Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010

Kazalo

5444. Sklep o začasnem financiranju Občine Ivančna Gorica v obdobju januar–marec 2011, stran 16360.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN) in 105. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 37/07) je župan Občine Ivančna Gorica dne 8. 12. 2010 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Ivančna Gorica v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Ivančna Gorica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2010 (Uradni list RS, št. 106/09 in 85/10; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          (v EUR)
-------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto       Proračun
                        januar– marec
                             2011
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      2.567.968,72
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)          2.560.527,70
70  DAVČNI PRIHODKI              2.387.907,17
   700 Davki na dohodek in dobiček      2.258.633,00
   703 Davki na premoženje            61.943,26
   704 Domači davki na blago in storitve     67.330,91
   706 Drugi davki                  0,00
71  NEDAVČNI PRIHODKI              172.620,53
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
   od premoženja                 65.452,67
   711 Takse in pristojbine             225,52
   712 Globe in druge denarne kazni        1.741,01
   713 Prihodki od prodaje blaga in
   storitev                    4.299,97
   714 Drugi nedavčni prihodki         100.901,36
72  KAPITALSKI PRIHODKI                0,00
   720 Prihodki od prodaje osnovnih
   sredstev                      0,00
   721 Prihodki od prodaje zalog           0,00
   722 Prihodki od prodaje zemljišč          0,00
   in neopredm. dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                 562,00
   730 Prejete donacije iz domačih virov      562,00
   731 Prejete donacije iz tujine           0,00
74  TRANSFERNI PRIHODKI              6.879,02
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij           6.879,02
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        2.030.071,59
40  TEKOČI ODHODKI                757.121,13
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    139.817,85
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                    22.299,00
   402 Izdatki za blago in storitve       575.004,28
   403 Plačila domačih obresti            0,00
   409 Rezerve                  20.000,00
41  TEKOČI TRANSFERI               906.022,25
   410 Subvencije                   0,00
   411 Transferi posameznikom
   in gospodinjstvom              603.495,77
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                 59.461,31
   413 Drugi tekoči domači transferi      243.065,17
   414 Tekoči transferi v tujino           0,00
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            348.636,21
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    348.636,21
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            18.292,00
   431 Investicijski transferi pravnim
   in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki     300,00
   432 Investicijski transferi proračunskim
   uporabnimkom                 17.992,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)          537.897,13
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
   IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)                  972,83
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          972,83
   750 Prejeta vračila danih posojil         0,00
   751 Prodaja kapitalskih deležev          0,00
   752 Kupnine iz naslova privatizacije       972,83
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442+443)             0,00
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                0,00
   440 Dana posojila                 0,00
   441 Povečanje kapitalskih deležev
   in naložb                     0,00
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije                   0,00
   443 Povečanje namenskega premoženja v
   javnih skladih in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v svoji lasti      0,00
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV
   (IV.-V.)                     972,83
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                 0,00
50  ZADOLŽEVANJE                    0,00
   500 Domače zadolževanje              0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)               0,00
55  ODPLAČILA DOLGA                  0,00
   550 Odplačila domačega dolga            0,00
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     538.869,96
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)           0,00
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       –537.897,13
-------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
   DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA            0,00
-------------------------------------------------------------
   9009 Splošni sklad za drugo            0,00
-------------------------------------------------------------
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA
6. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.
Št. 410-0059/2010
Ivančna Gorica, dne 8. decembra 2010
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost