Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5626. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2010–II, stran 16618.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06) je Občinski svet Občine Loški Potok na 3. redni seji dne 23. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2010–II
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 121/08) se spremeni 2. člen tako, da glasi:
»
--------------------------------------------
 A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
--------------------------------------------
    Skupina/podskupina kontov  Rebalans
                  proračuna
                   II–2010
--------------------------------------------
 I.  SKUPAJ PRIHODKI
    (70+71+72+73+74)      3.482.971
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)   1.800.999
 70  DAVČNI PRIHODKI       1.766.612
    700 Davki na dohodek in
    dobiček           1.627.965
    703 Davki na premoženje    62.011
    704 Domači davki na blago
    in storitve          76.636
 71  NEDAVČNI PRIHODKI       34.387
    710 Udeležba na dobičku in
    prihodki od premoženja     5.809
    711 Takse in pristojbine     400
    713 Prihodki od prodaje
    blaga in storitev        1.000
    714 Drugi nedavčni
    prihodki            27.178
 74  TRANSFERNI PRIHODKI     1.681.972
    740 Transferni prihodki iz
    drugih javnofinančnih
    institucij          457.670
    741 Prejeta sredstva iz
    državnega proračuna iz
    sredstev EU         1.224.302
 II.  SKUPAJ ODHODKI
    (40+41+42+43)        3.610.402
 40  TEKOČI ODHODKI        380.788
    400 Plače in drugi izdatki
    zaposlenim          117.070
    401 Prispevki delodajalcev
    za socialno varnost      19.337
    402 Izdatki za blago in
    storitve           239.704
    403 Plačila domačih
    obresti             1.577
    409 Rezerve           3.100
 41  TEKOČI TRANFERI        720.872
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom       375.820
    412 Transferi neprofitnim
    organizacijam
    in ustanovam          32.670
    413 Drugi tekoči domači
    transferi           312.382
 42  INVESTICIJSKI ODHODKI    2.489.884
    420 Nakup in gradnja
    osnovnih sredstev      2.489.884
 43  INVESTICIJSKI TRANSFERI    18.858
    431 Investicijski
    transferi pravnim osebam,
    ki niso proračunski upor.   14.000
    432 Investicijski
    transferi proračunskim
    uporabnikom           4.858
 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-
    II.) (PRORAČUNSKI
    PRIMANJKLJAJ)        –127.432
--------------------------------------------
 B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
--------------------------------------------
 IV.  PREJETA VRAČILA DANIH
    POSOJIL
    IN PRODAJA KAPITALSKIH
    DELEŽEV               0
 V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV         0
 VI.  PREJETA MINUS DANA
    POSOJILA
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (IV-V)           0
--------------------------------------------
 C.  RAČUN FINANCIRANJA
--------------------------------------------
 VII. ZADOLŽEVANJE (500)         0
 50  ZADOLŽEVANJE            0
    500 Domače zadolževanje       0
 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)     77.519
 55  ODPLAČILA DOLGA        77.519
    550 Odplačila domačega
    dolga             77.519
 IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
    NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-
    II.-V.-VIII.)        –204.951
 X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-
    VIII.)            –77.519
 XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-
    IX.)             127.432
 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
    NA DAN 31.12. PRETEKLEGA
    LETA             218.342
--------------------------------------------
                      «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2010.
Št. 410-0062/2009-II
Loški Potok, dne 23. decembra 2010
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.

AAA Zlata odličnost