Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5693. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2010 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica, stran 16691.

Na podlagi 79., 80. in 108. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt), Navodil za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05, Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) in 19. člena Odloka o stavbnih zemljiščih v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 88/01, UVG, št. 41/03 in 3/05) je Občinski svet Občine Žirovnica na 2. redni seji dne 23. 12. 2010 sprejel
S K L E P
o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2010 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
1) Povprečni stroški komunalne opreme v skladu s 3. točko 18. člena Odloka o stavbnih zemljiščih v občini Žirovnica se določijo v znesku 40,61 EUR/m2 gradbene parcele, kar je enako osnovni ceni komunalne opremljenosti 1 m2 gradbene parcele primerjalne velikosti 600 m2 in primerjalne skupne neto tlorisne površine objekta 200,00 m2 (kar da 33,33% izkoriščenost stavbnega zemljišča – izhodiščni faktor 1,00).
2) Za vsako dodatno 6,667% večjo izkoriščenost gradbene parcele se faktor poveča za 10,0% (faktor od 1,00 do npr. 2,00 pri 100% izkoriščenosti gradbene parcele), za vsako zmanjšanje izkoriščenosti gradbene parcele za 3,333% pa se faktor zmanjša za 10,0% (faktor od 1,00 do 0,00).
V obeh primerih se pri izračunu vmesnih vrednosti uporablja linearna interpolacija.
3) V skladu z 18. členom odloka se pri izračunu površin objekta uporabljajo korekcijski faktorji:
 a) glede namembnosti objekta, kot
 olajšava za pospeševanje stanovanjske
 gradnje:
 – obrtno-industrijska
 dejavnost, ki
 nadpovprečno obremenjuje
 komunalno infrastrukturo
 (kemična ind.,
 avtopralnice, pralnice,
 benc. Črpalke          100% faktor je 1,00
 – gostinska in počitniška
 dejavnost             90% faktor je 0,90
 – poslovna in trgovska
 dejavnost             80% faktor je 0,80
 – obrtno-industrijska
 dejavnost             80% faktor je 0,80
 – stanovanjska namembnost     60% faktor je 0,60
 – skladiščna dejavnost      50% faktor je 0,50
 – pokrita parkirišča       40% faktor je 0,40
 – kmetijska dejavnost       30% faktor je 0,30
 – zunanja parkirišča,       25% faktor je 0,25
 športne površine
 b) za izgradnjo
 kanalizacije in ČN za
 zgrajene objekte         22% faktor je 0,22
 c) za izgradnjo
 kanalizacije in ČN za
 objekte priklopljene na
 skupinske greznice        70% faktor je 0,70
 d) za izgradnjo javne
 razsvtljave za zgrajene
 objekte              22% faktor je 0,22
 e) za cesto v makadamski
 izvedbi              22% faktor je 0,22.
4) Povprečni stroški komunalne opreme za 1 m2 gradbene parcele znašajo 40,61 EUR/m2, od tega je upoštevana posamezna komunalna oprema v naslednjih deležih:
 a) individualna raba:
 – kanalizacijsko omrežje – fekalno  20%  8,12 EUR/m2
 – plinovodno (toplovodno)
 omrežje                10%  4,06 EUR/m2
 – vodovodno omrežje          11%  4,47 EUR/m2
 – električno omrežje –
 kabelsko               10%  4,06 EUR/m2
 – električno omrežje –
 zračni vodi              7%  2,84 EUR/m2
 – telefonsko omrežje          6%  2,44 EUR/m2
 b) kolektivna raba:
 – cestno omrežje – asfalt
 + pločniki              35% 14,21 EUR/m2
 – cestno omrežje – asfalt       28% 11,37 EUR/m2
 – cestno omrežje – makadam      15%  6,09 EUR/m2
 – urejena parkirišča          8%  3,24 EUR/m2
 – parkirišča v sklopu cest       3%  1,22 EUR/m2
 – omrežje javne razsvetljave      5%  2,04 EUR/m2
 – kanalizacijsko omrežje – meteor.  12%  4,87 EUR/m2
-----------------------------------------------------------
 SKUPAJ (kom. oprema a) +b))     100% 40,61 EUR/m2.
5) Izračun komunalnega prispevka se opravi tako, da se površina gradbene parcele, na katerem bo stal objekt zavezanca, pomnoži s povprečnimi stroški komunalnega opremljanja za m2 gradbene parcele iz točke 1, korekcijskimi faktorji zmogljivosti javne infrastrukture iz točk 2, 3 in 4 z upoštevanjem objektov in naprav komun. opremljenosti, na katero je objekt možno priključiti.
6) Delež stroškov opremljanja zemljišč z javno infrastrukturo (CATV, telefon, plin), ki ne pripada lokalni komunalni infrastrukturi, se zavezancem ne odmerja.
7) Oddaljenost (nad 200 m) posameznega komunalnega voda od stavbne parcele, in s tem povezani stroški izgradnje oziroma zmanjšanje komunalnega prispevka, se ugotavljajo za vsak primer posebej.
8) Vrsta gradnje (novogradnja, prizidava, nadomestna gradnja, sprememba namembnosti) se upošteva s smiselno uporabo obračuna neto tlorisnih površin objekta glede na celotno površino gradbene parcele ter korekcijskih faktorjev iz točk 2, 3 in 4.
9) Vrednost, določena s tem sklepom, se uporablja od 1. 1. 2011 do uveljavitve novega sklepa, vendar najkasneje do 6 mesecev po uveljavitvi OPN Občine Žirovnica.
10) Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov na komunalne objekte in naprave.
11) Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 429-0004/2010
Breznica, dne 23. decembra 2010
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost