Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010

Kazalo

Ob-7421/10 , Stran 3169
1. Naročnik javnega razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica. 2. Predmet razpisa: zbiranje ponudb za opravljanje finančnih storitev po pooblastilu v letih 2011, 2012, 2013 in 2014. Sklad bo razdeljeval regionalne spodbude v sledečih ocenjenih vrednostih: v letu 2011 v višini 25 mio. EUR, v letu 2012 v višini 21 mio. EUR, v letu 2013 v višini 21 mio. EUR in v letu 2014 v višini 20 mio. EUR. Razdelitev spodbud se opravlja v obliki dolgoročnih posojil in v obliki nepovratnih sredstev. 3. Vir: Zavezanci za plačilo storitev so upravičenci do spodbud Sklada, in sicer v ocenjeni vrednosti 240.000 EUR. 4. Vsebina ponudbe: Predlogi ponudb morajo biti podani na ustreznih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo je mogoče dobiti na spletnih straneh Sklada, http://www.regionalnisklad.si/. 5. Vsebina razpisne dokumentacije obsega: – Povabilo k oddaji ponudbe (Priloga A), – Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe z merili za ocenjevanje ponudb (Priloga B), – Obrazec ponudbe (Priloga C), – Zahtevani dokumenti, potrdila in izjave za ocenjevanje usposobljenosti in sposobnosti z navodili ponudnikom, so sestavina (Priloga B in Priloga C), – Obrazec izjave, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije (sestavina Priloge C), – Osnutek Pogodbe o opravljanju finančnih storitev po pooblastilu (Priloga D), Osnutek elementov posojilnih razmerij z obrazcem o črpanju odobrenih sredstev, z zapisnikom o prevzemu posojilne dokumentacije in obrazcem ustreznosti zavarovanja (Priloga D1), Osnutek dogovora o izterjavi s tehnično specifikacijo in izjavo o zagotavljanju podatkov v skladu s tehnično specifikacijo (Priloga D2), Izjava o zagotavljanju bonitetnih ocen posojilojemalcev – opcijsko (Priloga D3), – Sestavine in vsebina ponudbene dokumentacije (Priloga E). 6. Merila za ocenjevanje ponudb: opredeljena v razpisni dokumentaciji. 7. Rok in način prijave: Rok za oddajo ponudb je do vključno 7. 1. 2011, za oddajo ponudb velja poštni žig na oddani priporočeni pošiljki. Ponudbo je mogoče oddati tudi osebno na sedežu Sklada, do 16. ure. Ponudba mora biti oddana v zapečateni ovojnici. Opremljena in označena mora biti tako, da je: – na sprednji strani vidna oznaka »Ne odpiraj – Ponudba«, z navedbo predmeta javnega razpisa; – na hrbtni strani navedeno ime in polni naslov ponudnika. 8. Odpiranje ponudb: javno in bo potekalo na sedežu Sklada, dne 12. 1. 2011, ob 12. uri. Ponudniki bodo o rezultatu razpisa obveščeni po sprejemu odločitve o izboru partnerske banke. 9. Dodatne informacije: kontaktna oseba na Skladu je mag. Benjamin Vrankar, vodja finančnega sektorja, dosegljiv na tel. 01/836-19-53 in e-naslovu: benjamin.vrankar@rdf-sklad.si.

AAA Zlata odličnost