Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001

Kazalo

1516. Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2001, stran 2577.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Polzela na seji dne 6. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Polzela za leto 2001
1. člen
S proračunom Občine Polzela za leto 2001 (v nadaljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva financiranja javne porabe v Občini Polzela za leto 2001.
2. člen
Občinski proračun za leto 2001 se določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
I.  Bilanca prihodkov in odhodkov        Znesek v SIT
1.  Prihodki                  422,622.000
2.  Odhodki                   445,986.000
3.  Proračunski primanjkljaj (1–2)        23,364.000
-------------------------------------------------------------
II. Račun finančnih terjatev in naložb
4.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev              4,651.000
5.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev                      –
6.  Prejeta minus dana posojila in
   spremembe kapitalskih deležev (4–5)      4,651.000
-------------------------------------------------------------
II. Račun financiranja
7.  Zadolževanje proračuna               –
8.  Odplačilo dolga                  –
9.  Neto zadolževanje (7 manj 8)            –
10. Zmanjšanje sredstev na računih
   (razlika iz leta 1999)            18,713.000
-------------------------------------------------------------
3. člen
V rezerve Občine Polzela se iz rednih proračunskih prihodkov leta 2000 izloči 0,5% doseženih prihodkov v letu 2001.
4. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja.
Na strani odhodkov pa se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb.
V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremebe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.
5. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihodki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po posameznih namenih.
Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni po natančnejših namenih v skladu z odredbo o evidentiranju in izkazovanju javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov in odhodkov in drugih izdatkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev (Uradni list RS, št. 1/99).
6. člen
Sredstva proračuna se zagotavljajo uporabnikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci postavk (v nadaljevanju: uporabniki).
Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so določeni s proračunom. Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati le obveznosti v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
7. člen
Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo naslednja sredstva:
– sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za izdatke za blago in storitve,
– sredstva za investicijske odhodke.
8. člen
Sredstva se uporabnikom proračuna med letom dodeljujejo praviloma enakomerno po dvanajstinah kot mesečne akontacije, pri čemer pa se upošteva tudi plačilna sposobnost občinskega proračuna in zapadle obveznosti uporabnika proračuna.
9. člen
Sredstva za plače se uporabnikom zagotavljajo mesečno glede na število zasedenih delovnih mest, koeficientov za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij ter osnov za obračun plač, ki jih določi Vlada Republike Slovenije, delovno dobo in uspešnost oziroma dodatno obremenjenost.
Sredstva za druge izdatke zaposlenim se dodeljujejo za prehrano med delom, prevoz na delo, regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, pridobitev šolske izobrazbe in druge namene po merilih, ki jih določi župan skladno z veljavno zakonodajo.
10. člen
Sredstva za materialne stroške, investicijske izdatke, druge odhodke se določijo v okviru potreb in možnosti občinskega proračuna.
11. člen
Sorazmerno se povečajo ali zmanjšajo sredstva za delovanje uporabnika, če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost uporabnika.
Če se med letom ustanovi nov proračunski uporabnik, se sredstva za njegovo delo zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve.
Če se proračunski uporabnik med letom ukine, se neuporabljena sredstva za njegovo delovanje prenesejo v tekočo proračunsko rezervo, oziroma na uporabnika, ki prevzame njegove naloge.
Župan je dolžan zagotoviti izvajanje proračuna skladno s sprejetim proračunom v vseh postavkah.
Za izvajanje nujnih in neodložljivih nalog, ki v proračunu niso predvidene, lahko v okviru razpoložljivih prostih sredstev proračuna sredstva nameni s sprejetjem ustreznega sklepa le občinski svet.
12. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more izvajati, se lahko začasno krije odhodke iz:
– sredstev rezerv občine,
– namenskega kratkoročnega posojila do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta. O najetju posojila odloča župan občine.
13. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
14. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi sredstev rezerv Občine Polzela,
– uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev, razen za namene iz 10. člena tega odloka,
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih presežkov pri poslovnih bankah zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
Župan mora obvestiti svet občine na prvi naslednji seji o vseh izvršenih aktivnostih za katere je pooblaščen.
15. člen
Uporabniki morajo službi za finance Občine Polzela predložiti predračune in podrobne finančne načrte za leto 2001 v okviru sprejetih proračunskih namenov, najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
16. člen
Občina se sme zadolževati z izdajo vrednostnih papirjev ali z najetjem posojil v okviru predvidene zadolžitve v računu financiranja. Pogodbe o zadolževanju sklepa župan občine na podlagi sprejetega proračuna in po predhodnem soglasju Ministrstva za finance. Soglasje Ministrstva za finance je sestavni del pogodbe.
17. člen
Občina se sme zadolžiti le v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov občine v letu pred zadolževanjem, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu odplačila ne sme biti večje kot 5% realiziranih prihodkov.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži za financiranje stanovanjske izgradnje, oskrbe s pitno vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10% realiziranih prihodkov v letu pred zadolževanjem, če odplačilo glavnice in obresti iz teh posojil v posameznem letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
18. člen
Občina Polzela bo sofinancirala javna podjetja in javne zavode, katerih ustanoviteljica je bila Občina Žalec pred letom 1999 in ki opravljajo dejavnost tudi za področje Občine Polzela. Javna podjetje in javni zavodi se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja (sedaj Občina Polzela). O zadolževanju odloča občinski svet. Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
19. člen
Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov katerih ustanoviteljica je, vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu v katerem se daje poroštvo. O dajanju poroštev iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet. Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2001.
Št. 403-02/006/01
Polzela, dne 6.marca 2001.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost