Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001

Kazalo

1508. Odlok o režijskem obratu v Občini Odranci, stran 2571.

Na podlagi 9. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Odranci (Uradni list RS, št. 41/96) in 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01) je Občinski svet občine Odranci na 16. redni seji dne 16. 2. 2001 sprejel
O D L O K
o režijskem obratu v Občini Odranci
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Odranci, s sedežem v Odrancih, Panonska ulica 33, 9233 Odranci, ustanavlja režijski obrat kot notranjo organizacijsko enoto Občine Odranci.
II. USTANOVITELJ REŽIJSKEGA OBRATA
2. člen
Ustanovitelj režijskega obrata je Občina Odranci. Režijski obrat bo v prvi fazi imel zaposlenega enega delavca. V nadaljevanju delovanja režijskega obrata je možna dodatna zaposlitev. Na predlog župana Občine Odranci (v nadaljevanju: župan) jih potrdi Občinski svet občine Odranci.
3. člen
Sprejetega delavca režijskega obrata župan imenuje v vodjo, kateri je odgovoren za izvršitev nalog, katere mu dodeli župan.
4. člen
Režijski obrat deluje na območju Občine Odranci. Po predhodnem dogovoru pa lahko deluje tudi izven Občine Odranci.
Stroški obratovanja režijskega obrata se pokrivajo iz:
– vodarine,
– kanalščine,
– komunalnih taks, katere sprejme Občinski svet občine Odranci,
– sredstev občinskega proračuna.
5. člen
Režijski obrat je davčni zavezanec, ki opravlja promet blaga oziroma storitev, od katerega se obračunava in plačuje DDV.
Ne glede na drugi odstavek 41. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), lahko davčni zavezanec določi odbitni delež ločeno za vsako področje svoje dejavnosti, če vodi ločeno knjigovodstvo za vsako področje dejavnosti in če pridobi dovoljenje davčnega organa.
6. člen
Vse računovodske in knjigovodske storitve za režijski obrat opravlja občinska uprava.
7. člen
Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas. Vsi drugi pogoji kot so delovni čas, sankcije za kršitve na delovnem mestu se določijo v pogodbi o delovnem razmerju.
III. DEJAVNOST REŽIJSKEGA OBRATA
8. člen
a) Režijski obrat opravlja naslednje dejavnosti:
1. gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
2. oskrba s pitno vodo,
3. odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda,
4. javna snaga in čiščenje javnih površin
5. urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih površin in drugih javnih poti,
6. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav,
7. vzdrževanje in varstvo lokalnih, občinskih javnih poti in drugih nekategoriziranih cest;
8. ravnanje s komunalnimi odpadki,
9. upravljanje z javno razsvetljavo v naselju,
10. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
11. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov,
12. vodenje javnih del.
b) Režijski obrat opravlja tudi druge dejavnosti:
1. urejanje vasi in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
2. zimska služba,
3. plakatiranje, obveščanje in okraševanje naselja,
4. urejanje in vzdrževanje pokopališča,
5. postavljanje reklamnih objektov,
6. vzdrževanje športno-rekreacijskih objektov,
7. vzdrževanje infrastrukturnih in drugih objektov,
8. rušenje objektov, zemeljska dela in druga gradbena dela,
9. odčitavanje vodomerov in obračun vodarine in kanalščine,
10. deratizacija in dezinfekcija, ter zdravstveni nadzor nad pitno vodo iz lokalnega vira in
11. vsa druga vzdrževalna dela.
IV. KONCESIJA
9. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina da koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
10. člen
Koncesija se daje za dejavnosti iz 8. člena po točko a) in b), katere režijski obrat v okviru svojih tehničnih in strokovnih možnosti ne more opravljati. Te določi župan.
11. člen
Občina Odranci pridobiva koncesionarje na podlagi pravilnika o postopku javnega razpisa za izbiro koncesionarja in načinu izbire koncesionarja, ki ga sprejme Občinski svet občine Odranci.
12. člen
Z izbranim koncesionarjem sklene župan koncesijsko pogodbo. Koncesijsko razmerje preneha na način kot določa koncesijska pogodba.
Odkup in prevzem koncesije sta možna v obsegu, na način in pod pogoji kot to določa koncesijska pogodba. O odkupu in prevzemu koncesije odloča Občinski svet občine Odranci, na predlog župana.
13. člen
Kriteriji za izbor koncesionarja so naslednji:
– da so kandidati registrirani za izvajanje razpisne dejavnosti in da imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja pristojni organov,
– da predložijo dokazila, reference ipd., ki potrjujejo, da imajo potrebno znanje in izkušnje za izvajanje razpisane javne službe,
– da razpolagajo s kadri, ki imajo ustrezna znanja in izkušnje, ter izpolnjujejo eventualne druge pogoje (zdravstvene itd.),
– da predložijo ustrezno obliko jamstva (varščina) za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe in
– da predložijo program dela za izvajanje razpisne dejavnosti.
14. člen
Varščina se koncesionarju na vrača.
V. KONČNI DOLOČBI
15. člen
Župan izda 30 dni po uveljavitvi tega odloka pravilnik o delovanju režijskega obrata.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 125-16 /2001
Odranci, dne 16. januarja 2001.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.

AAA Zlata odličnost