Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5669. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2012, stran 16660.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 140/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 2. redni seji dne 22. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2012
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Sveta Ana za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURE POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin – kontov se določa v naslednjih zneskih:
--------------------------------------------
    A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
--------------------------------------------
 KONTO NAZIV             ZNESEK
                    V EUR
--------------------------------------------
 I.   SKUPAJ PRIHODKI
    (70+71+72+73+74)      3.282.867
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)  2.190.983
 70   DAVČNI PRIHODKI      1.719.877
 700  Davki na dohodek in
    dobiček          1.617.565
 703  Davki na premoženje      62.662
 704  Domači davki na blago in
    storitve           39.650
 706  Drugi davki            –
 71   NEDAVČNI PRIHODKI      471.106
 710  Udeležba na dobičku in
    dohodki od premoženja     82.425
 711  Takse in pristojbine      3.190
 712  Globe in druge denarne
    kazni              330
 713  Prihodki od prodaje blaga
    in storitev          90.270
 714  Drugi nedavčni prihodki   294.891
 72   KAPITALSKI PRIHODKI     109.642
 720  Prihodki od prodaje
    osnovnih sredstev         –
 721  Prihodki od prodaje zalog     –
 722  Prihodki od prodaje
    zemljišč in nematerialnega
    premoženja          109.642
 73   PREJETE DONACIJE          –
 730  Prejete donacije iz
    domačih virov           –
 731  Prejete donacije iz tujine     –
 74   TRANSFERNI PRIHODKI     982.242
 740  Transferni prihodki iz
    drugih javnofinančnih
    institucij          452.013
 741  Prejeta sred. iz držav.
    proračuna iz sred.
    proračuna Evropske unije   530.229
 II.  SKUPAJ ODHODKI
    (40+41+42+43)       3.351.275
 40   TEKOČI ODHODKI        835.607
 400  Plače in drugi izdatki
    zaposlenim          203.353
 401  Prispevki delodajalcev za
    socialno varnost       32.096
 402  Izdatki za blago in
    storitve           574.098
 403  Plačila domačih obresti    10.560
 409  Rezerve            15.500
 41   TEKOČI TRANSFERI       583.883
 410  Subvencije          15.000
 411  Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom      372.357
 412  Transferi neprofitnim
    organizacijam in ustanovam  33.516
 413  Drugi tekoči domači
    transferi          163.009
 414  Tekoči transferi v tujino     -
 42   INVESTICIJSKI ODHODKI   1.893.953
 420  Nakup in gradnja osnovnih
    sredstev          1.893.953
 43   INVESTICIJSKI TRANSFERI    37.832
 431  Investicijski transferi
    pravnim in fiz. osebam    21.127
 432  Investicijski transfer
    prorač. uporabnikom      16.705
 III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-
    II.)             -68.408
--------------------------------------------
    B. RAČUN FINANČNIH
    TERJATEV IN NALOŽB
--------------------------------------------
    IV. PREJETA VRAČILA DANIH
    POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
 75   PREJETA VRAČILA DANIH
    POSOJIL              –
 750  Prejeta vračila danih
    posojil              –
 751  Prodaja kapitalskih
    deležev              –
 752  Kupnine iz naslova
    privatizacije           –
    V. DANA POSOILA IN
    POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442)       –
 44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV
 440  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV        –
 441  Povečanje kapitalskih
    deležev in naložb         –
 442  Poraba sredstev kupnin iz
    naslova privatizacije
    VI. PREJETA MINUS DANA
    POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)    –
    VII. SKUPNI PRESEŽEK
    (PRIMANJKLJAJ) (I.+IV.)- 
    (II.+V.)           -68.408
--------------------------------------------
    C. RAČUN FINANCIRANJA
--------------------------------------------
    VIII. ZADOLŽEVANJE (500)      –
 50   ZADOLŽEVANJE            –
 500  Domače zadolževanje        –
 55   IX. ODPLAČILO DOLGA (550)   18.134
 550  Odplačilo dolga        18.134
    IX. NETO ZADOLŽEVANJE
    (VIII-IX.)          18.134
    X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)     –
    SREDSTEV NA RAČUNIH
    (III.+VI.+X
    .)=(I.+IV.+VIII)-(II.+V..)X  86.542
--------------------------------------------
    XI. STANJE SREDSTEV NA
    RAČUNIH OB KONCU
    PRETEKLEGA LETA        86.542
--------------------------------------------
Posebni del poračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavi na spletni strani Občine Sveta Ana.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse po Zakona o varstvu pred požarom;
2. Prihodki občanov za sofinanciranja investicij izgradnje infrastrukture (ceste, vodovod, kanalizacija);
3. Prihodki iz naslova okoljskih dajatev zaradi onesnaževanja okolja, ki se namenjajo za gradnjo infrastrukturnih objektov za preprečevanje onesnaževanja okolja.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan lahko na predlog proračunskega uporabnika odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru/med:
1. podprogrami v okviru glavnega programa med finančnimi načrti;
2. glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 30% obsega glavnega programa, sprejetega v proračunu;
3. področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 30% obsega področja porabe, sprejetega v proračunu.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna, v obdobju januar–junij in konec leta z zaključnim računom proračuna, poroča Občinskemu svetu Občine Sveta Ana o njegovi realizaciji, kjer jih tudi seznani s poročilom o prerazporeditvah sredstev.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
6. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot za 30%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2012 – 80% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je sklad proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se za leto 2012 oblikuje v višini 10.500,00 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višini 10.500,00 € župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Rezerva se uporablja za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč; kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci.
9. člen
(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu se do višine, določene v posebnem delu, zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena financiranju odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča o prerazporeditvi sredstev župan, glede na zapisano v 5. členu odloka.
POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZFJ, lahko župan v letu 2012 odpiše dolgove dolžniku do višine 200,00 € odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina Sveta Ana se v letu 2012 ne bo zadolžila. V letu 2012 se nameni 18.133 € za odplačilo dolga.
PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2013)
V obdobju začasnega financiranja Občine Sveta Ana v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41001-3/2010
Sveta Ana, dne 22. decembra 2010
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost