leto (na obrazcu AJPES), – bilanco uspeha za preteklo leto (na obrazcu AJPES), – bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3 izhodiščnih mesečnih najemnin po zahtevanem vzorcu Mestne knjižnice Ljubljana, ki jo izda banka ali zavarovalnica. Veljavnost garancije mora biti vsaj do 30. 2. 2011 (OBR-3), – izjavo ponudnika, da bo v primeru izbire kot najugodnejši ponudnik v roku osmih dni od prejema sklepa o izbiri nakazal na račun Mestne knjižnice Ljubljana tri izhodiščne mesečne najemnine, ki služijo najemodajalcu kot varščina in jih vrne ponudniku tri mesece po izteku najemne pogodbe pri čemer od celotne vrednosti odšteje vrednost morebitnih neplačanih obveznosti oziroma povzročene škode (OBR-4), – izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe za najem prostora (OBR-5). Dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del ponudbe in ne izvirajo od ponudnika, morajo biti predloženi v originalnih izvodih ali overjenih kopijah. Nepopolnih ponudb ponudnik ne bo obravnaval. 8. Rok in način oddaje ponudbe Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do 27. 1. 2011, do 11. ure, na naslov: Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova 2, 1000 Ljubljana. Na ovojnici mora biti napisano: Ne odpiraj – Ponudba za najem poslovnih prostorov. Na hrbtni strani morata biti naziv in naslov pošiljatelja. Ponudbe bodo po preteku roka komisijsko odprte. Ponudb prispelih po razpisnem roku ponudnik ne bo obravnaval. Kontaktna oseba za morebitna vprašanja: Katja Brank, 01/600-83-00, katja.brank@mklj.si. 9. Veljavnost ponudbe in obvestilo o izbiri: ponudba mora veljati najmanj do 30. 2. 2011. Ponudba, ki velja krajši čas, bo izločena iz nadaljnjega postopka. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni. 10. Izbira ponudnika Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so: – najemnina 60 točk Ponujena najemnina ne more biti nižja od izhodiščne najemnine. Najemnina se obračuna v točke po formuli: najemnina = ponujena najemnina/najvišja ponujena najemnina x 60. Tako dobi najvišja ponudba 60 točk, ostale pa ustrezno manjše število. – program dejavnosti 40 točk Tričlanska komisija bo ovrednotila in točkovala predložene programe z vidika pestrosti in izvirnosti jedi in pijač, ustreznosti osebja, opreme, obratovalnega časa, cen, morebitnega dodatnega programa ipd. 11. Opozorila – Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika in da izvede ponovni javni razpis. – Vsi zainteresirani ponudniki imajo možnost pregleda ponujenih poslovnih prostorov. Ogled bo potekal 20. 12. 2010, ob 11. uri. Po predhodnem dogovoru je možen tudi dodaten termin ogleda. 12. Sklenitev pogodbe: 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika mora le-ta pristopiti k podpisu najemne pogodbe. V primeru, da tega ne stori, bo to pomenilo, da je odstopil od pogodbe.

AAA Zlata odličnost