Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5584. Zakon o dopolnitvi Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU-B), stran 16557.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU-B)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. decembra 2010.
Št. 003-02-11/2010-18
Ljubljana, dne 28. decembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O SODELOVANJU MED DRŽAVNIM ZBOROM IN VLADO V ZADEVAH EVROPSKE UNIJE (ZSDZVZEU-B)
1. člen
V Zakonu o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04 in 43/10) se za 11. členom doda novi 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
(1) Kadar državni zbor ugotovi kršitev načela subsidiarnosti z zakonodajnim aktom institucij EU, sklep z obrazložitvijo, v kateri so navedene kršitve, nalog za vložitev tožbe in usmeritvena navodila za zastopanje posreduje državnemu pravobranilstvu.
(2) Državno pravobranilstvo na podlagi sklepa, naloga in usmeritvenih navodil iz prejšnjega odstavka ob sodelovanju državnega zbora pripravi končno besedilo tožbe ter jo vloži na Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: Sodišče EU) v rokih, ki jih določajo pogodbe, na katerih temelji Evropska unija.
(3) Državno pravobranilstvo sproti obvešča državni zbor o poteku postopka pred Sodiščem EU, o svojih dejavnostih v zvezi z njim ter o sprejetih odločitvah Sodišča EU.«.
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01/10-33/17
Ljubljana, dne 20. decembra 2010
EPA 1342-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost