Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001

Kazalo

1497. Odlok o režijskem obratu v Občini Grad, stran 2548.

Na podlagi 7. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Grad (Uradni list RS, št. 12/00) in 5. točke 7. člena statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00) je Občinski svet občine Grad na 20. redni seji dne 16. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o režijskem obratu v Občini Grad
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Grad, s sedežem pri Gradu, Grad 172, 9264 Grad, ustanavlja režijski obrat kot notranjo organizacijsko enoto Občine Grad.
II. USTANOVITELJ REŽIJSKEGA OBRATA
2. člen
Ustanovitelj režijskega obrata je Občina Grad. Režijski obrat bo v prvi fazi štel dva delavca. V nadaljevanju delovanja režijskega obrata je možna dodatna zaposlitev. Na predlog župana Občine Grad (v nadaljevanju: župan) jih potrdi Občinski svet občine Grad.
3. člen
Med sprejetimi delavci režijskega obrata župan imenuje vodjo, kateri je odgovoren za izvršitev nalog, katere jim dodeli župan.
4. člen
Režijski obrat deluje na območju Občine Grad. Po predhodnem dogovoru pa lahko deluje tudi izven Občine Grad.
Stroški obratovanja režijskega obrata se pokrivajo iz:
– komunalnih taks, katere sprejme Občinski svet občine Grad,
– sredstev občinskega proračuna.
5. člen
Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas. Vsi drugi pogoji kot so delovni čas, sankcije za kršitve na delovnem mestu se določijo v pogodbi o delovnem razmerju.
III. DEJAVNOST REŽIJSKEGA OBRATA
6. člen
A) Režijski obrat opravlja naslednje dejavnosti:
1. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadkov in padavinskih voda,
2. javna snaga in čiščenje javnih površin,
3. urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih površin in drugih javnih poti,
4. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav,
5. vzdrževanje in varstvo lokalnih, občinskih cest, javnih poti in drugih nekategoriziranih cest,
6. oskrba s pitno vodo,
7. ravnanje s komunalnimi odpadki,
8. upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih,
9. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
10. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov.
B) Režijski obrat opravlja tudi druge dejavnosti:
1. urejanje vasi in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
2. urejanje javnih parkirišč,
3. urejanje in vzdrževanje pokopališč,
4. plakatiranje, obveščanje in okraševanje naselij,
5. zimska služba,
6. postavljanje reklamnih objektov,
7. vzdrževanje športno-rekreacijskih objektov,
8. vzdrževanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov,
9. rušenje objektov, zemeljska dela in druga gradbena dela,
10. odčitavanje vodomerov,
11. deratizacija in dezinfekcija, ter zdravstveni nadzor nad pitno vodo iz lokalnih virov in
12. vsa druga vzdrževalna dela.
IV. KONCESIJA
7. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina da koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
8. člen
Koncesija se daje za dejavnosti iz 6. člena pod točko A in B, katere režijski obrat v okviru svojih tehničnih in strokovnih možnosti ne more opravljati. Te določi župan.
9. člen
Občina Grad pridobiva koncesionarje na podlagi veljavnega pravilnika o postopku javnega razpisa za izbiro koncesionarja in načinu izbire koncesionarja (Uradni list RS, št. 49/98).
10. člen
Z izbranim koncesionarjem sklene župan koncesijsko pogodbo. Koncesijsko razmerje preneha na način kot določa koncesijska pogodba.
Odkup in prevzem koncesije sta možna v obsegu, na način in pod pogoji kot določa koncesijska pogodba. O odkupu in prevzemu koncesije odloča Občinski svet občine Grad, na predlog župana.
11. člen
Kriteriji za izbor koncesionarja so naslednji:
– da so kandidati registrirani za izvajanje razpisane dejavnosti in da imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da predložijo dokazila, reference ipd., ki potrjujejo, da imajo potrebno znanje in izkušnje za izvajanje razpisane javne službe,
– da razpolagajo s kadri, ki imajo ustrezna znanja in izkušnje, ter izpolnjujejo eventualne druge pogoje (zdravstvene itd.),
– da predložijo ustrezno obliko jamstva (varščina) za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe in
– da predložijo program dela za izvajanje razpisane dejavnosti.
12. člen
Varščina se koncesionarju ne vrača.
V. KONČNI DOLOČBI
13. člen
Župan izda 30 dni po uveljavitvi tega odloka pravilnik o delovanju režijskega obrata.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 178/2001
Grad, dne 20. marca 2001.
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost