Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001

Kazalo

1498. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Grad, stran 2549.

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00) je Občinski svet občine Grad na 20. redni seji dne 16. 3. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Grad
1. člen
V statutu Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00) se v 9. členu za drugim odstavkom dodajo trije novi odstavki, ki se glasijo:
“Od upravljavca Centralnega registra prebivalstva lahko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva naslednje osebne podatke:
– enotno matično številko občana,
– ime in priimek,
– kraj rojstva,
– državljanstvo,
– stalno in začasno prebivališče,
– zakonski stan.
Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave.
Za pridobivanje osebnih podatkov iz drugega odstavka tega člena neposredno preko računalniške povezave, je potrebno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister dovoli neposredno povezavo preko računalnika, ko občina zagotovi tehnične in druge pogoje, s katerimi se zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov.“
2. člen
V 12. členu se v drugem stavku za besedo “večina“ doda beseda “opredeljenih“.
3. člen
V zadnji alinei 16. člena se črta besedica “ta“.
4. člen
Besedilo v prvem odstavku 21. člena se v celoti črta in se nadomesti z naslednjim besedilom:
“Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta, razen če zakon določa drugačno večino.“
5. člen
V 24. členu se v drugem odstavku za tretjo alineo doda nova alinea, ki se glasi:
“– ugotavlja nezdružljivost opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo v skladu z zakonom.“
Četrta alinea postane peta alinea.
6. člen
V 30. členu se v zadnji alinei za besedo “določa“ črta besedica “ta“.
7. člen
V prvem odstavku 39. člena se v celoti črta drugi stavek in se nadomesti z:
“Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov, najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.“
8. člen
V četrtem odstavku 40. člena se za besedno zvezo “z večino“ doda beseda “opredeljenih“.
9. člen
V 73. členu se v prvem stavku drugega odstavka za besedo “volivec“ črta vejica in se doda besedica “in“ ter se črta besedilo “ali svet ožjega dela občine“.
10. člen
Črta se besedilo tretjega odstavka 79. člena in se nadomesti s besedilom:
“Odločitev o uvedbi samoprispevka v občini oziroma delu občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel, je sprejeta, če je zanjo glasovala večina volivcev, ki so glasovali.“
11. člen
V prvem odstavku 89. člena se črta beseda “lahko“.
12. člen
V četrtem odstavku 93. člena se črta drugi stavek.
13. člen
V 92. členu se doda nov odstavek, ki glasi:
“Za uresničevanje posebnih skupnih potreb in interesov prebivalcev posameznih naselij, lahko občina pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov njihovih prebivalcev, podjetij, zavodov in drugih organizacij ter samoprispevkov. Tako pridobljena sredstva je občina dolžna posebej evidentirati in porabiti v skladu z njihovim namenom“.
14. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 184/2001
Grad, dne 20. marca 2001.
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost