Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5695. Pravilnik o plačilnih navodilih, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki, stran 16692.

Na podlagi drugega odstavka v zvezi s 3. točko prvega odstavka 4. člena in šeste alineje petega odstavka 22. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o plačilnih navodilih, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa plačilna navodila, ki jih za opravljanje plačilnih storitev uporabljajo proračunski uporabniki, ter obliko in vsebino izpiskov o prometu in stanju, delne izpise in obrestne liste, ki jih Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) zagotavlja prek spletne aplikacije UJPnet (v nadaljnjem besedilu: UJPnet), v obliki za tiskanje in v elektronski obliki.
2. člen
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– proračunski uporabnik je neposredni ali posredni uporabnik državnega proračuna oziroma občinskega proračuna, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa ter nadzornik javnofinančnih prihodkov, ki je vpisan v register proračunskih uporabnikov pri UJP;
– gotovinski račun je posebni račun z ničelnim stanjem, odprt pri banki, ki ga proračunski uporabnik uporablja izključno za namene dvigov in pologov gotovine;
– domača valuta je valuta EUR;
– tuja valuta je druga valuta države članice Evropske unije, ki ni EUR ali valuta države, ki ni članica Evropske unije in nima EUR kot svojo domačo valuto;
– domača plačilna transakcija je plačilna transakcija v domači valuti, kjer ima prejemnik plačila odprt račun pri banki s sedežem v Republiki Sloveniji;
– čezmejna plačilna transakcija je plačilna transakcija v domači valuti ali v drugi valuti države članice Evropske unije, ki še ni prevzela valute EUR, kjer ima prejemnik plačila odprt račun pri banki s sedežem izven Republike Slovenije v državi članici Evropske unije;
– druga plačilna transakcija je plačilna transakcija v domači valuti, kjer ima prejemnik plačila odprt račun pri banki s sedežem izven Republike Slovenije in države članice Evropske unije ter plačilna transakcija v tuji valuti, ne glede na sedež banke prejemnika plačila;
– plačnik je proračunski uporabnik, ki odredi plačilno transakcijo tako, da izda plačilno navodilo;
– prejemnik plačila je fizična ali pravna oseba, ki je prejemnik denarnih sredstev, ki so predmet plačilne transakcije;
– plačilno navodilo je naročilo proračunskega uporabnika UJP za negotovinsko poravnavo obveznosti ali terjatev v domači ali tuji valuti, Banki Slovenije za polog in dvig gotovine v domači ali tuji valuti, ali banki za polog in dvig gotovine v domači valuti;
– plačilna navodila v papirni obliki so obrazec UPN – univerzalni plačilni nalog, obrazec TPNO 70 – tuje plačilno navodilo za odliv in obrazec TPNP 60 – tuje plačilno navodilo za priliv;
– plačilna navodila v elektronski obliki so domače plačilno navodilo (TKDIS.txt), evropski plačilni nalog (EvropskiNalog.xml) in tuje plačilno navodilo za odliv (TPNO.txt);
– evropski plačilni nalog je plačilno navodilo, ki ga plačnik uporabi za negotovinsko poravnavo obveznosti v domači valuti, če ima prejemnik odprt račun pri enem od ponudnikov plačilnih storitev s sedežem v Republiki Sloveniji ali izven Republike Slovenije na območju evropskega gospodarskega prostora;
– izpisek o prometu in stanju je izpisek plačilnih transakcij in stanja podračuna proračunskega uporabnika, gotovinskega računa pri banki, ali posebnega namenskega transakcijskega računa (v nadaljnjem besedilu: PNTR) pri Banki Slovenije;
– delni izpis je izpis določenih plačilnih transakcij enega ali več podračunov, pripravljenih za potrebe nadzornikov po posebnih merilih, ki so določena v pravilniku, ki ureja opravljanje nalog UJP na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov;
– obrestni list je izpis obračunanih obresti na stanje enotnega zakladniškega računa in PNTR, ki jih obračuna Banka Slovenije in ga posreduje UJP, UJP ga proračunskim uporabnikom zagotovi prek UJPnet;
– standardizirana referenca je podatek na plačilnem navodilu in je sestavljena iz modela in sklicevanja na številko.
II. UPORABA PLAČILNIH NAVODIL
3. člen
(1) Standardizirana referenca se pri uporabi plačilnih navodil zagotavlja v skladu s Pravili za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev ter pregledom in vsebino osnovnih modelov za sklicevanje na številko obremenitve in odobritve skupaj s pojasnili za njihovo uporabo, ki so določena v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Plačilna navodila se uporabljajo v skladu s spodnjo preglednico:
+---------------+--------+---------+----------------------------+
|   Vrsta   | Oblika | Valuta | Vrsta plačilne transakcije |
| plačilnega  |    |     +--------+----------+--------+
|  navodila  |    |     | Domače | Čezmejne | Druge |
+---------------+--------+---------+--------+----------+--------+
|UPN      | papir |  EUR  |  DA  |  DA  |  NE  |
+---------------+--------+---------+--------+----------+--------+
|TPNO 70    | papir |  Vse  |  DA* |  DA  |  DA  |
+---------------+--------+---------+--------+----------+--------+
|TPNP 60    | papir |  Vse  |  NE  |  DA  |  DA  |
+---------------+--------+---------+--------+----------+--------+
|domače     |  txt |  EUR  |  DA  |  NE  |  NE  |
|plačilno    |    |     |    |     |    |
|navodilo    |    |     |    |     |    |
+---------------+--------+---------+--------+----------+--------+
|evropski    |  xml |  EUR  |  DA  |  DA  |  NE  |
|plačilni nalog |    |     |    |     |    |
+---------------+--------+---------+--------+----------+--------+
|tuje plačilno |  txt |  Vse  |  DA  |  DA  |  DA  |
|navodilo    |    |     |    |     |    |
+---------------+--------+---------+--------+----------+--------+
* v primeru več statističnih vrstic
(3) Za polog in dvig gotovine v domači valuti pri Banki Slovenije ali banki, ki vodi gotovinski račun, proračunski uporabnik predloži obrazec UPN.
(4) Za dvig gotovine v tuji valuti pri Banki Slovenije ali banki, ki vodi gotovinski račun, proračunski uporabnik zagotovi kritje tako, da UJP predloži obrazec TPNO 70.
(5) Za polog gotovine v tuji valuti pri Banki Slovenije proračunski uporabnik predloži obrazec TPNP 60.
(6) Za polog ali dvig gotovine v tuji valuti pri banki, ki vodi gotovinski račun, proračunski uporabnik predloži obrazec, ki ga določa banka.
III. PLAČILNA NAVODILA V PAPIRNI OBLIKI
1. Obrazec UPN
4. člen
(1) Glede oblike, vsebine in tiskanja obrazca UPN se neposredno uporablja Tehnični standard plačilnega naloga Univerzalni plačilni nalog UPN Združenja bank Slovenije, ki je objavljen na spletnih straneh UJP.
(2) Vsebina in navodila za izpolnjevanje obrazca UPN so določena v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Vzorčni primeri izpolnjenih obrazcev UPN so objavljeni na spletnih straneh UJP.
5. člen
Obrazec UPN lahko proračunski uporabniki kot prejemniki plačila izdajo plačniku, da lahko gotovinsko ali negotovinsko poravna obveznost do prejemnika. Proračunski uporabniki kot izdajatelji lahko izdajajo obrazec UPN brez ali z vrstico OCR.
6. člen
Obrazec UPN se uporablja tudi kadar UJP v skladu z zakonom obremeni podračun proračunskega uporabnika na podlagi odločb pristojnih organov in sklepov sodišč ali v primeru unovčenja menice ali drugega instrumenta zavarovanja plačila.
7. člen
Proračunski uporabniki za dva ali več obrazcev UPN v breme istega podračuna predložijo UJP popis zneskov s posamičnih obrazcev UPN in njihov seštevek.
8. člen
(1) Proračunski uporabnik lahko izdaja obrazec UPN z vrstico OCR (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj obrazca UPN z OCR), če:
– ima odprt podračun pri UJP,
– na obrazcu UPN uporabi model 12. Pojasnilo o uporabi modela 12 je določeno v Prilogi 1,
– je uspešno opravil preverjanje pravilnosti podatkov v vrstici OCR na obrazcu UPN, ki ga izvaja s strani Združenja bank Slovenije za to pooblaščeni izvajalec.
(2) Proračunski uporabnik oziroma izdajatelj obrazca UPN z OCR zagotovi izpis vrstice OCR na obrazcu UPN v skladu s Tehničnim standardom plačilnega naloga – Univerzalni plačilni nalog UPN. Vsebina in način zapisa podatkov v vrstici OCR na obrazcu UPN je opredeljena v pravilih, ki določajo vsebino in način zapisa podatkov v vrstici OCR, ki so objavljena na spletnih straneh UJP.
9. člen
(1) Izdajatelj obrazca UPN z OCR pri UJP podpiše Izjavo UPN, ki je objavljena na spletnih straneh UJP.
(2) Izdajatelj obrazca UPN z OCR se s podpisom Izjave UPN zavezuje, da bo UJP na podlagi zahteve in sporočene reference posredoval zahtevane podatke o plačniku. Izdajatelj obrazca UPN z OCR je podatke o plačniku dolžan hraniti 5 let po izvršeni transakciji.
10. člen
(1) UJP podpisano Izjavo UPN iz prejšnjega člena ter preklice Izjav UPN vnese v register izjav, ki ga vodi s strani Združenja bank Slovenije za to pooblaščeno podjetje.
(2) Postopek podpisa Izjave UPN in preklica Izjave UPN je objavljen na spletnih straneh UJP.
2. Obrazec TPNO 70
11. člen
(1) Oblika obrazca TPNO 70 je določena v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Vsebina in navodila za izpolnjevanje obrazca TPNO 70 so določena v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Vzorčni primeri izpolnjenih obrazcev TPNO 70 so objavljeni na spletnih straneh UJP.
3. Obrazec TPNO 70 s seznamom prejemnikov plačil
12. člen
(1) Proračunski uporabnik lahko pri odrejanju plačil več prejemnikom hkrati predloži UJP en obrazec TPNO 70 skupaj z obrazcem Seznam prejemnikov plačil, pri čemer morajo biti izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
– vsi prejemniki morajo imeti račun ali podračun pri istem ponudniku plačilnih storitev,
– za vsa plačila velja ista oznaka stroškov,
– obveznosti se plačujejo v isti valuti,
– za vsa plačila velja ista valuta kritja,
– vsa plačila se izvršujejo v breme istega podračuna proračunskega uporabnika.
(2) Obrazec TPNO 70 lahko uporablja tudi UJP, in sicer v skladu s Protokolom o postopku prenosa sredstev s posebnih namenskih transakcijskih računov med UJP in Zakladnico.
(3) Predlagana oblika obrazca Seznam prejemnikov plačil je določena v Prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika. Dovoljeni so dodatni podatki ali drugačna razporeditev podatkov.
(4) Vsebina in navodila za izpolnjevanje obrazca TPNO 70 s seznamom prejemnikov plačil so določena v Prilogi 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
(5) Vzorčni primer izpolnjenega obrazca Seznam prejemnikov plačil je objavljen na spletnih straneh UJP.
4. Nalog za kritje
13. člen
(1) V primeru da, proračunski uporabnik predloži obrazec TPNO 70 v breme podračuna državnega proračuna in kritje zagotavlja Zakladnica enotnega zakladniškega računa države, mora le-ta na UJP predložiti obrazec Nalog za kritje.
(2) Postopek, po katerem Zakladnica določa kritje za čezmejna in druga plačila, velja le za neposredne uporabnike državnega proračuna.
(3) Predlagana oblika obrazca Nalog za kritje je določena v Prilogi 7, ki je sestavni del tega pravilnika. Dovoljeni so dodatni podatki ali drugačna razporeditev podatkov.
(4) Vsebina in navodila za izpolnjevanje obrazca Nalog za kritje so določena v Prilogi 8, ki je sestavni del tega pravilnika.
(5) Vzorčni primer izpolnjenega obrazca Nalog za kritje je objavljen na spletnih straneh UJP.
14. člen
Pri nujnih čezmejnih in drugih transakcijah mora proračunski uporabnik poleg predložitve obrazca TPNO 70 UJP o nujnosti plačila telefonsko obvestiti tudi Banko Slovenije, in sicer takoj ob predložitvi obrazca TPNO oziroma najkasneje do 12 ure istega dne.
5. Obrazec TPNP 60
15. člen
(1) Oblika obrazca TPNP 60 je določena v Prilogi 9, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Vsebina in navodila za izpolnjevanje obrazca TPNP 60 so določena v Prilogi 10, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Vzorčni primer izpolnjenega obrazca TPNP 60 je objavljen na spletnih straneh UJP.
16. člen
(1) Obrazec TPNP 60 se uporablja:
– kot obvestilo UJP proračunskemu uporabniku o prejetem plačilu v katerikoli valuti, kadar ima plačnik račun odprt v državi članici ali v tretji državi,
– kot obvestilo UJP proračunskemu uporabniku o prejetem plačilu v tuji valuti, kadar ima plačnik račun ali podračun odprt v Republiki Sloveniji,
– za polog tuje gotovine pri Banki Slovenije, medtem ko se za pologe tuje gotovine pri banki uporabi obrazec, ki ga določa banka.
(2) Kadar je prejeto plačilo v valuti, v kateri se enotni zakladniški račun ali PNTR ne vodita, se sredstva razporedijo v domači valuti.
(3) Banka Slovenije posreduje UJP obvestilo o prejetem plačilu, na podlagi katerega UJP pripravi obrazec TPNP 60. UJP posreduje proračunskemu uporabniku obrazec TPNP 60:
– na zahtevo, ali
– v dopolnitev v primeru, da so podatki na obvestilu o prejetem plačilu nepopolni oziroma ne zadoščajo za razporeditev prejetega plačila.
(4) UJP posreduje obrazec TPNP 60 na način dogovorjen s proračunskim uporabnikom.
(5) Obrazec TPNP 60, ki ga proračunski uporabnik prejme v dopolnitev, mora proračunski uporabnik predložiti UJP najkasneje četrti delovni dan po prejemu.
(6) Proračunski uporabnik je dolžan svojim dolžnikom posredovati najmanj naslednje podatke: BIC kodo, ki je za Banko Slovenije BSLJSI2X, številko podračuna proračunskega uporabnika v strukturi IBAN, šifro proračunskega uporabnika in referenco v dobro v skladu s Prilogo 1.
6. Pogoji za izvršitev plačilnih navodil v papirni obliki
17. člen
(1) Proračunski uporabnik mora papirne obrazce plačilnih navodil predložiti na predpisan način in izpolnjene s podatki skladno s tem pravilnikom in drugimi predpisi, ki zahtevajo obvezno uporabo referenc.
(2) Obrazce UPN in TPNO 70 mora proračunski uporabnik predložiti UJP najkasneje na dan obremenitve podračuna, vendar ne več kot šestdeset dni pred datumom obremenitve podračuna proračunskega uporabnika. Če proračunski uporabnik obrazce UPN in TPNO 70 predloži UJP na dan, ki ni določen kot njegov delovni dan ali po uri, ki je določena v urniku za prejem plačilnih navodil objavljenem na spletnih straneh UJP, UJP takšen obrazec obdela naslednji delovni dan.
(3) Obrazec TPNP 60 pripravi UJP na podlagi obvestila Banke Slovenije o prejetem plačilu skladno s Prilogo 10, ki je sestavni del tega pravilnika in ga v skladu s tretjim odstavkom prejšnjega člena predloži proračunskemu uporabniku.
(4) UJP ob sprejemu papirnih obrazcev plačilnih navodil izvaja vsebinsko kontrolo, tako da preveri pravilnost, čitljivost in popolnost obrazcev ter formalno kontrolo podatkov s podatki na veljavnem seznamu deponiranih podpisov pri UJP.
(5) Nepravilno izpolnjeni papirni obrazci plačilnih navodil so obrazci, na katerih:
– posamezni podatki niso vpisani v zanje predvidena polja na način, kot je to določeno s tem pravilnikom ali
– podatki niso čitljivo vpisani ali
– niso vpisani obvezni podatki.
18. člen
(1) UJP zavrne prejem obrazcev UPN in TPNO 70 ter jih vrne proračunskemu uporabniku v dopolnitev v primeru:
– da plačilna navodila niso izpolnjena v skladu s Prilogo 2, Prilogo 4, Prilogo 6, Prilogo 8 in Prilogo 10 tega pravilnika,
– ko sredstva na podračunu proračunskega uporabnika tudi konec dneva predvidene obremenitve podračuna proračunskega uporabnika ne zadoščajo za celotno poravnavo obveznosti,
– ko je naveden pretekli datum izvršitve,
– če so predloženi več kot šestdeset dni pred datumom obremenitve podračuna proračunskega uporabnika.
(2) UJP na dan zavrnitve oziroma najkasneje naslednji delovni dan obvesti proračunskega uporabnika o razlogih zavrnitve.
19. člen
(1) Podatek standardizirana referenca se na papirnih obrazcih plačilnih navodil izpolni v skladu s Prilogo 1.
(2) UJP v primeru napačne uporabe modela oziroma napačnega izračuna kontrolne številke pri uporabi reference SI:
– na papirnih obrazcih plačilnih navodil spremeni model v 00,
– zavrne obrazce UPN in TPNO 70, če gre za plačilo obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, in sicer v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo obvezno uporabo referenc.
(3) UJP v primeru navedbe računa oziroma podračuna pravne osebe, ki ni objavljen v registru transakcijskih računov ali navedbe ukinjenega računa oziroma podračuna pravne osebe, zavrne obrazce UPN, TPNO 70 in TPNP 60.
20. člen
Na zahtevo proračunskega uporabnika UJP izda potrdilo o plačilu, ki vsebuje enake podatke kot so predloženi na papirnih obrazcih plačilnih navodil.
IV. PLAČILNA NAVODILA V ELEKTRONSKI OBLIKI
21. člen
(1) Za predložitev plačilnih navodil v elektronski obliki se uporablja naslednje nosilce podatkov:
– zgoščenka, dostavljena osebno ali po pošti,
– USB ključ, dostavljen osebno ali po pošti,
– UJPnet sporočilo, posredovano prek UJPnet.
(2) Za predložitev podatkov prek UJPnet veljajo splošni pogoji, ki urejajo spletno poslovanje med proračunskimi uporabniki in UJP. Podrobnosti in morebitne posebnosti pisno uredita proračunski uporabnik in UJP.
22. člen
(1) Struktura elektronske oblike plačilnih navodil, izpiskov o prometu in stanju, delnih izpisov ter obrestnih listov (v nadaljnjem besedilu: struktura elektronske oblike) se objavi na spletni strani MF.
(2) Proračunski uporabnik predloži UJP elektronska plačilna navodila v elektronski obliki na zgoščenki, ali na USB ključu ali prek UJPnet v strukturi, ki je določena s strukturo elektronske oblike.
(3) Če proračunski uporabnik uporablja elektronska plačilna navodila in jih predloži na zgoščenki ali na USB ključu, mora UJP predložiti tudi izpis e-podatkov na papirju. Vsebina izpisa na papirju mora biti enaka vsebini podatkov na predloženi zgoščenki ali predloženem USB ključu. Podpis in žig plačnika se morata ujemati s podpisom in žigom na veljavnem seznamu deponiranih podpisov pri UJP.
23. člen
(1) Proračunski uporabnik lahko UJP na predpisan način predloži tudi nujna plačilna navodila v elektronski obliki, in sicer vse vrste plačilnih navodil.
(2) Če proračunski uporabnik UJP predloži nujna plačilna navodila v elektronski obliki, morajo biti ta plačilna navodila posredovana ločeno od ostalih plačilnih navodil.
24. člen
(1) Plačilna navodila v elektronski obliki mora proračunski uporabnik predložiti UJP najkasneje na dan obremenitve podračuna, vendar ne več kot šestdeset dni pred datumom obremenitve podračuna proračunskega uporabnika.
(2) Če proračunski uporabnik plačilna navodila predloži UJP na zgoščenki ali USB ključu, in sicer na dan, ki ni določen kot delovni dan ali po uri, ki je določena v urniku za prejem plačilnih navodil objavljenem na spletnih straneh UJP, UJP takšna plačilna navodila obdela naslednji delovni dan.
25. člen
(1) UJP zavrne izvršitev elektronskega plačilnega navodila v elektronski obliki v primeru, ko:
– je naveden pretekli datum izvršitve,
– so plačilna navodila predložena več kot šestdeset dni pred datumom obremenitve podračuna proračunskega uporabnika,
– plačilna navodila niso pripravljena v predpisani strukturi,
– sredstva na podračunu proračunskega uporabnika na dan predvidene obremenitve podračuna proračunskega uporabnika ne zadoščajo za celotno poravnavo obveznosti,
– račun oziroma podračun pravne osebe ni aktiven ali ni objavljen v registru transakcijskih računov.
(2) UJP na dan zavrnitve oziroma najkasneje naslednji delovni dan obvesti proračunskega uporabnika o razlogih zavrnitve.
26. člen
(1) Podatek referenca se na plačilnih navodilih v elektronski obliki izpolni v skladu s strukturo elektronske oblike.
(2) UJP v primeru napačne uporabe modela oziroma napačnega izračuna kontrolne številke pri strukturirani referenci SI:
– na plačilnih navodilih iz prvega odstavka tega člena spremeni model v 00,
– zavrne plačilna navodila iz prvega odstavka tega člena, če gre za plačilo obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, in sicer v skladu s drugimi predpisi.
27. člen
Na zahtevo proračunskega uporabnika UJP izda potrdilo o plačilu, ki vsebuje enake podatke kot predložena plačilna navodila v elektronski obliki.
28. člen
(1) Kontrola strukture številke podračuna plačnika in računa oziroma podračuna prejemnika plačila UJP opravi v skladu z izračunom kontrolne številke po poenostavljenem modulu MOD 97-10 (ISO/IEC 7064). Primer izračuna kontrole strukture številke podračuna in računa je objavljen na spletnih straneh UJP.
(2) Kontrolo strukturiranih referenc v dobro oziroma v breme UJP opravi v skladu s strukturo elektronske oblike.
V. IZPISKI O PROMETU IN STANJU, DELNI IZPISI TER OBRESTNI LISTI V PAPIRNI IN ELEKTRONSKI OBLIKI
29. člen
(1) UJP proračunskim uporabnikom zagotavlja izpiske o prometu in stanju na podračunu, izpiske o prometu in stanju na gotovinskem računu, PNTR, delne izpise o določenih transakcijah na podračunu ter obrestne liste v papirni in v elektronski obliki na UJPnet.
(2) Vse vrste izpiskov iz prvega odstavka tega člena UJP v papirni obliki posreduje proračunskim uporabnikom, ki ne poslujejo prek UJPneta.
(3) Način posredovanja izpiskov o prometu in stanju na podračunu, izpiskov o prometu in stanju na gotovinskem računu, PNTR, delnih izpisov o stanju ter določenih transakcijah na podračunu ter obrestnih listov dogovorita proračunski uporabnik oziroma nadzornik in UJP.
VI. LASTNOSTI IN PRAVILA OBLIKOVANJA STRUKTURE DATOTEK V TXT OBLIKI
30. člen
V strukturo elektronske oblike so vključene lastnosti in pravila oblikovanja struktur datotek v txt obliki, in sicer:
– struktura datoteke TKDIS.txt za predložitev domačega plačilnega navodila,
– struktura datoteke TPNO.txt za predložitev tujega plačilnega navodila za odliv,
– struktura datoteke TKIZP.txt in TKDIS.txt za prevzem izpiskov o prometu in stanju na podračunu, izpiska o prometu in stanju na gotovinskem računu, PNTR in delnega izpisa o stanju in določenih transakcijah na podračunu.
VII. LASTNOSTI IN PRAVILA OBLIKOVANJA STRUKTURE DATOTEK V XML OBLIKI
31. člen
V strukturo elektronske oblike so vključene lastnosti in pravila oblikovanja struktur datotek v xml obliki, in sicer:
– struktura datoteke EvropskiNalog.xml za predložitev evropskih plačilnih nalogov,
– struktura datoteke Izpisek.xml za prevzem izpiska o prometu in stanju na podračunu,
– struktura datoteke DelniIzpis.xml za prevzem delnega izpisa o stanju in določenih transakcijah na podračunu,
– struktura datoteke ObrestniList.xml za prevzem obrestnega list o dnevnih obrestih za prosta denarna sredstva na enotnem zakladniškem računu in PNTR.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
Proračunski uporabnik lahko, poleg obrazca UPN, predloži UJP za izvršitev plačilne transakcije v valuti EUR, kjer ima prejemnik sredstev odprt račun ali podračun pri ponudniku plačilnih storitev v Republiki Sloveniji, tudi plačilni nalog – obrazec BN02 in posebno položnico – obrazec PP02, in sicer do njune ukinitve.
33. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o obrazcih in načinu izvajanja tujih plačilnih navodil (Uradni list RS, št. 56/02 in 137/06), z njim predpisani obrazci se pa lahko uporabljajo še šest mesecev po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o predložitvi in prevzemu podatkov s plačilnih navodil, izpiska o prometu in stanju, delnih izpisov ter obrestnih listov v računalniški obliki (Uradni list RS, št. 8/10).
34. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-847/2010/10
Ljubljana, dne 29. decembra 2010
EVA 2010-1611-0186
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost