Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5652. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogatec v obdobju januar–marec 2011, stran 16646.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN) in 107. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06 in 50/10) je župan Občine Rogatec dne 23. 12. 2010 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Rogatec v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Rogatec (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Rogatec za leto 2010 (Uradni list RS, št. 9/09, 15/10, 38/10 in 100/10; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
--------------------------------------------
 A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   EUR
--------------------------------------------
    Skupina/Podskupina      Proračun
    kontov/Konto         januar–
                    marec
                    2011
--------------------------------------------
 I.  SKUPAJ PRIHODKI
    (70+71+72+73+74)      719.026,21
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)  535.494,65
 70  DAVČNI PRIHODKI      519.662,08
    700 Davki na dohodek in
    dobiček          500.331,00
    703 Davki na premoženje   3.887,54
    704 Domači davki na blago
    in storitve         15.443,54
    706 Drugi davki           0
 71  NEDAVČNI PRIHODKI      15.832,57
    710 Udeležba na dobičku in
    dohodki od premoženja    11.315,64
    711 Takse in pristojbine    201,34
    712 Denarne kazni       370,75
    713 Prihodki od prodaje
    blaga in storitev          0
    714 Drugi nedavčni prihodki 3.944,84
 72  KAPITALSKI PRIHODKI    174.080,00
    720 Prihodki od prodaje
    osnovnih sredstev          0
    721 Prihodki od prodaje
    zalog                0
    722 Prihodki od prodaje
    zemljišč in neopredmetenih
    dolgoročnih sredstev    174.080,00
 73  PREJETE DONACIJE          0
    730 Prejete donacije iz
    domačih virov            0
    731 Prejete donacije iz
    tujine               0
 74  TRANSFERNI PRIHODKI     9.451,56
    740 Transferni prihodki iz
    drugih javnofinančnih
    institucij          9.451,56
 II.  SKUPAJ ODHODKI
    (40+41+42+43)       549.094,29
 40  TEKOČI ODHODKI       173.263,91
    400 Plače in drugi izdatki
    zaposlenim         65.677,72
    401 Prispevki delodajalcev
    za socialno varnost     11.253,74
    402 Izdatki za blago in
    storitve          82.329,48
    403 Plačila domačih obresti 5.002,97
    409 Rezerve         9.000,00
 41  TEKOČI TRANSFERI      327.293,56
    410 Subvencije         51,00
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom     182.892,00
    412 Transferi neprofitnim
    organizacijam in ustanovam 21.285,38
    413 Drugi tekoči domači
    transferi         123.065,18
    414 Tekoči transferi v
    tujino               0
 42  INVESTICIJSKI ODHODKI    19.555,93
    420 Nakup in gradnja
    osnovnih sredstev      19.555,93
 43  INVESTICIJSKI TRANSFERI   28.980,89
    431 Investicijski transferi
    pravnim in fiz. osebam, ki
    niso pror. uporabniki    8.345,85
    432 Investicijski transferi
    proračunskim uporabnikom  20.635,04
 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-
    II.) (PRORAČUNSKI
    PRIMANJKLJAJ)       169.931,92
--------------------------------------------
 B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
--------------------------------------------
 IV.  PREJETA VRAČILA DANIH
    POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)            0
 75  PREJETA VRAČILA DANIH
    POSOJIL               0
    750 Prejeta vračila danih
    posojil
    751 Prodaja kapitalskih
    deležev
    752 Kupnine iz naslova
    privatizacije
 V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442+443)          0
 44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih
    deležev in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin
    iz naslova privatizacije
    443 Povečanje namenskega
    premoženja v javnih skladih
    in drugih osebah javnega
    prava, ki imajo premoženje
    v svoji lasti
 VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (IV.-V.)          0
--------------------------------------------
 C.  RAČUN FINANCIRANJA
--------------------------------------------
 VII. ZADOLŽEVANJE (500)         0
 50  ZADOLŽEVANJE            0
    500 Domače zadolževanje       0
 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)    5.879,82
 55  ODPLAČILA DOLGA       5.879,82
    550 Odplačila domačega
    dolga            5.879,82
 IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
    SREDSTEV NA RAČUNIH
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 164.052,10
 X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-
    VIII.)           –5.879,82
 XI.  NETO FINANCIRANJE
    (VI.+VII.-VIII.-IX.)    169.931,92
--------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
    DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
    9009 Splošni sklad za
    drugo           256.691,69
--------------------------------------------
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o proračunu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNI DOLOČBI
7. člen
Ta sklep začne veljati z naslednjim dnem od dne sprejema odločitve župana o začasnem financiranju Občine Rogatec, uporablja pa se od 1. 1. 2011 naprej.
8. člen
O sprejemu sklepa župan obvesti občinski svet in nadzorni odbor, sklep pa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0009/2010
Rogatec, dne 23. decembra 2010
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost