Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1363. Odlok o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1364. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice - vodje Stalne misije Republike Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbourgu

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1451. Uredba o financiranju ukrepov kmetijske politike v obdobju začasnega financiranja Republike Slovenije v obdobju april-junij leta 2001
1452. Uredba o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg
1453. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi minimalne odkupne cene kravjega mleka za namen izvajanja ukrepov v okviru ureditve trga z mlekom in mlečnimi izdelki

Pravilniki

1366. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju

Sklepi

1365. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija
1454. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč

MINISTRSTVA

1367. Odredba o poročanju občin o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja
1368. Odredba o minimalni zajamčeni donosnosti za mesece september 2000, oktober 2000, november 2000, december 2000, januar 2001 in februar 2001
1369. Odločba o pooblastitvi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec za izvajanje določenih nalog javne službe na področju fitofarmacevtskih sredstev in naprav
1370. Odločba o pooblastitvi Kmetijskega inštituta Slovenije za izvajanje določenih nalog javne službe na področju fitofarmacevtskih sredstev
1371. Odločba o pooblastitvi Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije - Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, za izvajanje določenih nalog javne službe na področju fitofarmacevtskih sredstev
1372. Soglasje k aktu o ustanovitvi Fundacije Solidarnostni sklad Študentske organizacije Univerze v Mariboru
1373. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi

BANKA SLOVENIJE

1374. Sklep o letnem nadomestilu za opravljanje nadzora, pavšalnih stroških nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1375. Razlaga kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPnd)

OBČINE

Bistrica ob Sotli

1376. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Bistrica ob Sotli za leto 2001
1377. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Bistrica ob Sotli za leto 2001

Bled

1378. Odlok o obliki in načinu uporabe simbolov in pečata Občine Bled (prečiščeno besedilo)
1379. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja zemljišč v Občini Bled

Borovnica

1380. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije občine Borovnica

Brezovica

1381. Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti

Brežice

1382. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije Brežice

Celje

1383. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Sp. Dobrova - 056

Dobje

1384. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih za določanje dežurnih prodajaln
1385. Spremembe in dopolnitve pravilnika o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v letu 2000 v Občini Dobje

Dobrovnik

1386. Odlok o določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Dobrovnik
1387. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Lendava
1388. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Dobrovnik

Gornja Radgona

1389. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2000
1390. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Gornja Radgona

Hodoš

1391. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hodoš za leto 2000
1392. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1393. Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti

Horjul

1394. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Horjul

Idrija

1395. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Spodnja Idrija
1396. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2001
1397. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Idrija

Kidričevo

1398. Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2001
1399. Sklep o povišanju cen programov vrtca v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Kidričevo

Kobarid

1400. Odlok o ureditvenem načrtu obnove za območje vzhodne obvoznice Kobarid

Kuzma

1401. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2000
1402. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračuna Občine Kuzma v letu 2001
1403. Sklep o imenovanju podžupana Občine Kuzma
1404. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Kuzma

Laško

1405. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu: ZN za stanovanjsko izgradnjo v Rimskih Toplicah, št. proj. 1/70

Lenart

1406. Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Lenart
1407. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart

Litija

1408. Program priprave prostorsko izvedbenih aktov Občine Litija, ki jih bo v skladu s sprejetimi planskimi akti Občine Litija sprejel Občinski svet občine Litija v letu 2001-2002

Majšperk

1409. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2000
1410. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Majšperk
1411. Odlok o kriterijih in merilih za določanje dežurnih prodajaln
1412. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja iz proračuna Občine Majšperk za leto 2001

Mirna Peč

1413. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta obrtne cone "Postaja"
1414. Sklep o postopnem povečanju cen za odvoz odpadkov v Občini Mirna Peč za gospodinjstva

Mislinja

1415. Sklep o prispevku - fiksnemu delu ob ceni vode

Murska Sobota

1416. Odlok o ureditvenem načrtu za zbiralnico živalskih odpadkov v Murski Soboti

Podlehnik

1417. Odlok o proračunu Občine Podlehnik za leto 2001
1418. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine
1419. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podlehnik od leta 2000 do 2002

Postojna

1420. Odlok o priznanjih Občine Postojna (prečiščeno besedilo)
1421. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Postojna
1422. Pravilnik o podeljevanju priznanja Občine Postojna "23. april"

Puconci

1423. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Puconci
1424. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Puconci
1425. Sklep o načinu financiranja političnih strank

Razkrižje

1426. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2000
1427. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Razkrižje za leto 2001
1428. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Razkrižje

Sevnica

1429. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
1430. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Radia Sevnica

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

1431. Odlok o proračunu Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2001
1432. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiišča
1433. Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti

Šentjernej

1434. Odlok o proračunu Občine Šentjernej za leto 2001
1435. Odlok o spremembi odloka o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Šentjernej

Šentjur pri Celju

1436. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve osnutka spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta odlagališča Cinkarne Celje Za Travnikom

Škofljica

1437. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Vodice

1438. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vodice za leto 2000
1439. Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 2001

Zreče

1440. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zreče za leto 2000
1441. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
1442. Spremembe pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Zreče

Žiri

1443. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2001
1444. Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Žiri

Žužemberk

1445. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2001
1446. Odlok o določitvi števila članov sveta ter določitvi volilne enote za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Hinje v Občini Žužemberk
1447. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk
1448. Ugotovitveni sklep o prenehanju in prenosu mandata na naslednjega kandidata
1449. Sklep o potrditvi stališč do pripomb na osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Novo mesto
1450. Sklep o imenovanju odgovornega urednika in uredniškega odbora občinskega glasila Občine Žužemberk
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti