Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1455. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o odvetništvu (ZOdv-A)
1456. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-M)

Odloki

1457. Odlok o imenovanju guvernerja Banke Slovenije
1459. Odlok o imenovanju generalne sekretarke Državnega zbora Republike Slovenije
1460. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1461. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1462. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1463. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1464. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1465. Odlok o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
1466. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih financ
1467. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za peticije
1468. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko
1469. Odlok o spremembi odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve
1470. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za obrambo
1471. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb
1472. Odlok o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu
1473. Odlok o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za evropske zadeve
1474. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko

Sklepi

1458. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca v skladu z 9. členom zakona o poslancih

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1475. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Zvezni Republiki Jugoslaviji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1476. Sklep o pravici do nadomestila za ločeno življenje
1477. Sklep o ustanovitvi in imenovanju članov Nadzornega odbora SAPARD

MINISTRSTVA

1478. Pravilnik o spremembi pravilnika o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov
1479. Odredba o sprejemu letnih gozdnogospodarskih načrtov za gozdnogospodarsko enoto Rakitna
1480. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rast
1481. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi uvoza v Republiko Slovenijo in prevoza preko ozemlja Republike Slovenije pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke

USTAVNO SODIŠČE

1482. Sklep o sprejemu pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 145.c člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
1483. Odločba o razveljavitvi 12. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šentilj v delu, ki vrednoti brezcarinske prodajalne s številom točk

BANKA SLOVENIJE

1484. Sklep o dopolnitvi navodila za izpolnjevanje obrazcev o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov

SODNI SVET

1485. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto okrožnega sodnika
1486. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
1487. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrajnega sodišča
1488. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto podpredsednika Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1489. Aneks, št. 1 k tarifni prilogi h kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti
1490. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja za vzpodbujanje razvoja na področju varstva okolja

OBČINE

Gorišnica

1492. Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto 2001
1493. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 2000
1494. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Gorišnica
1495. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Gorišnica

Gornji Petrovci

1496. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2001

Grad

1497. Odlok o režijskem obratu v Občini Grad
1498. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Grad
1499. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Grad

Križevci

1500. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2000
1501. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2001

Krško

1502. Odlok o ureditvenem načrtu za naselje Raka
1503. Odlok o ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem
1504. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniški center Krško
1505. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev ter nagradah članov delovnih teles in organov Občine Krško

Lenart

1506. Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališčih v Občini Lenart

Ljubljana

1491. Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

Odranci

1507. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Odranci
1508. Odlok o režijskem obratu v Občini Odranci
1509. Odlok o preskrbi in odjemu pitne vode na območju Občine Odranci
1510. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Pivka

1511. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Pivka za leto 2000
1512. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Sklada za razvoj Občine Pivka za leto 2000
1513. Odlok o spremembah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1514. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Pivka
1515. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Polzela

1516. Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2001
1517. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ločica I
1518. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Polzela
1519. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Puconci

1520. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2001

Žirovnica

1521. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2000
1522. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2001

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o postavitvi častnega konzula v Ciudad de Mexicu
2. Popravek odredbe o spremembah in dopolnitvah odredbe o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite
3. Popravki seznamov zdravil
4. Popravki seznamov zdravil
5. Popravek v seznamu pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 5. do 11. 3. 2001
6. Popravek seznama pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 19. do 25. 3. 2001
7. Popravek sklepa o uskladitvi pridobljenih strokovnih in znanstvenih naslovov
8. Popravek sklepa o določitvi nove cene programov za predšolsko vzgojo v VVZ Antona Medveda Kamnik
9. Popravek odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Kostel
10. Popravek odloka o inšpekcijskem in redarskem nadzorstvu v Mestni občini Kranj
11. Popravek pravilnika o merilih in postopkih za določitev dežurnih prodajaln v Občini Markovci in prodaji blaga zunaj prodajaln
12. Popravek sprememb in dopolnitev statuta Občine Moravske Toplice
13. Popravek sklepa o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Tabor
14. Popravek sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Vojnik
15. Popravek sklepa o spremembi sklepa o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica
16. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
17. Popravek pravilnika o določanju oprostitev in olajšav plačila socialno-varstvenih storitev v Mestni občini Slovenj Gradec
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti