Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001

Kazalo

1520. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2001, stran 2580.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 10/97, 10/98 in 74/98), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US, 56/98 in 61/99 – odl. US) in 101. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99) je Občinski svet občine Puconci na 23. redni seji dne 30. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Puconci za leto 2001
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Puconci za leto 2001, upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženjem. Odlok ureja tudi obseg zadolževanja, upravljanje dolgov in poroštva Občine Puconci.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni in odloki opravlja Občina Puconci.
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljata skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.
Sestavni del proračuna so tudi načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna Občine Puconci.
3. člen
Z odlokom lahko Občina Puconci ustanovi proračunski sklad, ki je evidenčni račun v okviru računa proračuna, in sicer zaradi ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov ter uresničevanja posebnega namena.
4. člen
Predvideni prihodki in odhodki proračuna, račun terjatev in naložb in račun financiranja znašajo:
-----------------------------------------------------------------------
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov                SIT
I.   skupaj prihodki                 1.500,830.500,00
II.  skupaj odhodki                 1.710,564.105,98
III.  presežek odhodkov
    nad prihodki (I.-II.) SIT            -209,733.605,98
-----------------------------------------------------------------------
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  prejeta vračila danih posojil in prodanih
    kapitalskih deležev                28,900.000,00
V.   dana posojila in povečanje kapitalskih
    deležev                        1,250.000
VI.  prejeta minus dana posojila in spremembe
    kapitalskih deležev (IV.-V.)            27,650.000,00
-----------------------------------------------------------------------
C)   Račun financiranja
VIII. zadolževanje proračuna              170,000.000,00
IX.  odplačilo dolga                       –
X.   neto zadolževanje (VIII.-IX.)
XI.  povečanje (zmanjšanje) sredstev
    na računih (III.+VI.+ X.)             12,083.605,98
-----------------------------------------------------------------------
Zmanjšanje sredstev na računih se pokrije iz sredstev na računu, prenesenih iz preteklega proračunskega leta.
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti so zajeti v njihovih finančnih načrtih, ki so sestavni del občinskega proračuna.
5. člen
Uporabniki sredstev proračuna občine smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v bilanci odhodkov.
6. člen
Sredstva proračuna občine se med letom enakomerno in v skladu s potrebami delijo med vse uporabnike proračuna v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti, v skladu z likvidnostnim položajem, razen če občinski svet z ustreznim aktom ne določi drugače.
7. člen
Uporabniki proračuna občine morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v proračunu.
Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegale za ta namen določena proračunska sredstva.
8. člen
Uporabniki proračuna so dolžni občinski upravi predložiti finančne načrte in zaključne račune.
9. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe ter sredstev opravlja nadzorni odbor.
10. člen
Od prihodkov proračuna se v splošno rezervo izloči 0,5% od skupno doseženih prihodkov. Sredstva rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom in statutom občine.
11. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo. Sredstva se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabniku na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan lahko za posamezna področja izvrševanja proračuna pooblasti direktorja občinske uprave.
13. člen
Župan odloča:
– o prenosu sredstev med posameznimi nameni proračuna občine, določenim v bilanci odhodkov,
– o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti,
– o podpisu pogodb za financiranje investicijskih objektov in opreme ter drugih materialnih stroškov do vrednosti 5 mio SIT.
O uporabi teh sredstev je župan dolžan poročati občinskemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev v občinskem svetu.
14. člen
Župan lahko začasno zmanjša obseg sredstev, ki so razporejena za posamezne namene, ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki proračuna niso doseženi v predvideni višini.
15. člen
Zadolževanje Občine Puconci je možno na način in v skladu z določbami 85. člena zakona o javnih financah ter v okvirih, ki je določen v splošnem delu proračuna.
16. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obveznosti, ki so prihodek proračuna, odloča občinski svet.
17. člen
Investicije v cestno gospodarstvo se financirajo s sredstvi občine in krajevnih skupnosti po sprejetih kriterijih, vendar le do višine sredstev, ki so predvidena v proračunu za ta namen.
Investicije v komunalno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija) se financirajo s sredstvi občine in namensko zbranih sredstev občanov, ki se določajo na osnovi opredeljene višine prispevka za priključek, in so vključena v proračun.
18. člen
Pri investicijah, ki se financirajo po sprejetih kriterijih s sredstvi občine in krajevnih skupnosti, se upoštevajo le tista sredstva krajevnih skupnosti, ki jih pridobijo iz naslova krajevnega samoprispevka in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske objekte ter namensko zbrana sredstva občanov za določeno investicijo.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 40302-2/01
Puconci, dne 30. marca 2001.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

AAA Zlata odličnost