Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5641. Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v obdobju januar–marec 2011, stran 16636.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79-3758/99, 124-5204/00, 79-4108/01, 30-1253/02, 56-2759/02, 127-5348/06, 14-600/07, 109-4692/08, 49-2428/09, 38-1847/10) in 30. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02, 38/03) je župan Občine Oplotnica dne 1. 12. 2010 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Oplotnica v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Oplotnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Oplotnica za leto 2010 (Uradni list RS, št. 113/09; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
                    v EUR
-------------------------------------------
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------
 Skupina/Podskupina        Proračun
 kontov/Konto/Podkonto        januar
                 marec 2011
-------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI
   (70+71+72+73+74)      689.422,00
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)  670.517,00
 70  DAVČNI PRIHODKI      652.096,00
   700 Davki na dohodek in
   dobiček          603.967,00
   703 Davki na premoženje   19.778,00
   704 Domači davki na
   blago in storitve
   706 Drugi davki       28.351,00
 71  NEDAVČNI PRIHODKI      18.421,00
   710 Udeležba na dobičku
   in dohodki od premoženja  10.638,00
   711 Takse in pristojbine    251,00
   712 Denarne kazni
   713 Prihodki od prodaje
   blaga in storitev       409,00
   714 Drugi nedavčni
   prihodki           7.123,00
 72  KAPITALSKI PRIHODKI     1.070,00
   720 Prihodki od prodaje
   osnovnih sredstev      1.070,00
   721 Prihodki od prodaje
   zalog
   722 Prihodki od prodaje
   zemljišč in
   neopredmetenih
   dolgoročnih sredstev       0,00
 73  PREJETE DONACIJE
   730 Prejete donacije iz
   domačih virov
   731 Prejete donacije iz
   tujine
 74  TRANSFERNI PRIHODKI     17.835,00
   740 Transferni prihodki
   iz drugih javnofinančnih
   institucij         17.835,00
   II. SKUPAJ ODHODKI
   (40+41+42+43)       718.559,00
 40  TEKOČI ODHODKI       235.446,00
   400 Plače in drugi
   izdatki zaposlenim     55.372,00
   401 Prispevki
   delodajalcev za socialno
   varnost           8.351,00
   402 Izdatki za blago in
   storitve          167.622,00
   403 Plačila domačih
   obresti           4.101,00
   409 Rezerve           0,00
 41  TEKOČI TRANSFERI      263.821,00
   410 Subvencije        3.594,00
   411 Transferi
   posameznikom in
   gospodinjstvom       143.893,00
   412 Transferi
   neprofitnim
   organizacijam in
   ustanovam          15.693,00
   413 Drugi tekoči domači
   transferi         100.641,00
   414 Tekoči transferi v
   tujino
 42  INVESTICIJSKI ODHODKI   213.042,00
   420 Nakup in gradnja
   osnovnih sredstev     213.042,00
 43  INVESTICIJSKI TRANSFERI  6.250,00
   430 Investicijski
   transferi
   431 Investicijski     6.250,00
   transferi pravnim in
   fizičnim osebam, ki niso
   proračunski uporabniki
   III. PRORAČUNSKI     –29.137,00
   PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI
   PRIMANJKLJAJ)
-------------------------------------------
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA
   DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)          0,00
 75  PREJETA VRAČILA DANIH
   POSOJIL             0,00
   750 Prejeta vračila
   danih posojil          0,00
   751 Prodaja kapitalskih
   deležev
   752 Kupnine iz naslova
   privatizacije
   V. DANA POSOJILA IN
   POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV
   (440+441+442+443)
 44  DANA POSOJILA IN
   POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje
   kapitalskih deležev in
   naložb
   442 Poraba sredstev
   kupnin iz naslova
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega
   premoženja v javnih
   skladih in drugih osebah
   javnega prava, ki imajo
   premoženje v svoji lasti
   VI. PREJETA MINUS DANA
   POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   (IV.-V.)
-------------------------------------------
 C. RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)   59.909,00
 50  ZADOLŽEVANJE        59.909,00
   500 Domače zadolževanje   59.909,00
   VIII. ODPLAČILA DOLGA
   (550)            40.772,00
 55  ODPLAČILA DOLGA       40.772,00
   550 Odplačila domačega
   dolga            40.772,00
   IX. POVEČANJE
   (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
   RAČUNIH
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-
   VIII.) – ali 0 ali +    –10.000,00
   X. NETO ZADOLŽEVANJE
   (VII.-VIII.)        19.137,00
   XI. NETO FINANCIRANJE
   (VI.+VII.-VIII.-IX.)    29.137,00
-------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA
   RAČUNIH DNE 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA       10.000,00
   9009 Splošni sklad za
   drugo            10.000,00
-------------------------------------------
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine in na oglasni deski občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 59.909 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.
Št. 410-1/2010-25
Oplotnica, dne 1. decembra 2010
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l. r.

AAA Zlata odličnost