Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5637. Sklep o začasnem financiranju Občine Naklo v obdobju januar–marec 2011, stran 16634.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79//99 in dopolnitve) in 25. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je župan Občine Naklo sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Naklo v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Naklo (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljevanju: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Naklo za leto 2010 (v nadaljevanju: Odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine 782.153 €. Pravice porabe na ravni podskupin – kontov se določi v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------+----------+
|KONTO |OPIS          | Proračun|
|   |            |  januar–|
|   |            |   marec|
|   |            |   2011|
+------+-----------------------+----------+
|   |SKUPAJ ODHODKI     |  802.655|
|   |(40+41+42+43)     |     |
+------+-----------------------+----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI     |  346.283|
|   |(400+401+402+403+409) |     |
+------+-----------------------+----------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI   |  42.281|
|   |IZDATKI ZAPOSLENIM   |     |
+------+-----------------------+----------+
|   |401 PRISPEVKI     |   6.989|
|   |DELODAJALCEV ZA    |     |
|   |SOCIALNO VARNOST    |     |
+------+-----------------------+----------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO  |  295.116|
|   |IN STORITVE      |     |
+------+-----------------------+----------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH  |   1.897|
|   |OBRESTI        |     |
+------+-----------------------+----------+
|   |409 SREDSTVA, IZLOČENA |     0|
|   |V REZERVE       |     |
+------+-----------------------+----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI    |  267.302|
|   |(410+411+412+413)   |     |
+------+-----------------------+----------+
|   |410 SUBVENCIJE     |     0|
+------+-----------------------+----------+
|   |411 TRANSFERI     |  196.759|
|   |POSAMEZNIKOM IN    |     |
|   |GOSPODINJSTVOM     |     |
+------+-----------------------+----------+
|   |412 TRANSFERI     |  10.038|
|   |NEPROFITNIM ORGANIZAC. |     |
|   |IN USTANOVAM      |     |
+------+-----------------------+----------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI|  60.505|
|   |TRANSFERI       |     |
+------+-----------------------+----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI |  159.833|
|   |(420)         |     |
+------+-----------------------+----------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA  |  159.833|
|   |OSNOVNIH SREDSTEV   |     |
+------+-----------------------+----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI|   8.735|
|   |(430)         |     |
+------+-----------------------+----------+
|   |430 INVESTICIJSKI   |     |
|   |TRANSFER        |     |
+------+-----------------------+----------+
|   |431 INVESTICIJSKI   |   8.174|
|   |TRANSFERI PRAVNIM IN  |     |
|   |FIZ. OSEBAM      |     |
+------+-----------------------+----------+
|   |432 INVESTICIJSKI   |    561|
|   |TRANSFERI PRORAČUNSKIM |     |
|   |UPORABNIKOM      |     |
+------+-----------------------+----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA    |  20.502|
+------+-----------------------+----------+
|   |550 ODPLAČILA DOLGA  |  20.502|
+------+-----------------------+----------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma Odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrt neposrednega uporabnika se določi do ravni proračunskih postavk – kontov in je priloga k temu sklepu.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in Odlok o proračunu za leto 2010.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.
Št. 410-0044/2010
Naklo, dne 6. decembra 2010
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

AAA Zlata odličnost