Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001

Kazalo

1505. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev ter nagradah članov delovnih teles in organov Občine Krško, stran 2567.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 odl. – US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško na 22. seji dne 8. 3. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev ter nagradah članov delovnih teles in organov Občine Krško
1. člen
V pravilniku o plačah funkcionarjev ter nagradah članov delovnih teles in organov občine Krško (Uradni list RS, št. 41/99) se spremeni 6. člen tako, da glasi:
»Plača za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša mesečno 13% neto plače župana.
Za vsak neopravičen (brez predhodnega opravičila, za kar se štejejo razlogi, ki veljajo za delavce v delovnem razmerju) izostanek iz seje občinskega sveta ali delovnega telesa se svetniku plača v naslednjem mesecu zmanjša za 50%. Za mesec, ko ni bilo seje občinskega sveta ali seje delovnega telesa članu občinskega sveta plača ne pripada.
Svetnikom pripada povrnitev potnih stroškov za vsako sejo ali nadaljevanje seje, katere se je udeležil po kriterijih, ki veljajo za delavce državne uprave.«.
2. člen
Spremeni se 9. člen tako, da glasi:
»Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisijah in odborih občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine v višini 6.000 SIT na prisotnost na seji. Ta znesek se revalorizira z letno rastjo življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji.
Članom delovnih teles občinskega sveta pripada povrnitev potnih stroškov, kakor velja za zaposlene v državni upravi.«.
3. člen
Spremeni se 10. člen tako, da glasi:
»Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v višini največ 15% za predsednika oziroma največ 8% plače župana za člana. Nagrade ne smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega zneska.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji nadzornega odbora 35%,
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora 45%,
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo predsednika ali od njega pooblaščenega člana na seji občinskega sveta 30%.
Predsedniku in članom nadzornega odbora pripada povrnitev potnih stroškov, kakor velja za zaposlene v državni upravi.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2001.
Št. 143-2/99
Krško, dne 8. marca 2001.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost